2010–2019
วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์: ศรัทธา ครอบครัว การบรรเทาทุกข์
เมษายน 2012


วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์: ศรัทธา ครอบครัว การบรรเทาทุกข์

ศรัทธา ครอบครัว และ การบรรเทาทุกข์---คำเรียบง่ายสามคำนี้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ศาสดาพยากรณ์มีต่อพี่น้องสตรีในศาสนจักร

ไม่กี่ปีมานี้ ดิฉันรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้พูดบ่อยครั้งเกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์---จุดประสงค์และคุณภาพของสมาคม1 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์2 งานและความร่วมมือกับอธิการและโควรัมฐานะปุโรหิต3 เวลานี้ดูเหมือนสำคัญที่ต้องเพ่งความสนใจบางส่วนกับวิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์4

เฉกเช่นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าสอนเหล่าเอ็ลเดอร์และมหาปุโรหิตอยู่เนืองๆ ให้รู้จุดประสงค์และหน้าที่ของพวกเขา ศาสดาพยากรณ์บอกวิสัยทัศน์ที่มีต่อพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์เช่นกัน จากคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ เห็นชัดว่าจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์คือ เพิ่มพูนศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน ค้นหาและช่วยคนขัดสน ศรัทธา ครอบครัว และ การบรรเทาทุกข์---คำเรียบง่ายสามคำนี้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ศาสดาพยากรณ์มีต่อพี่น้องสตรีในศาสนจักร

ตั้งแต่เริ่มต้นการฟื้นฟู เหล่าศาสดาพยากรณ์ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ของสตรีที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ และมีจุดประสงค์ ผู้เข้าใจคุณค่าและจุดประสงค์นิรันดร์ของพวกเธอ เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสถาปนาสมาคมสงเคราะห์ ท่านกำกับดูแลประธานคนแรกของสมาคมให้ “ควบคุมสมาคมนี้ในการดูแลคนยากจน---เกื้อกูลในความขาดแคลน และดูแลกิจจานุกิจของสถาบันดังกล่าว”5 ท่านแลเห็นองค์การนี้เป็น “สังคมชั้นเยี่ยม แยกจากความชั่วร้ายทั้งหมดของโลก”6

บริคัม ยังก์ ประธานศาสนจักรคนที่สอง แนะนำที่ปรึกษาของท่านและโควรัมอัครสาวกสิบสองให้กำกับดูแลอธิการ “ให้ [พี่น้องสตรี] จัดตั้งสมาคมสตรีสงเคราะห์ในวอร์ดต่างๆ” ท่านเสริมว่า “บางคนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องหยุมหยิม แต่ไม่ใช่”7

ต่อมา ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าวว่าเมื่อเทียบกับองค์กรต่างๆ ทางโลก ซึ่ง “ชายตั้งขึ้น หรือหญิงตั้งขึ้น” “พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้ง มอบอำนาจ กำหนด และแต่งตั้ง” สมาคมสงเคราะห์8 ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธบอกพี่น้องสตรีว่า พวกเธอ “ได้รับพลังและสิทธิอำนาจให้ทำสิ่งสำคัญมากมาย”9 ท่านกล่าวว่า “ท่านเป็นสมาชิกขององค์กรใหญ่ที่สุดในโลกของสตรี องค์กรซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก ซึ่งวางรูปแบบไว้และดำเนินงานเพื่อช่วยสมาชิกที่ซื่อสัตย์ให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระบิดาเรา”10

ขอบเขตอิทธิพลอันกว้างขวาง

ทุกๆ ปี สตรีและเยาวชนหญิงหลายแสนคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “แวดวงพี่น้องสตรี”11ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น ไม่ว่าพี่น้องสตรีอยู่ที่ใดและรับใช้ที่ใด เธอยังคงเป็นสมาชิกและเชื่อมสัมพันธ์กันในสมาคมสงเคราะห์12 เพราะจุดประสงค์ที่สำคัญของสมาคมสงเคราะห์ ฝ่ายประธานสูงสุดจึงแสดงความปรารถนาให้เยาวชนหญิงเริ่มเตรียมการเข้าสมาคมสงเคราะห์ให้ดีก่อนอายุ 18 ปี13

สมาคมสงเคราะห์ไม่ใช่โปรแกรม แต่เป็นส่วนทางการของศาสนจักรของพระเจ้าที่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้ง” ให้สอน เพิ่มพลัง และดลใจพี่น้องสตรีในจุดประสงค์ของพวกเธอเกี่ยวกับศรัทธา ครอบครัว และการบรรเทาทุกข์ สมาคมสงเคราะห์เป็นวิถีชีวิตสำหรับสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และอิทธิพลของสมาคมขยายออกนอกชั้นเรียนวันอาทิตย์หรือการชุมนุมทางสังคม สมาคมสงเคราะห์ดำเนินตามแบบฉบับของสานุศิษย์สตรีผู้รับใช้กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค์ในศาสนจักรสมัยโบราณ14 เราได้รับการสอนว่า “สตรีจำเป็นต้องดึงคุณธรรมที่สมาคมสงเคราะห์บ่มสอนมาไว้ในชีวิตเธอ เฉกเช่นบุรุษต้องสร้างแบบฉบับของอุปนิสัยที่ฐานะปุโรหิตบ่มสอนไว้ในชีวิตพวกเขา”15

เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ ท่านสอนพี่น้องสตรีว่าพวกเธอพึง “สงเคราะห์คนยากจน” และ “ช่วยจิตวิญญาณให้รอด”16 ในหน้าที่ “ช่วยจิตวิญญาณให้รอด” พี่น้องสตรีได้รับมอบอำนาจให้จัดระเบียบและมีส่วนในขอบเขตอิทธิพลอันกว้างขวาง ประธานสมาคมสงเคราะห์คนแรกได้รับการวางมือมอบหน้าที่ให้อรรถาธิบายพระคัมภีร์ และสมาคมสงเคราะห์ยังคงดำเนินหน้าที่การสอนที่จำเป็นในศาสนจักรของพระเจ้า เมื่อโจเซฟ สมิธบอกพี่น้องสตรีว่าองค์การสมาคมสงเคราะห์จะเตรียมพวกเธอให้พร้อมรับ “สิทธิพิเศษ พร และของประทานแห่งฐานะปุโรหิต”17 ท่านอธิบายงานแห่งความรอดของพระเจ้าให้พวกเธอฟัง การช่วยจิตวิญญาณให้รอดรวมถึงการแบ่งปันพระกิตติคุณและมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนา รวมถึงการมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว อีกทั้งทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวิญญาณ

เอ็ลเดอร์จอห์น เอ. วิดท์โซประกาศว่า สมาคมสงเคราะห์ให้ “การบรรเทาทุกข์คนยากไร้ บรรเทาความเจ็บป่วย บรรเทาความสงสัย บรรเทาความเขลา---บรรเทาทุกอย่างที่ขัดขวางปีติและความก้าวหน้าของสตรี นับเป็นงานมอบหมายอันเลิศล้ำ!18

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์เปรียบสมาคมสงเคราะห์กับ “ผนังนิรภัย”19 ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพี่น้องสตรีและและครอบครัวเพิ่มความหมายของการดูแลและการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เยี่ยมสอน และเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเต็มใจระลึกถึงพันธสัญญาของเรากับพระเจ้า ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติต่อคนขัดสนและคนเป็นทุกข์” เราทำงานร่วมกับอธิการเพื่อดูแลความจำเป็นฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณของวิสุทธิชน20

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวว่า “มีพี่น้องสตรีมากมายอยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว---ผ้าขี้ริ้วทางวิญญาณ พวกเธอมีสิทธิ์รับเสื้อคลุมสวยหรู เสื้อคลุมทางวิญญาณ … สิทธิพิเศษของท่านคือเข้าไปในบ้านและเปลี่ยนผ้าขี้ริ้วเป็นเสื้อคลุม”21 ประธานฮาโรลด์ บี. ลีแบ่งปันวิสัยทัศน์โดยกล่าวว่า “ท่านเห็นหรือไม่ว่าเหตุใดพระเจ้าทรงให้ … สมาคมสงเคราะห์ไปเยี่ยมบ้านเหล่านี้ เพราะรองจากพระอาจารย์แล้ว ไม่มีใครในศาสนจักรมีความอ่อนไหว เข้าถึงจิตใจและชีวิตของคนเหล่านี้ได้มากกว่าพวกเธอ”22

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธเตือนพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์และผู้นำของพวกเธอว่าท่านไม่ต้องการ “เห็นเวลาที่สมาคมสงเคราะห์ทำตาม หรือผสมผสาน หรือสูญเสียอัตลักษณ์ของพวกเธอโดยปะปนกับ … องค์กรที่สตรีตั้งขึ้น” ท่านคาดหวังให้พี่น้องสตรี “นำโลกและ … โดยเฉพาะสตรีของโลก ในทุกสิ่งที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ ทุกสิ่งที่เหมือนพระผู้เป็นเจ้า ทุกสิ่งที่ยกระดับจิตใจ และทำให้ลูกหลานมนุษย์บริสุทธิ์”23 คำแนะนำของท่านเน้นหน้าที่ของการตัดประเพณี ประเด็น สมัยนิยม แนวโน้ม และรวมการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจุดประสงค์สมาคมสงเคราะห์เข้าด้วยกัน

ผู้นำที่แสวงหาการเปิดเผยมั่นใจได้เลยการประชุม บทเรียน ชั้นเรียน กิจกรรม และงานทุกอย่างของสมาคมบรรลุจุดประสงค์ของการจัดตั้ง การสมาคม มิตรภาพ และความเป็นหนึ่งที่เราปรารถนาจะเป็นผลอันหอมหวานของการรับใช้กับพระเจ้าในงานของพระองค์

ทำให้วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล

ประธานโธมัส เอส. มอนสันและที่ปรึกษาของท่านเป็นพยานเมื่อเร็วๆ นี้ “ว่าพระเจ้าทรงฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และสมาคมสงเคราะห์เป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟู” ตามความปรารถนาของพวกท่านให้รักษา “มรดกอันรุ่งโรจน์” ของสมาคมสงเคราะห์เอาไว้ ฝ่ายประธานสูงสุดจึงจัดพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือ Daughters in My kingdom: The History and Work of Relief Society (ธิดาในอาณาจักรของเรา: ประวัติและงานของสมาคมสงเคราะห์) ไปทั่วโลก ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบแบบฉบับและแบบอย่างของพี่น้องชายหญิงที่ทำงานร่วมกันในครอบครัวและศาสนจักร เราจะเรียนรู้หลักธรรมว่าเราเป็นใคร เราเชื่ออะไร และเราควรปกป้องสิ่งใด ฝ่ายประธานสูงสุดกระตุ้นเราให้ศึกษาหนังสือสำคัญเล่มนี้และ “ขอให้ความจริงที่ไม่ตกยุคและแบบอย่างจรรโลงใจในหนังสือมีอิทธิพลต่อชีวิต [เรา]”24

ขณะที่พี่น้องสตรีอยู่ในแนวเดียวกับจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์มากขึ้น วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์จะเกิดสัมฤทธิผล ประธานคิมบัลล์กล่าวว่า “มีพลังในองค์การ [สมาคมสงเคราะห์] ที่ยังใช้ไม่เต็มที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บ้านแห่งไซอันและสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า---และจะไม่เต็มที่จนกว่าทั้งพี่น้องสตรีและฐานะปุโรหิตเข้าใจวิสัยทัศน์ของสมาคมสงเคราะห์”25 ท่านพยากรณ์ว่า “การเติบโตส่วนใหญ่ที่เกิดแก่ศาสนจักรในวันเวลาสุดท้ายจะเกิดขึ้นเพราะสตรีดีๆ ของโลก (ผู้มักจะมีสำนึกเรื่องวิญญาณในใจ) ถูกดึงเข้ามาในศาสนจักรเป็นจำนวนมาก นี่จะเกิดขึ้นจนถึงระดับที่เราเห็นสตรีของศาสนจักร … โดดเด่นและแตกต่าง---อย่างมีความสุข---จากสตรีของโลก”26

ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในวิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์ เช่นเดียวกับประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ดิฉัน “เชื่อมั่นว่าไม่มีองค์กรใดเทียบได้กับสมาคมสงเคราะห์ของศาสนจักรนี้”27 นี่เป็นความรับผิดชอบของเราเวลานี้ที่จะทำให้ตัวเราอยู่ในแนวเดียวกับวิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์เมื่อเราหมายมั่นเพิ่มพูนศรัทธา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และบรรเทาทุกข์

ดิฉันทิ้งท้ายด้วยคำพูดของประธานลอเรนโซ สโนว์ “อนาคตของสมาคม [สงเคราะห์] เต็มไปด้วยความหวังขณะที่ศาสนจักรเติบโต ประโยชน์ของสมาคมสงเคราะห์ย่อมขยายตาม และจะเป็นอิทธิพลดียิ่งกว่าในอดีต”28 ถึงพี่น้องสตรีผู้ช่วยทำให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก้าวหน้า ท่านกล่าวว่า “ท่านมีส่วนในงานเหล่านี้ฉันใด ท่านย่อมมีส่วนแน่นอนที่สุดในชัยชนะของงาน ในความสูงส่งและรัศมีภาพซึ่งพระเจ้าจะประทานแก่บุตรธิดาที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ฉันนั้น”29 ดิฉันแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

 1. ดู จูลี บี. เบค “บรรลุจุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์” เลียโฮนา พ.ย. 2008 หน้า 135–139

 2. ดู จูลี บี. เบค คำปราศัยที่ BYU Women’s Conference (29 เม.ย. 2011), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive/2011/pdf/JulieB_openingS.pdf; “สิ่งที่ดิฉันหวังให–หลานสาว (และหลานชาย) ของดิฉันเข้าใจเกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์ เลียโฮนา พ.ย. 20–1 หน้า 141-146;“สมาคมสงเคราะห์: งานศักดิ์สิทธิ์” เลียโฮนา พ.ย. 2009 หน้า 136-141

 3. ดู จูลี บี. เบค “Why We Are Organized into Quorums and Relief Societies” (คำปราศรัยที่การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ 17 ม.ค. 2012), speeches.byu.edu.

 4. ข่าวสารนี้ไม่ใช่การทบทวนครอบคลุมถ้อยแถลงของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่เป็นเพียงตัวอย่างวิสัยทัศน์และการนำทางของพวกท่าน Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society รายงานการประชุมใหญ่ และสิ่งพิมพ์อื่นของศาสนจักรมีคำสอนเรื่องนี้เพิ่มเติม

 5. โจเซฟ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 13.

 6. โจเซฟ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 15.

 7. บริคัม ยังก์ ใน Daughters in My Kingdom, 41.

 8. โจเซฟ เอฟ. สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 65–66.

 9. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 142.

 10. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 97.

 11. บอยด์ เค. แพคเกอร์ ใน Daughters in My Kingdom, 85.

 12. ดู บอยด์ เค. แพคเกอร์ “The Circle of Sisters,” Ensign, Nov. 1980, 110.

 13. ดู จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด 19 มี.ค. 2003 และ 23 ก.พ. 2007

 14. ดู Daughters in My Kingdom, 3–6.

 15. บอยด์ เค. แพคเกอร์ ใน Daughters in My Kingdom, 16.

 16. โจเซฟ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 17.

 17. โจเซฟ สมิธ ใน History of the Church, 4:602.

 18. จอห์น เอ. วิดท์โซ ใน Daughters in My Kingdom, 25.

 19. บอยด์ เค. แพคเกอร์ Ensign, Nov. 1980, 110.

 20. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 142.

 21. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน Daughters in My Kingdom, 117.

 22. ฮาโรลด์ บี. ลี “The Place of Relief Society in the Welfare Plan,” Relief Society Magazine, Dec. 1946, 842.

 23. โจเซฟ เอฟ. สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 66.

 24. ฝ่ายประธานสูงสุด ใน Daughters in My Kingdom, ix.

 25. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน Daughters in My Kingdom, 142.

 26. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน Daughters in My Kingdom, 95.

 27. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ใน Daughters in My Kingdom, 160.

 28. ลอเรนโซ สโนว์ ใน Daughters in My Kingdom, 19.

 29. ลอเรนโซ สโนว์ ใน Daughters in My Kingdom, 7.