2010–2019
Blijf bij de boom
Voetnoten
Thema

Blijf bij de boom

Lehi’s visioen van de boom des levens is een krachtige gelijkenis over tot het einde toe volharden.

Vlak voordat president Heber J. Grant overleed, ging een van de algemene autoriteiten bij hem op bezoek. Voordat hij wegging, bad president Grant: ‘O God, zegen me dat ik mijn getuigenis niet zal kwijtraken en tot het einde toe zal volharden!’1 Na bijna 27 jaar president van de kerk te zijn geweest, was dat zijn vurige gebed. Zijn voorbeeld is een treffende herinnering dat niemand, hoe oud ook, immuun is voor Satans invloed. Twee van Satans krachtigste wapens zijn afleiding en misleiding.

Tot het einde toe volharden is het waarmerk van waar discipelschap en is essentieel voor het eeuwige leven. Maar als beproevingen en moeilijkheden op ons pad komen, krijgen we vaak het advies: ‘doorbijten’. ‘Doorbijten’ is duidelijk geen evangeliebeginsel. Tot het einde toe volharden houdt in dat we voortdurend tot Christus komen en in Hem vervolmaakt worden.

Als tot het einde toe volharden zo belangrijk voor het eeuwige leven is, waarom hebben we dan zoveel moeite om getrouw te blijven? Het is moeilijk om tussen concurrerende prioriteiten te moeten kiezen. Oppervlakkige gehoorzaamheid en lauwe toewijding verzwakken geloof. Tot het einde toe volharden houdt in dat we ons volledig aan de Heiland toewijden en onze verbonden nakomen.

Lehi’s visioen van de boom des levens is een krachtige gelijkenis over tot het einde toe volharden. Ik moedig u aan om die droom onder gebed te bestuderen en te bepeinzen en die vervolgens toe te passen. Overweeg daarbij dan zorgvuldig zes belangrijke beginselen waarmee we tot het einde toe kunnen volharden.

1. Vergeet niet te bidden

We beginnen met Lehi, die ‘zich in een donkere en sombere woestenij bevond.’2 We hebben allemaal weleens perioden van duisternis of eenzaamheid. ‘Wat het leven verontruste, denk toch aan ’t gebed.’3 Volg het voorbeeld van president Heber J. Grant. Bid voor de kracht om tot het einde toe te volharden. Vraag uw hemelse Vader: ‘Wat verwacht u nog meer van mij?’

2. Kom tot Christus en word in Hem vervolmaakt

De boom des levens is de kern van Lehi’s droom. Alles wijst op de boom des levens. De boom symboliseert Christus, die de duidelijke manifestatie van Gods liefde is. De vrucht is zijn oneindige verzoening, en is het onmiskenbare bewijs van Gods liefde. Het eeuwige leven met onze dierbaren is beter en begerenswaardiger dan wat dan ook. Om die gave te ontvangen, moeten we tot Christus komen en in Hem vervolmaakt worden.4 ‘Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.’5 We kunnen in ons leven prestaties leveren en goede werken verrichten, maar als we uiteindelijk geen heilige verbonden sluiten en nakomen om Christus te volgen, hebben we de plank volledig misgeslagen.

3. Ga voorwaarts in geloof

Er is een pad dat naar de boom des levens, naar Christus, leidt. Het is nauw en smal, strikt en nauwkeurig. Gods geboden zijn strikt, maar ze beperken niet. Ze beschermen ons tegen geestelijk en lichamelijk gevaar en voorkomen dat we verdwalen.

Gehoorzaamheid versterkt ons geloof in Christus. Geloof is een handelings- en machtsbeginsel. Als we consequent het voorbeeld van de Heiland volgen, krijgen we meer geestelijke macht en mogelijkheden. Zonder de versterkende en instaatstellende kracht van de verzoening is het onmogelijk om op het pad te blijven en te volharden.

‘Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven.’6

4. Het Boek van Mormon is de sleutel tot geestelijke overleving

Onze levensreis is dikwijls zwaar. We kunnen gemakkelijk afgeleid worden, van het pad afdwalen en verdwalen. Beproevingen zijn een onvermijdelijk en onafwendbaar onderdeel van onze eeuwige vooruitgang. Als u beproefd wordt, laat u dan niet in de war brengen door iets wat u niet volledig begrijpt. Wees geduldig en houd u aan de waarheid vast. Dan zal begrip volgen. Beproevingen zijn als de dichte misten van duisternis die onze ogen kunnen verblinden en ons hart kunnen verharden. Tenzij we ons ‘voortdurend vasthouden’7 aan het woord van God en het naleven, worden we geestelijk blind in plaats van geestelijk ingesteld. Bestudeer het Boek van Mormon en de woorden van onze hedendaagse profeten. Elke dag, elke dag, elke dag! Dat is de sleutel om geestelijk te overleven en misleiding uit de weg te gaan. Als we dat niet doen, zijn we geestelijk verloren.

5. Word niet afgeleid of misleid

‘Acht slaan op’ betekent ‘zorgvuldig aandacht besteden aan’. Als we acht slaan op mensen die niet in Christus geloven, zullen we Hem niet vinden. Zoeken naar #ruimgebouw zal ons niet tot kennis en waarheid leiden. Die zullen we daar niet vinden. Alleen de Heiland heeft de ‘woorden van eeuwig leven.’8 Al het andere is slechts tekst. Het grote en ruime gebouw is een symbool van de ‘ijdele inbeelding en de hoogmoed’9 van de wereld. Met andere woorden, afleiding en misleiding. Het gebouw zit vol met goedgeklede mensen die alles lijken te hebben. Maar ze bespotten de Heiland en de mensen die Hem volgen. Het zijn mensen ‘die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.’10 Ze zijn wellicht politiek correct, maar ze zijn geestelijk verloren.

6. Blijf bij de boom

Lehi’s boodschap is dat we bij de boom moeten blijven. We blijven er omdat we ons tot de Heer bekeerd hebben. Alma heeft gezegd: ‘Zie, Hij veranderde hun hart; ja, Hij wekte hen uit een diepe slaap en zij ontwaakten tot God.’11 Als we ons hart aan God overgeven, verandert de Heilige Geest ons wezen, raken we ten diepste bekeerd tot de Heer en proberen we niet meer het ruime gebouw te bereiken. Als we niet meer datgene doen wat onze bekering verdiept, verzwakken we geestelijk. Afvalligheid is het tegenovergestelde van bekering.

Aan alle zendelingen in het heden en verleden: ouderlingen en zusters, u kunt niet van uw zending thuiskomen om in Babylon rond te gaan hangen, en eindeloze uren te besteden aan het scoren van nietszeggende punten in onzinnige computerspellen zonder in een diepe geestelijke slaap te vallen. Ook kunt u zich niet aan online pornografie bezondigen en deugd en kuisheid negeren, zonder de trieste geestelijke gevolgen daarvan te ondervinden. Als u de Geest verliest, bent u verloren. Word niet afgeleid of misleid.

Ware discipelen ontwaken elke dag tot God door zinvolle, persoonlijke gebeden, oprechte Schriftstudie, gehoorzaamheid en onzelfzuchtig dienstbetoon. Blijf bij de boom en blijf wakker.

Enkele jaren geleden werden mijn vrouw en ik geroepen om het zendingsgebied Tacoma (Washington, VS) te presideren. De roeping was een volledige verrassing. Met enige schroom sprak ik met de voorzitter en de algemeen directeur van het bedrijf waarvoor ik werkte en vertelde ze over mijn zendingsoproep. Ze waren duidelijk niet blij met mijn beslissing om het bedrijf te verlaten. ‘Wanneer heb je die beslissing genomen, en waarom heb je ons niet eerder op de hoogte gesteld?’ vroegen ze.

In een helder moment schoot me een duidelijk antwoord te binnen. Ik zei: ‘Ik heb die beslissing als 19-jarige jongeman genomen, toen ik in de tempel heilige verbonden met God sloot om de Heiland te volgen. Ik heb mijn hele leven op die verbonden gebaseerd, en ik ben van plan om me er ook nu aan te houden.’

Als we verbonden met God sluiten, is er geen weg terug. Toegeven en opgeven zijn geen opties. In het koninkrijk van God geldt een norm van uitmuntendheid voor de verhoging. Daar is kloekmoedig discipelschap voor nodig! Er is geen ruimte voor gemiddelde of zelfvoldane discipelen. Gemiddeld is de vijand van uitmuntend, en gemiddelde toewijding weerhoudt ons ervan om tot het einde toe te volharden.

Als u strijd voert, in de war bent of geestelijk verdwaald bent, spoor ik u aan om datgene te doen waardoor u volgens mij weer op het juiste spoor komt. Bestudeer nogmaals met een gebed in uw hart het Boek van Mormon en leef de leringen erin na. Elke dag, elke dag, elke dag! Ik getuig van de grote kracht die van het Boek van Mormon uitgaat. Uw leven zal erdoor veranderen en uw voornemen om Christus te volgen zal sterker worden. De Heilige Geest zal uw hart veranderen en u doen inzien hoe de dingen ‘werkelijk zijn’.12 Hij zal u laten zien wat u vervolgens moet doen. Dit is de belofte van Nephi:

‘En ik zeide tot hen […] wie ook naar het woord Gods luisterden en zich eraan vasthielden, zouden nimmer verloren gaan; evenmin konden de verzoekingen en brandende pijlen van de tegenstander hen overweldigen en verblinden om hen weg te voeren naar de ondergang.

‘Daarom spoorde ik […] hen aan om acht te slaan op het woord des Heren […] en eraan [te] denken zijn geboden altijd en in alles te onderhouden.’13

Broeders en zusters, tot het einde toe volharden is de grote toets van ons discipelschap. Ons dagelijkse discipelschap zal onze eeuwige bestemming bepalen. Ontwaak tot God, houd vast aan de waarheid, kom uw heilige tempelverbonden na en blijf bij de boom!

Ik geef u mijn getuigenis van de herrezen, levende Christus. Ik weet dat Hij leeft. Ik hoop van harte dat ik tot het einde toe trouw zal blijven en zijn uitmuntende voorbeeld zal blijven volgen. In de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.