2010–2019
Rahu kodus
Aprill 2013


Rahu kodus

Üheks suurimaks õnnistuseks, mida me võime maailmale pakkuda, on vägi, mis lähtub Kristusele keskendunud kodust, kus õpetatakse evangeeliumi, peetakse kinni lepingutest ja on külluses armastust.

Maailmas, kus me elame, räägitakse palju sellest, et meie elutempo peaks olema hästi kiire. Alati saab teha ja saavutada veelgi rohkem. Kuid sügaval sisemuses tunneb igaüks meist vajadust pelgupaiga järele, kus valitseks rahu ja tasakaal, kus võiksime puhata, kosuda ja tulevasteks raskusteks jõudu koguda.

Ideaalne koht sellise rahu tundmiseks on meie kodu, kus oleme teinud kõik selleks, et Issand Jeesus Kristus oleks meie kodu keskmeks.

Mõnedes kodudes on väärilisest preesterluse hoidjast isa kõrval ustav ja pühendunud ema ning koos juhivad nad õigemeelsuses oma peret. Paljudes kodudes on aga teisiti. Kuid oludest hoolimata võite keskenduda oma kodus ja elus Issandale Jeesusele Kristusele, sest Tema on selles maailmas tõelise rahu allikaks.

Pidage silmas, et iga teie otsus, olgu see seotud ajalike või vaimsete asjadega, tugineks sellel, mida Päästja sooviks, et te teeks. Kui Tema on teie kodu keskmeks, valitseb seal rahu ja tasakaal. Selline kodu pakub kindlustunnet ja seda tajuvad kõik, kes seal elavad.

Selle nõuande elluviimine ei lasu üksnes vanemate õlgadel, kuigi just nende roll on peret juhtida. Lapsedki võivad Kristusele keskendunud kodu loomisele kaasa aidata. Vanemate jaoks on oluline õpetada lapsi mõistma, kuidas nende teod mõjutavad iga peres elavat inimest. Lastest, kes tunnevad oma tegude eest vastutust, olgu need siis õigemeelsed või mitte, kasvavad Jumala kuningriigi usaldusväärsed kodanikud.

Kindlasti teate aluspõhimõtteid, mis aitavad keskenduda teie kodus Päästjale. Väga olulised on prohvetlikud nõuanded teha iga päev isiklikke ja perepalveid, lugeda iga päev ise ja koos perega pühakirju ning pidada iga nädal pereõhtut. Need on kodu ehitamise alustalad, mis seavad Kristuse kesksele kohale. Nende korrapäraste harjumusteta on raske leida maailma eest soovitud pelgupaika ja rahu, mida väga vajame.

Olge kuulekad prohvetlikele õpetustele, mida Kristus soovib, et järgiksite. Ärge laske käest oma tulevast õnne, tehes mööndusi, selle asemel et evangeeliumi põhimõtteid kindlameelselt kuulda võtta. Pidage meeles, et väikestest asjadest saavad alguse suured. Näiliselt tähtsusetu mõtlematu tegu või ükskõiksus võib viia suuremate probleemideni. Kuid mis veelgi tähtsam – lihtsad, korrapärased, head harjumused viivad eluni, mis on täis külluslikke õnnistusi.

Teie, Algühingu lapsed, noorteprogramme täitvad noored mehed ja noored naised ning vankumatud misjonärid, kes on praegu teenimas, teete paljusid asju palju tõhusamalt kui mina teie vanuses. Te tõestasite surelikkusele eelnevas elus, et olete vaprad, kuulekad ja rikkumatud. Seal tegite te kõvasti tööd, et arendada andeid ja võimeid, valmistades end surelikkuseks ette julgelt, väärikalt, auga ja edukalt.

Mitte kaua aega tagasi tulite te surelikkusesse koos kõigi nende võrratute võimete ja lõputute võimalustega. Siiski valitseb teid ümbritsevas keskkonnas reaalne oht. Teie suurepärane potentsiaal ja võimekus võib väheneda või hävida, kui annate järele teid ümbritsevale kuradist inspireeritud räpasusele. Kuid Saatan ei saa Päästja üle võitu! Saatana saatus on otsustatud. Ta teab, et on kaotanud, kuid soovib võtta endaga kaasa nii paljusid kui võimalik. Rõhudes teie nõrkustele, püüab ta hävitada teie headust ja võimekust. Püsige Issanda poolel ja te võidate alati!

Elame maailmas, kus tehnoloogia areneb meeletu kiirusega. Paljudel minu põlvkonnast on raske kõigi võimalustega sammu pidada. Olenevalt sellest, kuidas tehnoloogiat kasutatakse, võivad need edusammud olla õnnistuseks või komistuskiviks. Kui mõista ja kasutada tehnoloogiat õigemeelsetel eesmärkidel, ei pruugi see olla ohuks, vaid aitab pigem kaasa vaimsele suhtlemisele.

Näiteks on paljudel meist elektroonilised taskuseadmed. Need asjad on peaaegu pidevalt meiega. Me võime neid päeva jooksul palju kordi kasutada. Kahjuks võivad need seadmed olla roppuse allikaks ja raisata meie aega. Kuid teadlikul kasutamisel võib see tehnoloogia olla kaitsevahendiks ühiskonna halvimate asjade eest.

Kes oleks veel mitte väga ammu suutnud ette kujutada, et kõik põhiteosed ja paljude aastate üldkonverentsi kõned mahuvad ära teie taskusse? Nende pelk taskus kandmine ei kaitse teid, kuid nende uurimine, nende üle mõtisklemine ja nende kuulamine iga päev oma vabadel hetkedel parendab Vaimu kaudu suhtlemist.

Kasutage tehnoloogiat targalt! Märgistage oma seadmes ära tähtsad pühakirjakohad ja kasutage neid sageli. Kui te, noored inimesed, kordate pühakirjasalmi sama sageli kui mõned teist saadavad tekstisõnumeid, on teil peagi sajad pühakirjakohad pähe õpitud. Rasketel aegadel on need kirjakohad Püha Vaimu kaudu saadava inspiratsiooni ja juhatuse vägevaks allikaks.

Püüdes muuta meie kodu Päästja keskseks, on oluline teha kõik mis võimalik, et suurendada oma elus Püha Vaimu tasast juhtivat mõju. Tema õhutuste kuulekas järgimine tugevdab meid veelgi enam.

Leiate suuremat rahu, kui ühendate püüdlused olla kuulekas teid ümbritsevate inimeste teenimisega. Paljud inimesed, kellel on enda arvates kesised anded, kasutavad neid andeid alandlikult ja heldelt oma ligimeste teenimiseks. Isekus on suur kurja juur. Selle kurjuse vastandiks on Päästja eeskujulik elu. Ta näitab meile, kuidas keskenduda oma elus teiste isetule teenimisele.

Olen õppinud tõde, mida minu elu jooksul on nii sageli korratud, et olen hakanud mõistma, et tegemist on ümberlükkamatu seadusega. See määratleb, kuidas on kuulekus ja teenimine seotud Jumala väega. Issanda käskudele kuuletumise ja Tema laste isetu teenimise loomulikuks tagajärjeks on Jumalalt saadav vägi – vägi teha rohkem, kui suudaksime teha omal jõul. Issandalt saadud jõu ja väe abil arenevad meie arusaamine, meie anded ja võimed. Tema väel on oluline osa kodu loomisel, mis on tulvil rahu.

Muutes oma kodu Päästja keskseks, saab sellest pelgupaik mitte üksnes teie enda perele, vaid ka veel raskemates oludes elavatele sõpradele. Neid tõmbab tasakaal, mida nad teie kodus tunnevad. Kutsuge need sõbrad omale koju külla. Nad löövad sellises Kristusele keskendunud ümbruses õitsele. Saage sõbraks oma laste sõpradega. Olge neile vääriliseks eeskujuks.

Üheks suurimaks õnnistuseks, mida me võime maailmale pakkuda, on vägi, mis lähtub Kristusele keskendunud kodust, kus õpetatakse evangeeliumi, peetakse kinni lepingutest ja on külluses armastust.

Aastaid tagasi rääkis mu abikaasa Jeanene pärast ühe misjoni külastamist mulle misjonärist, kellega ta oli kohtunud. Jeanene päris tema pere järele. Ta oli üllatunud, kui misjonär vastas, et tal ei ole peret. Noormees selgitas, et ema oli andnud ta pärast sündi riigi kasvatada. Tema lapsepõlv oli möödunud erinevates kasuperedes. Ta oli õnnistatud, kuna sai teismeeas teada evangeeliumist. Armastav koguduse pere aitas tal saada võimaluse teenida misjonil.

Hiljem küsis Jeanene misjonijuhataja naiselt selle tubli misjonäri kohta. Talle räägiti, et mõned kuud tagasi oli see misjonär haiguse pärast veetnud mõned päevad misjonikodus. Ta oli osalenud sel ajal nende pereõhtul. Enne misjonitööle naasmist küsis ta misjonijuhatajalt, kas ta võib oma misjoni lõpus veel kaks-kolm päeva misjonikodus veeta. Ta tahtis näha, kuidas toimib Kristusele keskendunud pere. Ta tahtis luua endale nende eeskujul samasuguse pere.

Tehke kõik, mida suudate, et teil oleks just selline kodu. Aidake neid, kes elavad keerulistes oludes. Olge tõeline sõber! Selline püsiv sõprus on nagu asfalt, mis täidab elu löökaugud ja muudab teekonna tasasemaks ja meeldivamaks. See ei peaks olema isikliku kasu saamise vahend, vaid aare, mida peetakse kalliks ja jagatakse teistega. Kutsuge oma koju neid, kes vajavad sellise kogemuse kaudu tugevdamist.

Tahan veel jagada mõningaid viimaseid mõtteid nendega, kes armastavad oma pere liiget, kes ei tee häid valikuid. See võib panna proovile meie kannatuse ja taluvuse. Me peame usaldama Issandat ja Tema ajastust, et meie palved ja püüded päästa saavad positiivse vastuse. Teeme kõik, mis suudame, et teenida, õnnistada ja kuulekalt tunnistada Jumala tahet kõikides asjades. Me rakendame usku ja peame meeles, et mõned asjad tuleb jätta Issanda hoolde. Ta kutsub meid asetama oma koormad Tema jalge ette. Usu kaudu teame, et see äraeksinud lähedane pole hüljatud, vaid on armastava Päästja hoole all.

Märgake teistes head, mitte nende puudusi. Mõnikord vajab puuduseplekk tähelepanu, et see välja saada, kuid seda tuleb alati teha selle inimese voorustele keskendudes.

Kui tunnete, et on olemas kas või õhkõrn lootus, pole see tõtt-öelda mitte habras lootuskiir, vaid tugev ühenduslüli, nagu päästerõngas, mis teid tugevdab ja ülendab. See annab tröösti, nii et te lakkate kartmast. Püüdke elada vääriliselt ja lootke Issandale.

Me ei pea muretsema, kui ei suuda teha samaaegselt kõiki asju, mida Issand meil teha soovitab. Ta on rääkinud ka sellest, et igal asjal on oma aeg. Vastuseks meie siirastele palvetele, milles palume juhatust, näitab Ta meile, millele peaksime oma elu igal etapil keskenduma. Me võime järjepidevalt sammhaaval õppida, areneda ja muutuda Tema sarnaseks.

Ma tunnistan, et elades kuulekalt elu, mis põhineb Jeesuse Kristuse evangeeliumi alustel, annab see meile suurema kindlustunde, tuues meie kodudesse rahu ja muutes need pelgupaigaks. Ees on veel palju raskusi ja südamevalu, kuid isegi nende rahutuste keskel võime nautida sisemist rahu ja sügavat õnne. Ma tunnistan, et Jeesuse Kristuse lepitus on lõputu rahu allikas, Jeesuse Kristuse nimel, aamen.