2010–2019
Püüdke laine kinni
Aprill 2013


Püüdke laine kinni

Ma tänan Jumalat ja Tema Poega Jeesust Kristust taastamise eest ja selle väe eest panna üle kogu maa liikuma võrratu tõe ja õigemeelsuse laine.

Kallid vennad ja õed! Ühinedes president Thomas S. Monsoni ja teiste kiidusõnadega, tahan ka omalt poolt tunnustada neid, kes on vastanud prohveti üleskutsele, et vajame rohkem väärilisi misjonäre. Praegu on üle kogu maa rullumas enneolematu misjonitöö entusiasmi laine. Pärast president Monsoni ajaloolist avaldust eelmise aasta oktoobris on tuhanded vanemad, õed ja abielupaarid kutsutud misjonile ja veel paljud on selleks valmistumas.1 Meie käest küsitakse: „Mida te kõigi nende misjonäridega peale hakkame?” Vastus on lihtne. Nad teevad seda, mida misjonärid on teinud läbi aegade. Nad kuulutavad evangeeliumi! Nad õnnistavad Kõikvõimsa Jumala lapsi!

Järjest rohkem teist, noored mehed ja naised, püüavad selle laine kinni, püüdes olla misjonikutse väärilised. Te näete, et see viib edasi tõde ja õigemeelsust . Te näete võimalust olla sellesse kaasatud.

Teie – teismelised – olete võtnud omaks uue õppekava ja õpetate üksteisele Jeesuse Kristuse õpetusi. Teil on käes aeg valmistuda õpetama teistele Jumala headusest.

Noored mehed ja naised! Teie haridus on alati olnud meie, teie ja Jumala jaoks väga tähtis. Me julgustame teid, kui soovite pärast oma misjonit minna ülikooli, kandideerige sinna võimaluse korral juba enne misjonile minemist. Paljud kõrgkoolid annavad tulevastele misjonäridele peale sissesaamist 18 kuni 30 kuud aega õpingute alustamiseks. See võimaldab teil, vanemad ja õed, teenida, ilma et peaksite muretsema selle pärast, kus oma haridust jätkata. Oleme väga tänulikud kõrgkoolide juhtidele, kes sellist planeerimist võimaldavad!

Teie – lapsevanemad, õpetajad ja teised – püüate selle laine kinni valmistades meie kasvavat põlvkonda ette olema misjonil teenimise väärilised. Samal ajal köidab teie eeskujulik elu teie sõprade ja naabrite tähelepanu. Olge valmis vastama neile, kes teilt küsivad, miks te nii elate. Olge neile valmis andma põhjust lootuseks ja rõõmuks, mida nad teis näevad.2 Selliste küsimuste korral võite vastata järgmiselt: „Küsime seda misjonäridelt! Nemad oskavad meid aidata. Kui soovite, olen ma koos teiega, kui misjonärid teile vastavad ja teid õpetavad.”

Teie – täiskasvanud – püüate laine kinni aidates tulevastel misjonäridel valmistuda vaimselt, füüsiliselt ja rahaliselt. Teile saab harjumuseks koguda peenraha oma hoiupõrsasse. Teie – eakamad abielupaarid – planeerige aega, millal saate minna misjonile. Me oleme teie teenimise eest väga tänulikud. Seniks saavad mõned teist ehk misjonitööks annetusi teha, saates oma raha misjonitöö üldfondi, nagu seda president Monson täna hommikul taas soovitas.3

Järjest suurem hulk valitud mehi ja nende kalleid kaasasid püüavad laine kinni, kui neid kutsutakse juhtima Kiriku misjoneid. Sel moel teenides vormivad nad nii sündinud kui veel sündimata põlvkondade saatust. Misjonite juhatajad hoiavad võtmeid, vastutades oma misjonäride heaolu, turvalisuse ja edukuse eest. Pärast nõupidamist oma misjoni vaiade ja ringkondade juhatajatega määrab iga misjonijuhataja misjonärid teenima konkreetsetesse vaiadesse ja kogudustesse.

Vaiade ja koguduste juhatajad püüavad laine kinni võttes üha rohkem ja rohkem aega eeldatavate tulevaste misjonäridega vestlemiseks. Need preesterluse juhid hoiavad võtmeid, vastutades oma üksuse misjonitöö eest ja nad inspireerivad liikmeid selles osalema.

Vennad ja õed koguduse nõukogus hakkavad samuti püüdma seda lainet. Nendes nõukogudes osalevad ka koguduse misjonitöö juhatajad.4 Ma sooviksin kõneleda nimelt igale koguduse misjonitöö juhatajale. Piiskop on kutsunud teid juhtima koguduse misjonitööd. Ja mõned teist on olnud nii edukad, et teile on kutsutud ka abiline. Te selgitate koos teiste koguduse nõukogu liikmetega välja vähem aktiivsed liikmed, pered, kus kõik ei ole ristitud, ja Kiriku vastu huvi tundvad naabrid. Te kohtute korrapäraselt põhimisjonäridega. Te annate misjonäridele nõu ja aitate neid. Palun aidake neil täita nende igapäevane ajakava keskendunud ja tähendusrikaste õpetamisvõimalustega. See on teie kohus! Teie roll selle töö edukuse tagamisel on tõesti väga oluline. Kui te püüate laine kinni usu ja entusiasmiga, teevad seda ka teised. Teie kui koguduse misjonitöö juhataja olete Jumala laste pühas päästmistöös liikmeid ja misjonäre ühendavaks lüliks.5

Meie teadmishimulised sõbrad ja naabrid, kes ei ole meie Kiriku liikmed, võivad samuti laine kinni püüda. Me julgustame neid elama kõige selle järgi, mis on hea ja õige. Ja kutsume neid saama teada veelgi enam, eriti Jumala igavese plaani hiilgava tõe kohta, et pered võivad olla koos igavesti.6

See tõe ja õigemeelsuse laine on imeline! See laine pole inimese tekitatud! See tuleb Issandalt, kes ütles: „Ma kiirendan oma tööd selle õigel ajal.”7 See laine on saanud oma jõu 193 aastat tagasi tehtud pühast teadaandest, mis koosnes kõigest seitsmest sõnast: „See on minu armas Poeg. Kuula teda!”8 Need Kõikvõimsa Jumala sõnad tutvustasid noorele Joseph Smithile Issandat Jeesust Kristust. Neist seitsmest sõnast sai alguse Tema evangeeliumi taastamine. Miks? Sest meie elav Jumal on armastav Jumal! Ta tahab, et Tema lapsed tunneksid Teda ja Jeesust Kristust, kelle Ta on saatnud!9 Ja Ta tahab, et Tema lapsed saaksid surematuse ja igavese elu!10

Selle hiilgava eesmärgi nimel õpetavad meie misjonärid taastamisest. Nad teavad, et umbes 2000 aastat tagasi rajas Issand oma kiriku. Pärast Tema ristilöömist ja Tema apostlite surma muutsid inimesed kirikut ja selle õpetusi. Seejärel, pärast põlvkondi kestnud vaimset pimedust ja vastavalt muistsete prohvetite ettekuulutustele,11 taastasid Taevane Isa ja Jeesus Kristus Kiriku, selle õpetused ja preesterluse volituse. Tänu taastamisele on päästmiseks ja ülenduseks vajalikud teadmised ja talitused taas kõikidele inimestele kättesaadavad.12 Ülendus võimaldab igaühel meist elada oma perega igavesti Jumala ja Jeesuse Kristuse juures!

Ma ei saa rääkida taastamisest ilma, et tunneksin elevust. See ajalooline tõsiasi on tõepoolest vapustav! See on erakordne! Hingemattev! Kas pole hämmastav, et taevased sõnumitoojad tulid andma selleks tööks vajalikku volitust ja väge?

Meie Igavene Isa ja Jeesus Kristus ilmusid prohvet Joseph Smithile mitmeid kordi.13 Nende juhendamisel tulid teised taevased sõnumitoojad, igaüks kindlal eesmärgil. Näiteks:

  • Ingel Moroni tõi esile Mormoni Raamatu.14

  • Ristija Johannes taastas Aaroni preeserluse.15

  • Peetrus, Jaakobus ja Johannes taastasid Melkisedeki preesterluse.16

  • Mooses andis võtmed Iisraeli kokkukogumiseks.17

  • Eelijas andis teadmiste võtmed, nimelt Aabrahami kohta.18

  • Eelija taastas pitseerimisvolituse võtmed.19

Veel lisandusid taastamisega teadmised, mis olid pühadel olnud muistsetel aegadel. Issand andis uue pühakirjaraamatu. Ta lisas Piiblile Mormoni Raamatu: Teise testamendi Jeesusest Kristusest. See on ülestähendus ülestõusnud Issanda ettekuulutustest ja teenimisest muistse Ameerika rahva hulgas. See raamat selgitab Jumala suurt õnneplaani20 – päästmisplaani.21 Mormoni Raamat on Piibliga täielikult kooskõlas. Mõlemad pühad ülestähendused kinnitavad Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõde ja Tema lepituse tähtsust.22

Taastamisega täitusid paljud ettekuulutused Piiblis. Näiteks Jesaja ettekuulutus, et Issanda koda rajatakse mägede tippu.23 Mormoonidest teerajajate väljaränne Ameerika lääneosa mägedesse on täideläinud saaga ohverdusest ja usust. Jesaja kuulutas samuti ette, et Jumal tegutseb „imelisel ja kummalisel viisil”.24 Nüüd on see teoks saanud meie misjonäride üha kasvava armee püha töö kaudu.

Taastatud on Vana Testamendi õpetused kümnisest.25 Selle tulemusel on palju rohkem kümnisemaksjaid saanud oma kuulekuse tõttu õnnistatud. Taastamise pühakirjade kaudu on saanud selgeks viited Melkisedekile.26 Ettekuulutus sellest, et Joosepi puutükk (Mormoni Raamat) ja Juuda puutükk (Piibel) saavad Jumala käes üheks, on nüüd täide läinud.27

Taastamine selgitab ka Uue Testamendi pühakirjakohti. Nüüd on paremini arusaadav viide surnute eest ristimisele.28 Meie surnud esivanemate eest tehakse nüüd asendustalitusi 141 templis üle kogu maailma. See on ainus viis pakkuda päästmist meie esivanematele, kes on surnud ilma teadmiseta sellest evangeeliumist!29 Nähes oma nägemuses „teist inglit keset taevast lendavat; [kellel] oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal,” kuulutas Ristija Johannese ette ingel Moronist ja Mormoni Raamatust.30

Mormoni Raamatul on taastamises keskne osa. See kirjutati, seda säilitati ja see toodi esile Issanda juhatusel. See tõlgiti „Jumala anni ja väega”.31 Õpetuse ja Lepingute raamat sisaldab paljusid prohvet Joseph Smithile antud lisailmutusi. Tema kaudu on meile antud rohkem pühakirja lehekülgi kui ühegi teise prohveti kaudu. Kui mõtlik ja nukker pidi olema hetk, mil ta ütles Illinoisi osariigis Nauvoo pühadele: „Ma pole teile kunagi öelnud, et olen täiuslik, kuid ilmutused, mida olen õpetanud, on ilma ühegi veata.”32

Liikmed ja misjonärid üheskoos kutsuvad kõiki õppima Jumalast, Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist. Iga teadmishimuline inimene peaks tõsiselt otsima ja innukalt palvetama, et saada kinnitust, et need asjad on õiged. Püha Vaimu väel saate teada tõe.33

Ma tänan Jumalat ja Tema Poega Jeesust Kristust taastamise eest ja selle väe eest panna üle kogu maa liikuma võrratu tõe ja õigemeelsuse laine. Püüdkem see laine kinni ja täitkem Issanda käsk viia evangeelium „kõigi rahvus[te], hõimud[e], keel[te] ja rahva[steni]”,34 palvetan ma Jeesuse Kristuse nimel, aamen.