ទំព័រ​ចំណង​ជើង
  Footnotes

  មុក្ដា​ដ៏​មានតម្លៃ​មហិមា

  ការ​ជ្រើសរើស​ពី​វិវរណៈ
  ពី​ការ​បក​ប្រែ និង​ពី​ការ​និពន្ធ​ទាំង​ឡាយ ដោយ
  យ៉ូសែប ស៊្មីធ
  ជា​ព្យាការី អ្នក​មើល​ឆុត និង​អ្នក​ទទួល​វិវរណៈ​ទី​មួយ ចំពោះ​
  សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ
  នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ

  បោះពុម្ពផ្សាយ​ដោយ
  សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ
  នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ

  ទី​ក្រុង​សលត៍លេក រដ្ឋ​យូថាហ៍ សហរដ្ឋ​អាមេរិក