รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2011
  Footnotes

  รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2011

  ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

  เรียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ดังที่อธิบายไว้โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา สภาจัดการส่วนสิบมีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนของศาสนจักร สภาประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม

  สภาดังกล่าวอนุมัติงบประมาณสำหรับหน่วยงานและการดำเนินงานของศาสนจักร ตลอดจนงบจัดสรรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งไปยังหน่วยดำเนินการด้านศาสนา หน่วยงานของศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบปฏิบัติของศาสนจักร

  แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังบันทึกและระบบทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของการควบคุมรายรับรายจ่ายของเงินทุนและการปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรทำงานอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับแผนกหรือหน่วยงานและการดำเนินการอื่นๆ ของศาสนจักรแต่อย่างใด ตลอดจนมีนักบัญชีเอกชนที่มีใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่มีใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบระบบข้อมูลที่มีใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรอง

  โดยยึดตามการดำเนินงานตรวจสอบ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็นว่า ในแง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค รายจ่ายที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินของศาสนจักรสำหรับปี 2011 ได้รับการบันทึกและจัดการตามแนวทางที่ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายตลอดจนระเบียบปฎิบัติที่ศาสนจักรกำหนดไว้ทุกประการ

  ขอแสดงความนับถือ

  แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

  โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์

  กรรมการผู้จัดการ