ព្រះគម្ពីរ
វត្ថុ​ចម្លង​តាម លេខ​ទី ៣


វត្ថុ​ចម្លង​តាម​ចេញ​ពី​គម្ពីរ​អ័ប្រាហាំ

លេខ ៣

រូបភាព

ការ​ពន្យល់

រូប​ទី ១ ៖ លោក​អ័ប្រាហាំ​អង្គុយ​នៅ​លើ​បល្ល័ង្ក​របស់​ផារ៉ោន ដោយ​សារ​សំណូមពរ​របស់​ស្ដេច ដោយ​មាន​មកុដ​នៅ​លើ​ក្បាល​លោក ដែល​ជា​តំណាង​បព្វជិតភាព គឺជា​និមិត្តរូប​អំពី​គណៈប្រធាន​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌ ទាំង​មាន​ដំបង​ពេជ្រ​នៃ​សេចក្ដី​យុត្តិធម៌ និង​សេចក្ដី​ជំនុំ​ជំរះ​នៅ​ដៃ​លោក​ផង។

រូប​ទី ២ ៖ ស្ដេច​ផារ៉ោន ជា​នាម​ដែល​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​ដោយ​តួអក្សរ​នៅ​ខាង​លើ​ព្រះ​សិរសា​ទ្រង់។

រូប​ទី ៣ ៖ ជា​លោក​អ័ប្រាហាំ​នៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ ដូច​ជា​បាន​ប្រាប់​នៅ​ក្នុង​រូប​ទី ១០ នៃ​វត្ថុ​ចម្លង​តាម​លេខ​ទី ១

រូប​ទី ៤ ៖ ស្ដេច​ផារ៉ោន ជា​ស្ដេច​នៃ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ ដូចដែល​បាន​សរសេរ​ទុក​នៅ​ខាង​លើ​ដៃ។

រូប​ទី ៥ ៖ ស៊ូឡិម ជា​ខ្ញុំ​កំដរ​ឯក​របស់​ស្ដេច ដូច​ជា​តំណាង​ដោយ​តួអក្សរ​នៅ​ខាង​លើ​ដៃ​គាត់។

រូប​ទី ៦ ៖ អូលិមឡា ជា​ខ្ញុំ​បម្រើ​របស់​ស្ដេច។

លោក​អ័ប្រាហាំ​កំពុងតែ​អធិប្បាយ​ប្រាប់​ពី​គោលការណ៍​អំពី​តារាសាស្ត្រ​នៅ​ក្នុង​វាំង​ស្ដេច។