ព្រះគម្ពីរ
មុក្ដា​ដ៏​មានតម្លៃ​មហិមា


មុក្ដា​ដ៏​មានតម្លៃ​មហិមា