2010–2019
เมื่อเรามารวมกันอีกครา
เมษายน 2012


เมื่อเรามารวมกันอีกครา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงระลึกถึงเราทุกคน พระองค์เอาพระทัยใส่ความต้องการของเรา ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค์ขณะมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อเรามารวมกันอีกครั้งในการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านและแสดงความรักที่มีต่อท่าน เราพบกันทุกหกเดือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน ให้กำลังใจกัน ปลอบโยนกัน และสร้างศรัทธา เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ บางท่านอาจกำลังแสวงหาคำตอบให้คำถามและการท้าทายที่กำลังประสบในชีวิต บางท่านอาจกำลังต่อสู้กับความผิดหวังหรือการสูญเสีย แต่ละท่านสามารถได้รับความสว่าง ความอิ่มเอมใจ และการปลอบโยนเมื่อรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า

หากมีสิ่งใดที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่าน ขอให้ท่านพบแรงจูงใจและกล้าทำเช่นนั้นเมื่อท่านฟังถ้อยคำที่ได้รับการดลใจจากผู้พูด ขอให้เราแต่ละคนตั้งปณิธานใหม่ว่าจะดำเนินชีวิตจนเราเป็นบุตรธิดาที่มีค่าควรของพระบิดาบนสวรรค์ ขอให้เราต่อต้านความชั่วร้ายต่อไปไม่ว่าที่ใดก็ตามที่เราพบเห็น

เราได้รับพรมากเหลือเกินที่ได้มาแผ่นดินโลกในช่วงเวลาเช่นนี้—ช่วงเวลาอัศจรรย์ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลก เราทุกคนไม่สามารถอยู่ใต้หลังคาเดียวกันได้ แต่ปัจจุบันเราสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ผ่านความน่าพิศวงของโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิล การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต—แม้กระทั่งอุปกรณ์มือถือ เรามาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว พูดหลายภาษา อาศัยอยู่ในหลายประเทศ แต่เราทุกคนต่างมีศรัทธาเดียวกัน หลักคำสอนเดียวกัน และจุดประสงค์เดียวกัน

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อ 182 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเราเป็นที่รู้จักทั่วโลก อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ที่เรามีส่วนร่วมจะดำเนินต่อไปข้างหน้าขณะเปลี่ยนชีวิตและเป็นพรให้ชีวิตในเวลาเดียวกัน ไม่มีอุดมการณ์ใดหรืออิทธิพลใดในสากลโลกจะหยุดยั้งงานของพระผู้เป็นเจ้าได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อุดมการณ์ยิ่งใหญ่นี้จะก้าวไปข้างหน้า ท่านจดจำได้ถึงถ้อยคำเชิงพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธที่ว่า “มือที่ไม่สะอาดไม่สามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของงานนี้ได้ การข่มเหงอาจทวีความรุนแรง ฝูงชนอาจชุมนุมกันต่อต้าน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การใส่ร้ายป้ายสีอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียง แต่ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะออกไปอย่างองอาจ มีเกียรติ และเป็นอิสระ จนกว่าจะเข้าไปสู่ทุกทวีป ไปเยือนทุกถิ่น ไปยังทั่วทุกประเทศ และก้องอยู่ในทุกหู จนกว่าจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำเร็จแล้ว”1

มีหลายสิ่งที่ยากและท้าทายในโลกทุกวันนี้ พี่น้องทั้งหลาย แต่มีหลายสิ่งที่ดีและยกระดับจิตใจด้วยเช่นกัน ดังที่เราประกาศใน หลักแห่งความเชื่อข้อสิบสาม ว่า “หากมีสิ่งใดที่เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้.” ขอให้เราทำเช่นนั้นต่อไป

ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับศรัทธาและการอุทิศตนที่ท่านมีต่อพระกิตติคุณ ขอบคุณสำหรับความรักความห่วงใยที่ท่านแสดงต่อกัน ขอบคุณสำหรับงานรับใช้ที่ท่านทำในวอร์ด สาขา สเตค และท้องถิ่นของท่าน การรับใช้เช่นนั้นเองที่พระเจ้าทรงสามารถบรรลุผลสำเร็จในจุดประสงค์หลายประการของพระองค์บนแผ่นดินโลก

ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปที่ใด ขอบคุณสำหรับคำสวดอ้อนวอนให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงคำสวดอ้อนวอนเหล่านั้นและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้เรามาเพื่อจะได้รับคำแนะนำและการดลใจ จะมีการแบ่งปันข่าวสารมากมายระหว่างช่วงสองวันที่จะมาถึง ข้าพเจ้าขอรับรองกับท่านว่าชายและหญิงที่จะพูดกับท่านได้แสวงหาความช่วยเหลือและการนำทางจากสวรรค์ขณะเตรียมข่าวสารที่จะพูด บุคคลเหล่านั้นได้รับการดลใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะแบ่งปันกับเรา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงระลึกถึงเราทุกคน พระองค์เอาพระทัยใส่ความต้องการของเรา ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค์ขณะมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยใจจริงในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

  1. ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 152