2010–2019
„Minu töö ja minu hiilgus”
Aprill 2013


„Minu töö ja minu hiilgus”

Jumal annab oma väe vabalt neile, kes võtavad vastu Tema preesterluse ja peavad seda au sees, mis viib surematuse ja igavese elu õnnistusteni.

President Packer! Jääme ootama selle imetoreda luuletuse 98. aasta väljaannet. Ta andis meile suurepäraseid juhiseid.

Mõned nädalad tagasi ühel külmal pimedal talveõhtul silmitsesin ma koos oma naise Barbaraga aukartusega taevast. Miljonid tähed paistsid erakordselt säravad ja kaunid. Avasin siis Kallihinnalise Pärli ja lugesin taas kord imestusega, mida Issand Jumal ütles Moosesele: „Ja ma olen loonud lugematul hulgal maailmu, ja ka need lõin ma omal eesmärgil, ja ma lõin need Poja kaudu, kes on minu Ainusündinu” (Ms 1:33).

Meie ajal on Hubbleʼi süvakosmose teleskoop kinnitanud seda hulka, mida Mooses nägi. Hubbleʼi teadlaste sõnul on Linnutee, millest Maa ja Päike vaid pisikese osa moodustavad, hinnanguliselt vaid üks rohkem kui kahesajast miljardist sarnasest galaktikast. Mul on seda raske mõista, võimatu hoomata – nii lai ja nii ääretu on Jumala looming.

Vennad ja õed! Vägi, millega taevad ja maad loodi ja millega neid luuakse, on preesterlus. Need meist, kes on Kiriku liikmed, teavad, et selle preesterluse väe allikas on Kõikvõimas Jumal ja Ta Poeg Jeesus Kristus. Preesterlus pole ainult vägi, millega loodi taevad ja maa, vaid ka vägi, mille abil Päästja tegi maise teenimistöö ajal imesid, õnnistas ja tervendas haigeid, äratas ellu surnuid ja pidas meie Isa Ainusündinud Pojana vastu talumatule piinale Ketsemanis ja Kolgatal, rahuldades seeläbi halastusega õigluse seadused ning tehes piiritu lepituse ja saades jagu füüsilisest surmast ülestõusmise kaudu.

Ta andis Peetrusele, Jaakobusele, Johannesele ja oma teistele apostlitele preesterluse väe võtmed ja neist tuleneva väe, et nad saaksid õnnistada teisi ja siduda taevas see, mis on seotud maa peal.

Preesterluse vägi on püha ja hädavajalik Jumala and. See on midagi muud kui preesterluse volitus, mis on luba tegutseda Jumala nimel. See luba antakse või selleks pühitsetakse käte pealepanemise kaudu. Preesterluse vägi tuleb üksnes siis, kui selle rakendajad on väärilised ja tegutsevad Jumala tahte järgi. President Spencer W. Kimball kuulutas: „Issand on andnud preesterluse hoidjatena meile kõigile teatud osa oma volitusest, kuid me saame taevased väed kasutusele võtta vaid siis, kui oleme ise õigemeelsed” (Boys Need Heroes Close By. – Ensign, mai 1976, lk 45).

Taastamise hiilgeajal, mil Jeesuse Kristuse Kirik taas tänapäeva maailmas asutati, tulid Ristija Johannes, Peetrus, Jaakobus ja Johannes, Mooses, Eelias ja Eelija maa peale ja taastasid prohvet Joseph Smithi vahendusel kõik preesterluse võtmed ja volituse Jumala töö tegemiseks sel viimsel ajal.

Just nende võtmete, selle volituse ja selle väega on Jeesuse Kristuse Kirik asutatud tänapäeval, Kristusega eesotsas, kes juhib oma elavat prohvetit Thomas S. Monsonit, kellele on abiks korrakohaselt kutsutud ja pühitsetud apostlid.

Meie Taevase Isa suures preesterlusega õnnistavas plaanis kuulub meestele ainulaadne kohustus preesterlust hallata, kuid nad ise ei ole preesterlus. Meestel ja naistel on erinevad, kuid võrdväärsed rollid. Nii nagu naine ei saa jääda lapseootele ilma meheta, ei saa mees rakendada täielikult preesterluse väge igavese perekonna loomiseks ilma naiseta. Teisisõnu, igavesest vaatenurgast vaadatuna jagatakse nii järglaste saamise väge kui ka preesterluse väge abikaasade vahel. Ja abikaasadena peaksid mees ja naine püüdma järgida oma Taevast Isa. Taotledes oma elus ja oma pere jaoks preesterluse õnnistusi, peaksid nad keskenduma sellistele kristlikele voorustele nagu armastus, alandlikkus ja kannatlikkus.

Meie jaoks on oluline mõista, et Taevane Isa on kandnud hoolt, et preesterluse õnnistused oleks kättesaadavad ja preesterluse vägi annaks jõudu kõikidele Ta poegadele ja Ta tütardele. Jumala plaanis Tema vaimulastele on kesksel kohal Tema enda avaldus: „Sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see – tuua inimesele surematus ja igavene elu” (Ms 1:39).

Prohvet Joseph Smithile antud ilmutuses Õpetuse ja Lepingute 81. osas selgitab Issand, et preesterluse väge tuleb kasutada, et „abista[da] nõrku, tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevda[da] nõrkenud põlvi” (s 5).

„Ja tehes [selliseid] asju, teed sa suurimat head oma ligimestele ning kasvatad tema hiilgust, kes on sinu Issand” (ÕL 81:4).

Kui kujutlen nõrkade abistamist, käte tõstmist, mis on vajunud rippu, ja nõrkenud põlvede tugevdamist, meenub mulle, kuidas üks armas seitsmeaastane laps näitas oma vanaisale väikest tomatitaime, mille ta kasvatas seemnest teise klassi kooliprojektina.

Ta selgitas, et ühest väiksest seemnest kasvab taim. Ja kui taime eest hoolitseda, kasvab sellele palju tomateid, millest igaühes on palju seemneid.

Ta ütles: „Ja kui kõik need seemned mulda panna ja kasvatada veel rohkem tomateid ja panna mulda ka kõik need seemned, on sul mõne hooaja pärast miljoneid tomateid.”

Kõik ühest väiksest seemnest,” ütles ta hämmastusega.

Siis aga ütles ta: „Ma oleksin oma taime äärepealt ära tapnud. Jätsin ta pimedasse tuppa ja unustasin seda kasta. Kui taim mulle meelde tuli, oli ta longu vajunud ja nägi välja nagu surnud. Nutsin, kui mõtlesin kõigile neile miljonitele tomatitele, mis ei hakka kunagi kasvama.”

Seejärel rääkis ta innukalt vanaisale „imest”, mis siis sündis.

Ta selgitas: „Emme ütles, et taim ei olegi võibolla surnud. Võibolla vajab ta elluärkamiseks vaid veidi vett ja veidi valgust.

Ja tal oli õigus. Andsin taimele veidi vett ja panin ta aknale valguse kätte. Ja arva ära, mis?” küsis ta. „Ta ärkas ellu ja kasvatab nüüd miljoneid tomateid!”

Tema väike tomatitaim, mis oli nii võimekas, kuid tahtmatu hooletuse tagajärjel nii nõrk ja longu vajunud, sai jõudu ja ärkas taas ellu, kui väike tüdruk oma armastavate ja hoolivate kätega talle lihtsalt vett ja valgust jagas.

Vennad ja õed! Sõna otseses mõttes armastava Taevase Isa vaimulastena on meie võimed piiritud ja jumalikud. Kuid kui me pole hoolikad, võivad meist saada sellised nagu see longus tomatitaim. Me võime Kristuse tõelisest õpetusest ja evangeeliumist eemale triivida ning olla vaimselt alatoidetud ja longus, olles eemaldanud enese Päästja igavikulise armastuse ja preesterluse väe jumalikust valgusest ja eluveest.

Need, kes hoiavad preesterlust, kuid ei püüa seda oma perekonda ja teisi teenides pidevalt austada, on nagu need, kes ei saa preesterluse väe juurde kuuluvaid õnnistusi ning vajuvad kindla peale vaimselt longu, jättes end elus ilma hädavajalikest vaimsetest toitainetest, valgusest ja Jumala väest – paljuski nagu see tomatitaim, mis oli nii võimekas, kuid hooletusse jäetud ja longu vajunud.

Seesama preesterluse vägi, mis lõi maailmad, galaktikad ja ilmaruumi, võib kuuluda ja peaks kuuluma meie ellu, et aidata, tugevdada ja õnnistada meie peresid, meie sõpru ja meie naabreid – teisisõnu teha seda, mida teeks Päästja, kui Ta teeks täna meie seas teenimistööd.

Selle preesterluse väe põhieesmärk on meid õnnistada, pühitseda ja puhastada, et saaksime elada koos oma perega oma taevaste vanemate juures, preesterluse pitseerimisega seotuna, võttes osa Jumala ja Jeesuse Kristuse imepärasest tööst, laiendades nende valgust ja hiilgust igavesti.

Sel põhjusel õnnestus mul osaleda mõned kuud tagasi videopõhise ülemaailmse juhtkonna koolitusettekande tegemisel, mille pealkirjaks oli „Pere ja Kiriku tugevdamine preesterluse kaudu”.

See uuenduslik ja õpetlik DVD on tõlgitud 66 keelde. Seal õpetatakse, kuidas preesterluse vägi saab õnnistada, ergutada ja varustada uue elujõuga meie, meie perede ja kõigi Kiriku liikmete elu.

See näitab meile kõigile – meestele, naistele, lastele; abielus, leskedele või vallalistele; olenemata meie olukorrast –, kuidas võime saada osa preesterluse õnnistustest. DVD-l on mitu 8- kuni 12-minutilist lõiku, kus selgitatakse preesterluse võtmeid, volitust ja väge ning kuidas need tugevdavad üksikisikuid, perekondi ja Kirikut.

Üks eriline stseen filmiti mu ema vanavanaema Mary Fielding Smithi hästi pisikeses teerajajakodus. Ta oli prohvet Joseph Smithi vanema venna Hyrumi lesk. Kuna tal oli tugev usk preesterlusse, pöördus ta üksikvanemana preesterluse väe poole ja toetus sellele väele, et kasvatada ja õnnistada oma lapsi armastusega ja evangeeliumi valgel. Tema tuhandetest ustavatest Kiriku juhtidest ja liikmetest järelpõlv tänab täna teda usu, vapruse ja eeskuju eest.

See uus juhtkonna koolitus on internetiaadressil LDS.org kõigile näha ja kogeda (wwlt.lds.org). Võite vaadata seda otse aadressilt LDS.org või selle alla laadida arvutisse, nutitelefoni või tahvelseadmetesse.

Esimene Presidentkond on palunud, et vaiajuhatused ja piiskopkonnad pühendaksid vähemalt ühe vaia- või koguduse nõukogu koosoleku, et [terve] DVD läbi vaadata. Vaia ja koguduse nõukogud peaksid arutama, kuidas ettekandmisele tulnud õpetusi ellu viia (vt Esimese Presidentkonna kiri, 1. veebr 2013).

DVD-l sisalduv inspireerib ja motiveerib liikmeid preesterluse kvoorumites, Abiühingus, Pühapäevakoolis, Noortes Naistes, Noortes Meestes (eriti neid, kes valmistuvad misjoniks) ja Algühingu koosolekutel või ühistel viienda pühapäeva koosolekutel. Nõukogu liikmed saavad siis julgustada üksikliikmeid ja peresid vaatama seda ettekannet oma perega. Vennad ja õed! See juhtkonna koolitus on mõeldud kõikidele Kiriku liikmetele. Vanemad! Korrake, jagage ja arutage õpitut ja oma arvamust oma lastega ning paluge neil vaadata ja tehke seda ka ise, et teie pere võiks preesterluse kaudu tugevneda.

Jeesus ütles:

„Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juure ja joogu!” (Jh 7:37)

„Kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu!” (Jh 4:14)

„Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, .. temal on elu valgus!” (Jh 8:12)

Kui kellelgi teist on tunne, et teie usk või tunnistus Taevase Isa plaanist on väiksem, kui see teie arvates olema peaks, siis pöörduge täielikumalt Päästja poole. Lubage Tema valgusel ja Ta eluveel teha teile ja teie perele seda, mida veidi vett ja valgust tegid nõrkenud tomatitaime uuesti elule äratamiseks.

Alustasin oma kõnet imetluse ja aukartusega selle vastu, mida Jumal preesterluse väega on loonud. Ilmselt nagu enamik teist, murran ka mina pead, kas Jumala õpetamise ja õnnistamise väge on võimalik kunagi täielikult mõista. See on nii suurepärane, nii ülev, nii vägev.

Joseph Smith ütles: „Preesterlus on igavikuline põhimõte ja on Jumalaga koos igavikust igavikuni, ilma päevade alguseta ja aastate lõputa” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 104).

Jumal annab oma väe vabalt neile, kes võtavad vastu Tema preesterluse ja peavad seda au sees, mis viib surematuse ja igavese elu õnnistusteni.

Tunnistan, et Jeesuse Kristuse tööd tehakse preesterlusega. See on vägi, millega meie Taevane Isa ja Ta Armas Poeg lõid selle maa ja käivitasid meie heaks suure õnneplaani. Olgem arukad ja püüdkem tugevdada omaenda elu, oma pere elu ja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut Jumala preesterluse väega, see on mu alandlik palve Jeesuse Kristuse nimel, aamen.