2010–2019
เมื่อเราปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้
เมษายน 2012


เมื่อเราปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้

ขอให้ท่านไตร่ตรองความจริงที่ท่านได้ยิน และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วยให้ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วก่อนการประชุมใหญ่

ใจข้าพเจ้าอิ่มเอิบขณะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการประชุมใหญ่ที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้ เราได้รับพรมากมายเมื่อได้ฟังคำแนะนำและประจักษ์พยานของผู้พูด ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่าเรารู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้าขณะใจเราเกิดความซาบซึ้งและประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึ้น

อีกครั้งที่เราได้ฟังบทเพลงไพเราะ ซึ่งจรรโลงใจและเพิ่มคุณค่าให้การประชุมใหญ่แต่ละภาค ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันพรสวรรค์กับเราในครั้งนี้

ความขอบคุณด้วยใจจริงมอบให้ทุกท่านที่เป็นผู้พูดและกล่าวคำสวดอ้อนวอนในแต่ละภาค

มีบุคคลอีกนับไม่ถ้วนที่ทำงานอยู่หลังฉากหรือในตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีคนเห็นในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง เราคงจัดการประชุมเหล่านี้ไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือของบุคคลเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่านเช่นกัน

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งพร้อมกับท่านสำหรับพี่น้องชายหญิงที่ได้รับการปลดในช่วงการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เราจะคิดถึงคนเหล่านั้น พวกเขาทำคุณประโยชน์ใหญ่หลวงเพื่องานของพระเจ้าและจะเป็นที่รับรู้ไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง

เรายกมือสนับสนุนพี่น้องชายหญิงที่ได้รับเรียกสู่ตำแหน่งใหม่ในช่วงการประชุมใหญ่ครั้งนี้เช่นกัน เราขอต้อนรับและต้องการให้พวกเขารู้ว่าเราเฝ้ารอรับใช้กับพวกเขาในอุดมการณ์ของพระอาจารย์ พวกเขาได้รับเรียกด้วยการดลใจจากสวรรค์

เราถ่ายทอดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิม ข้ามทวีปและมหาสมุทรไปถึงผู้คนทุกแห่งหน แม้เราจะอยู่ไกลจากหลายท่าน แต่เราสัมผัสได้ถึงวิญญาณและการอุทิศตนของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม เราขอส่งความรักและความขอบคุณไปถึงทุกท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราได้รับพรมากเหลือเกินที่มีพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราและในใจเรา พระกิตติคุณให้คำตอบแก่คำถามสำคัญที่สุดของชีวิต ให้ความหมาย จุดประสงค์ และความหวังแก่ชีวิตเรา

เราอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบการท้าทายที่เราพบเจอ พระองค์ทรงรักเราแต่ละคนและทรงปรารถนาจะอวยพรและช่วยเหลือเรา ขอให้เราเรียกหาพระองค์ในการสวดอ้อนวอน ดังพระองค์ทรงเตือนเมื่อตรัสว่า “จงสวดอ้อนวอนเสมอ, และเราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาให้เจ้า, และพรของเจ้าจะยิ่งใหญ่นัก—แท้จริงแล้ว, แม้ยิ่งกว่าที่เจ้าจะได้ทรัพย์ของแผ่นดินโลก”1

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ขอให้บ้านเราเปี่ยมด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อ และด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า จงรักครอบครัวของท่าน ถ้ามีความไม่เห็นพ้องหรือความขัดแย้งในหมู่พวกท่าน ขอให้ท่านแก้ไขเสียแต่เดี๋ยวนี้ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสดังนี้

“จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้า …

“เพราะตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, คนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็นบิดาแห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน.

“[แต่] ดูเถิด, นี่ไม่ใช่หลักคำสอนของเรา … ; แต่ นี่ เป็นหลักคำสอนของเรา, ว่าเรื่องเช่นนั้นจะหมดไป.”2

ในฐานะผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของท่าน ข้าพเจ้าสนับสนุนถ้อยคำของกษัตริย์เบ็นจามินในการปราศรัยต่อผู้คน เมื่อเขากล่าวว่า

“ข้าพเจ้าไม่ได้สั่งท่านให้ … คิดว่าตัวข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อันเป็นมรรตัย.

“แต่ข้าพเจ้าก็เหมือนตัวท่าน, ต้องอยู่ภายใต้ความอ่อนแอทุกอย่างทางร่างกายและจิตใจ; กระนั้น, ข้าพเจ้าได้รับเลือก … โดยพระหัตถ์ของพระเจ้า … และได้รับการดูแลและการปกปักรักษาโดยเดชานุภาพอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์, ให้รับใช้ท่านด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำลังซึ่งพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้า.”3

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาสุดหัวใจจะทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ท่าน

บัดนี้เมื่อเราออกจากการประชุมนี้ ข้าพเจ้าขอพรจากสวรรค์มาสถิตกับท่านแต่ละคน ขอให้ท่านที่อยู่ไกลบ้านกลับบ้านอย่างปลอดภัย ขอให้ท่านไตร่ตรองความจริงที่ท่านได้ยิน และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วยให้ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วก่อนการประชุมใหญ่

จนกว่าเราจะพบกันอีกหกเดือน ข้าพเจ้าขอพรจากพระเจ้ามาสถิตกับท่าน และเราทุกคน ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์—แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา—เอเมน