2010–2019
Peatse kohtumiseni!
Aprill 2013


Peatse kohtumiseni!

Minu palve on, et Issand õnnistaks ja hoiaks teid, vennad ja õed. Tema lubatud rahu olgu teiega nüüd ja igavesti!

Mu vennad ja õed! Oli see vast suurepärane konverents. Usun, et nõustute minuga, et kõned olid väga inspireerivad. Issanda Vaim, mida me oleme tundnud, on liigutanud meie südant ja tugevdanud tunnistust sellest jumalikust tööst. Loodan, et meile jääb viimase kahe päeva jooksul kuuldu kauaks meelde. Ma innustan teid uurima neid sõnumeid peatselt ilmuvatest ajakirjadest Ensign ja Liahona.

Täname igat kõnelejat ja neid, kes tegid palveid! Samuti on muusika olnud meeliülendav ja inspireeriv. Me armastame oma imelist Tabernaakli koori ja täname kõiki teisi, kes musitseerisid.

Me täname ühiselt Noorte Naiste üldjuhatust, kes eile vabastati. Nende teenimine on olnud silmapaistev ning nende pühendumus täielik.

Kätt tõstes oleme kõik toetanud vendi, kes on sellel konverentsil kutsutud uutesse kutsetesse. Me soovime, et nad teaksid, et meil on rõõm teha koos nendega Õpetaja tööd.

Vennad ja õed, me oleme ülemaailmne Kirik. Meie liikmeid leidub kõikjal maailmas. Olgem head kodanikud oma rahva hulgas, kus me elame, ja headeks naabriteks kogukondades. Sirutagem käsi neile, kes on teistest uskudest, samamoodi nagu sirutame käe oma Kiriku liikmetele. Olgem sallivad, lahked ja armastavad nendega, kes ei jaga meie usulisi vaateid ja käitumisnorme. Päästja õpetas maailmale armastust ja heasoovlikkust kõigi meeste ja naiste suhtes. Järgigem alati Tema eeskuju.

Minu palve on, et me oleksime tähelepanelikud meid ümbritsevate inimeste vajaduste suhtes. Mõned, ja eriti just noored, on langenud narkootikumide, kõlvatuse, pornograafia ja muude traagiliste pahede küüsi. Mõned on üksildased, sealhulgas lesed, kes igatsevad teiste seltsi ja hoolt. Olgem alati valmis ulatama neile abikäsi ja avama neile oma südant.

Me elame maailma ajaloos ajal, mil kohtame palju raskeid katsumusi, kuid samas avaneb suuri võimalusi ning on põhjust rõõmustada. Loomulikult tuleb meil ette aegu, mil kogeme oma elus pettumust, südamevalu ja isegi tragöödiaid. Aga kui usaldame Issandat, siis Ta aitab meid neis katsumustes, olgu need siis millised tahes. Laulude autor kinnitas: „Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.”1

Mu vennad ja õed! Ma tahan, et te teaksite, kui tänulik ma olen Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest, mis sel viimsel ajal prohvet Joseph Smithi kaudu taastati. See on meie õnne võti. Olgem alandlikud ja palvemeelsed, uskudes, et meie Taevane Isa võib meie elu juhtida ja õnnistada.

Ma tunnistan isiklikult, et Jumal elab ja Ta kuuleb alandlike südamete palveid. Tema Poeg, meie Päästja ja Lunastaja kõneleb igaühega meist: „Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde.”2 Uskugem neid sõnu ja proovigem seda lubadust järele.

Nüüd, mil me selle konverentsiga hüvasti jätame, palun ma teile kõigile taeva õnnistusi. Olgu teie kodus rahu, kooskõla, heatahtlikkus ja armastus. Olgu see täidetud Issanda Vaimuga. Kandke pidevalt hoolt oma tunnistuse eest evangeeliumist, et see oleks teile kaitseks Saatana löökide vastu.

Minu palve on, et Issand õnnistaks ja hoiaks teid, vennad ja õed, kuni me kuue kuu pärast jälle kohtume. Tema lubatud rahu olgu teiega nüüd ja igavesti! Tänan, et palvetate minu ja kõigi Kiriku üldjuhtide eest. Me oleme teie eest tänulikud! Meie Päästja ja Lunastaja Jeesuse Kristuse nimel, aamen.