2010–2019
Kiriku auditiosakonna aruanne 2012
Aprill 2013


Kiriku auditiosakonna 2012. a aruanne

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimesele Presidentkonnale

Kallid vennad! Nagu Õpetuse ja Lepingute raamatu 120. osas ilmutusega ette on nähtud, volitab Kiriku raha kasutamist Kümnise Jaotamise Nõukogu. Sellesse nõukokku kuuluvad Esimene Presidentkond, Kaheteistkümne Apostli Kvoorum ja Juhtiv Piiskopkond.

Nõukogu kinnitab Kiriku osakondade ja tegevuse eelarved ning sellega seotud eelarvelised vahendid Kiriku vaimulikele üksustele. Kiriku osakonnad kasutavad raha vastavalt kinnitatud eelarvetele ja kooskõlas Kiriku reeglite ja protseduuridega.

Kiriku auditiosakonnale on võimaldatud juurdepääs kõikidele vajalikele andmetele ja süsteemidele, et hinnata raha laekumise ja kulutuste juhtimise õiguspärasust ning tagada Kiriku varade kaitstus. Kiriku auditiosakond on sõltumatu kõigist teistest Kiriku osakondadest ja Kiriku tegevusest ning selle personal koosneb kutsetunnistusega raamatupidajatest, kutsetunnistusega siseaudiitoritest ja kutsetunnistusega infosüsteemide audiitoritest ning teistest kvalifitseeritud spetsialistidest.

Meie poolt läbi viidud auditite põhjal on Kiriku auditiosakond arvamusel, et kõigis materiaalsetes asjades on lõppenud 2012. aasta jooksul saadud annetused, tehtud kulutused ning Kiriku varad dokumenteeritud ning neid kasutatud vastavalt raamatupidamise eeskirjadele, kinnitatud eelarvetele ning Kiriku reeglitele ja protseduuridele.

Austusega esitanud

Kiriku auditiosakond

Robert W. Cantwell,

osakonna juhataja