2010–2019
Suurepäraseim noorte täiskasvanute põlvkond

Suurepäraseim noorte täiskasvanute põlvkond

Nüüd on meil vaja suurepäraseimat noorte täiskasvanute põlvkonda Kiriku ajaloos. Meil on vaja kogu teie südant ja hinge.

Kui ma maailmas ringi reisin, valmistab mulle suurt rõõmu see, kui saan kohtuda meie misjonäridega ja neid tervitada. Need suurepärased vanemad ja õed kiirgavad Kristuse valgust ja mind alati innustab nende armastus Issanda Jeesuse Kristuse vastu ja nende pühendunud teenimine Talle. Iga kord, kui ma nendega kätt surun ja tunnen nende imetlusväärset vaimu ja usku, ütlen ma iseendale: „Need meie suurepärased pojad ja tütred on tõeline ime!”

2002. a sügisese üldkonverentsi preesterluse koosolekul andsin ma piiskoppidele, lapsevanematele ja potentsiaalsetele misjonäridele väljakutse põhimisjonäride „latti tõsta”.

Tookord ütlesin ma: „Meil on nüüd vaja suurepäraseimat misjonäride põlvkonda Kiriku ajaloos. Meil on vaja väärilisi, kõlblikke, vaimselt tarmukaid misjonäre.

meil on vaja kogu teie südant ja hinge. Meil on vaja jõulisi, arukaid, kirglikke misjonäre, kes teavad, kuidas kuulata ja vastata Püha Vaimu sosistustele.”1

Mitmel moel pakub tänapäeva maailm rohkem väljakutseid kui 13 aastat tagasi. Meie noortel meestel ja noortel naistel on palju rohkem segajaid, mis juhivad neid eemale misjoniks ja tulevaseks õnnelikuks eluks valmistumisest. Tehnoloogia on laienenud ja peaaegu kõigil on juurdepääs pihuseadmetele, mis võivad köita Jumala inimpere tähelepanu nii suure headuse kui ka häbenematu halvaga.

Täna õhtul kõnelen ma hetkel teenivatele misjonäridele, tulevastele misjonäridele, koju naasnud misjonäridele ja kõigile Kiriku noortele täiskasvanud meestele. Ma palvetan, et te mõistaksite ja mõtlikult kaaluksite seda, mis mul teile öelda on, kui te rändate läbi nende põnevate ja nõudlike aegade oma elus.

Kiriku algusaegadel vestlesid misjonärid enne misjonile minekut üldjuhiga. Nüüdisaegadel vestlevad teiega enne misjonile minekut teie piiskopid ja vaiajuhatajad ning enamik teist elab terve elu, ilma et üldjuht teiega vestluse teeks. See peegeldab lihtsalt 15 miljoni liikmega ülemaailmse kiriku reaalsust. Ma tean, et räägin ka oma vendade nimel, kui ütlen teile, et me soovime, et võiksime teid kõiki isiklikult tunda ja öelda teile isiklikult, et teid armastame ja toetame.

Õnneks on Issand valmistanud viisi, kuidas me võime teieni jõuda. Näiteks määrab Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, millises misjonis iga misjonär teenib. Kuigi seda tehakse ilma traditsioonilise näost näkku vestluseta, liidetakse kokku tehnoloogia ja ilmutus, et luua olukord, mis on märkimisväärselt isiklik. Lubage rääkida, kuidas see toimub.

Arvutiekraanile ilmub teie pilt koos võtmeinfoga teie piiskopilt ja vaiajuhatajalt. Kui teie pilt ilmub, vaatame me teile silma ja loeme teie vastuseid misjonäri soovituse küsimustele. Selle lühikese hetke jooksul tundub, nagu viibiksite meiega ja vastaksite meile otse.

Kui me teie pilti vaatame, usaldame, et olete igat pidi ületanud selle „tõstetud lati”, mis on vajalik, et tänapäeval ustav ja edukas misjonär olla. Seejärel Issanda Vaimu väel ja president Thomas S. Monsoni juhatusel määrame me teid teenima ühte Kiriku 406 misjonist üle maailma.

Ei, see ei ole sama mis silmast silma vestlus. Kuid on sellele päris lähedane.

Videokonverents on teine viis, mis aitab meil suhelda Kiriku juhtide ja liikmetega, kes Kiriku peakorterist kaugel elavad.

Sellele mõeldes sooviksin ma, et need teie seast, kes valmistuvad misjonil teenima, need, kes on juba teenimast naasnud, ja kõik teie, noored täiskasvanud, veedaksite paar minutit minu seltsis, just nagu oleks meil praegu käsil isiklik videokonverents. Palun vaadake mõni minut minu poole, nagu oleksime mina ja sina ainukesed inimesed selles toas, kus te täna viibite.

Mina omalt poolt kujutan ette, et vaatan teile silma ja kuulan hoolega teie vastuseid mõnele küsimusele, mis räägivad mulle kindlasti palju teie tunnistuse sügavusest ja teie pühendumisest Jumalale. Kui ma võiks parafraasida seda, mida ütlesin misjonäridele 13 aastat tagasi: meil on nüüd vaja suurepäraseimat noorte täiskasvanute põlvkonda Kiriku ajaloos. Meil on vaja kogu teie südant ja hinge. Meil on vaja jõulisi, arukaid, kirglikke noori täiskasvanuid, kes teavad, kuidas kuulata ja vastata Püha Vaimu sosistustele, kahlates läbi kaasaja noore viimse aja püha igapäevaste katsumuste ja kiusatuste.

Teisisõnu on aeg tõsta mitte ainult misjonäride latti, vaid ka koju naasnud misjonäride ja kogu teie põlvkonna latti. Sellel eesmärgil palun mõtisklege oma südames nende küsimuste üle:

  1. Kas sa uurid pühakirju regulaarselt?

  2. Kas sa põlvitad palves, et rääkida oma Taevase Isaga igal hommikul ja õhtul?

  3. Kas sa paastud ja annetad paastuannetust iga kuu – isegi kui oled vaene, raskustes õpilane, kellel pole võimalik palju annetada?

  4. Kas sa mõtled sügavalt Päästjale ja Tema lepitavale ohverdusele sinu eest, kui sul palutakse sakramenti ette valmistada, õnnistada, jagada või sellest osa saada?

  5. Kas sa osaled kõigil oma koosolekutel ja püüad pidada hingamispäeva pühana?

  6. Kas sa oled aus kodus, koolis, kirikus ja tööl?

  7. Kas sa oled vaimselt ja hingeliselt puhas? Kas sa väldid pornograafia vaatamist või veebilehtede, ajakirjade, filmide või rakenduste, sealhulgas Tinderi ja Snapchati piltide vaatamist, mis tekitaksid piinlikkust, kui sinu vanemad, Kiriku juhid või Päästja ise sind näeks?

  8. Kas sa oled hoolas oma ajaga ümber käies – väldid sobimatut tehnoloogiat ja sotsiaalmeediat, sealhulgas videomänge, mis võivad nüristada sinu vaimset tundlikkust?

  9. Kas sinu elus on midagi, mida sa peaksid muutma ja parandama, alustades tänasest õhtust?

Suur tänu teile selle väikese isikliku külastuse eest. Ma loodan, et te vastasite igale küsimusele ausalt ja mõtlikult. Kui leiate, et teil jäi midagi nendes lihtsates põhimõtetes puudu, siis innustan ma teid julgelt meelt parandama ja viima oma elu tagasi joonde evangeeliumi õigemeelseks jüngriks olemise käitumisnormidega.

Nüüd, vennad! Kas võin ma pakkuda lisanõuandeid, mis aitavad teil saada sügaval teie südames ja teie hinges tunnistust evangeeliumist?

Teile, koju naasnud misjonärid, tuletan ma meelde, et teie ettevalmistus eluks ja perekonna loomiseks peaks olema pidev. Koju naasnud misjonär ei ole „erru läinud misjonär”! Koju naasnud misjonärid „peaksid olema õhinaga kinni heades aadetes ja tegema palju asju omaenda vabast tahtest ning saatma korda rohkesti õigsust”.2

Palun kasutage misjonil õpitud oskusi, et iga päev õnnistada teid ümbritsevate inimeste elu. Ärge viige oma fookust teiste teenimiselt kõrvale, keskendudes ainult koolile, tööle või ühiskondlikele tegevustele. Selle asemel tasakaalustage oma elu vaimsete kogemustega, mis meenutavad teile ja valmistavad teid ette jätkuvaks teiste teenimiseks iga päev.

Misjonil olles õppisite, kui tähtis on inimesi nende kodus külastada. Ma tahaks loota, et kõik meie noored täiskasvanud, on nad siis põhimisjonil teeninud või mitte, mõistavad, kui tähtis on külastada üksikuid, haigeid ja heitunuid – mitte ainult siis, kui see teile ülesandeks antakse, vaid motiveerituna siirast armastusest, mis teil on Taevase Isa ja Tema laste vastu.

Neid teie seast, kes käivad keskkoolis ja valmistuvad misjoniks, julgustan ma osalema seminaris ja seda edukalt lõpetama. Noored vallalised peaksid registreeruma usuinstituudis.3 Kui te käite Kiriku koolis, siis lisage järjepidavalt oma iga semestri õppekavasse üks usuõpetuse klass. Sellel tähtsal misjoniks, igaveseks abieluks või täiskasvanueluks valmistumise ajal peate te jätkuvalt leidma võimalusi Püha Vaimu kaudu õppimiseks ja kasvamiseks ning inspiratsiooni ja juhatuse saamiseks. Hoolikas, palvemeelne evangeeliumi uurimine seminaris, instituudis või usuõpetuse klassides võib teid selle eesmärgi saavutamisel aidata.

Kas te käite Kiriku koolis või mitte, kas käite kolledžis või mitte, ärge arvake, et teie elu on liiga kiire, et evangeeliumi uurida. Seminari, instituudi või usuõpetuse klassid toovad teie ellu tasakaalu ja pakuvad lisaväärtust teie ilmalikule haridusele, andes teile veel ühe võimaluse veeta aega pühakirju ning prohvetite ja apostlite õpetusi uurides. On neli väljapaistvat uut kursust, millega ma innustaksin kõiki noori täiskasvanuid tutvuma ja milles osalema.4

Ja ärge unustage, et klassid ja üritused, mida pakutakse teie kohalikus instituudis või teie noorte vallaliste täiskasvanute koguduse või vaia kaudu, on samuti kohaks, kus võite olla koos teiste noorte meeste ja noorte naistega ning üksteist vaimselt tõsta ja inspireerida, kui te koos õpite, vaimselt kasvate ja läbi käite. Vennad, kui te panete kõrvale oma mobiiltelefoni ja enda ümber natukene ringi vaatate, võite te instituudist leida isegi oma tulevase kaaslase.

Mis viib mind järgmise nõuandeni, mida te kindlasti teadsite oodata: Teie, noored täiskasvanud, peaksite käima kohtamas ja abielluma. Palun lõpetage sellega viivitamine! Ma tean, et mõned teie seast kardavad pere loomist. Kuid kui te abiellute õige inimesega õigel ajal ja õiges kohas, siis ei pea te kartma. Tegelikult väldiksite te paljusid probleeme, millega silmitsi seisate, kui oleksite „õhinaga kinni” õigemeelses kohtamas käimises, kurameerimises ja abiellumises. Ärge saatke tüdrukule sõnumeid! Kasutage enda häält, et tutvustada ennast õigemeelsetele Jumala tütardele, kes on kõikjal teie ümber. Kui ta kuuleb tegelikku inimhäält, šokeerib see teda sedavõrd, et ta ütleb ehk jah.

Nüüd ma tunnistan teile, mu vennad, et Issand Jeesus Kristus võib oma lepitava ohvri abil aidata meil parandada kõike, mis meie elus parandamist vajab.

Täna õhtul, kui me valmistume tähistama homset ülestõusmispüha, palun tehke koos minuga väike paus ja meenutage Kristuse lepituse andi. Pidage meeles, et meie Taevane Isa ja meie Päästja Jeesus Kristus tunnevad teid kõige paremini ja armastavad teid kõige rohkem.

Lepituse kaudu võttis Lunastaja enda kanda meie probleemid, valud ja patud. Maailma Päästja õppis meid kõiki isiklikult tundma, kogedes meie luhtunud lootusi, katsumusi ja tragöödiaid, kui ta Ketsemani aias ja ristil kannatas.5 Viimase armastuse teona Ta suri meie eest ja maeti sel saatuslikul õhtul uude hauakambrisse.

Pühapäeva hommikul tõusis Jeesus surnuist – lubades uut elu igaühele meist. Ülestõusnud Issand käskis oma jüngritel õpetada kõiki uskuma Kristusesse, pattudest meelt parandama, saama ristitud, võtma vastu Püha Vaim ja pidada vastu lõpuni. Vennad, me teame, et Jumal meie Isa ja Tema armastatud Poeg ilmusid prohvet Joseph Smithile ning taastasid tema kaudu Jeesuse Kristuse igavikulise evangeeliumi täiuse.

Olge tugevad, vennad. Pidage Jumala käske. Issand Jeesus Kristus lubab, et kõik asjad, mida me soovime teha õigemeelsuses, saavad meile. Kiriku juhid loodavad teie peale. Meil on vaja, et igaüks teist, noored täiskasvanud, valmistub abielluma, teenima ja juhtima eesolevatel aegadel, mille nimel ma alandlikult palvetan Issanda Jeesuse Kristuse nimel, aamen.