เพื่อนกลุ่มหนึ่งดูภาพยนตร์สั้น The Christ Child ด้วยกัน
ดู The Christ Child
เชิญเพื่อนหรือคนในครอบครัวแบ่งปันประสบการณ์กับคุณ

ละครเรื่องการประสูติความยาว 18 นาทีนี้เล่าเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์ในกิตติคุณของมัทธิวและลูกาในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ละเอียดชัดเจน  เดินทางกับโยเซฟและมารีย์ไปเบธเลเฮม เป็นพยานถึงความน่าเกรงขามของคนเลี้ยงแกะในทุ่งราบยูเดีย รู้สึกถึงปีติของนักปราชญ์ขณะพวกเขาคุกเข่าเบื้องพระพักตร์องค์แสงสว่างของโลก—พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

คนผูกมิตรกันในโบสถ์
นมัสการพระเยซูกับชุมชนที่รักกัน
เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีเป็นแสงส่องโลกวิธีอื่น