មុក្ដា​ដ៏​មានតម្លៃ​មហិមា
កំណត់ចំណាំ​នៅ​បាត

Hide Footnotes

បាវចនា