Moises 1
antes dason

Pinili nga mga sinulatan halin sa
Libro ni Moises

Pinili nga bahin halin sa paglubad sang Biblia nga ginpahayag kay Joseph Smith nga Propeta, Hunyo 1830–Pebrero 1831.

Kapitulo 1

(Hunyo 1830)

Ang Dios nagpahayag sang Iya kaugalingon kay Moises—Si Moises nagbalhin sang dagway—Ginhangkat sia ni Santanas—Nakakita si Moises sa panan-awon sing madamo nga kalibutan nga napuy-an—Indi maisip nga mga kalibutan ang gintuga sang Anak—Ang buluhaton kag himaya sang Dios amo ang ipahanabo ang kawala’y kamatayon kag kabuhi nga wala’y katapusan sang tawo.

1 Ang mga pulong sang Dios, nga iya ginhambal kay Moises sang ginsabnit si Moises sa tuman kataas nga bukid,

2 Kag nakita niya ang Dios sing atubangay, kag nakigsugilanon sia sa iya, kag ang himaya sang Dios nangin yara kay Moises; gani nabatas ni Moises ang iya presensya.

3 Kag naghambal ang Dios kay Moises nga nagasiling: Tan-awa, ako ang Ginuong Dios nga Makagagahum, kag Nagapadayon ang akon ngalan; kay wala ako sang ginsuguran sang mga adlaw ukon katapusan sang mga tinuig; kag indi bala nagapadayon ini?

4 Kag, tan-awa, ikaw akon anak; gani magtulok, kag ipakita ko sa imo ang hinimo sang akon mga kamot; apang indi tanan, kay ang akon mga binuhatan wala sing katapusan, kag amo man ang akon mga pulong, kay wala ang mga ini nagauntat.

5 Gani, wala sang tawo nga makakita sang tanan ko nga mga binuhatan, luwas nga makita niya ang tanan ko nga himaya; kag wala sang tawo nga makakita sang tanan ko nga himaya, kag pagkatapos magpabilin sa unod sa duta.

6 Kag may buluhaton ako para sa imo, Moises, anak ko; kag kaangay ka sa akon Bugtong nga Anak; kag ang akon Bugtong nga Anak amo ang kag mangin ang Manluluwas, kay puno sia sing grasya kag kamatuoran; apang wala na sing iban nga Dios luwas sa akon, kag ang tanan nga butang yara sa akon atubang kay nakahibalo ako sa ila tanan.

7 Kag karon, tan-awa, ining isa ka panan-awon ang ipakita ko sa imo, Moises, anak ko, kay yara ka sa kalibutan, kag ginapakita ko ini subong sa imo.

8 Kag natabo ini nga nagtulok si Moises, kag nakita ang kalibutan nga sa diin sia gintuga; kag nakita ni Moises ang kalibutan kag ang mga punta sini, kag ang tanan nga mga anak sang katawhan nga nagakabuhi, kag gintuga; nga sa amo labi ang iya pagdayaw kag pagkatingala.

9 Kag ang presensya sang Dios nagbiya kay Moises, nga ang iya himaya wala na nangin yara kay Moises; kag nabilin si Moises sa iya kaugalingon. Kag sang nabilin sia sa iya kaugalingon, natumba sia sa duta.

10 Kag natabo ini nga nagligad ang madamo nga inoras antes nabaton liwat ni Moises ang iya kinaandan nga kusog sang tawo; kag nagsiling sia sa iya kaugalingon: Karon, sa sining kabangdanan nakahibalo ako nga ang tawo wala-wala, nga ang amo nga butang wala ko gid paghunahunaa.

11 Apang karon ang akon mga mata nakakita sa Dios; indi ang akon tawhanon, kundi ang akon espirituhanon nga mga mata, kay ang akon tawhanon nga mga mata indi sarang makakita; kay nalaya kag napatay kuntani ako sa iya presensya; apang nangin yara sa akon ang iya himaya; kag nakita ko ang iya nawong, kay nagbalhin ang dagway ko sa iya atubang.

12 Kag natabo ini nga sang nahambal ni Moises ining mga pulong, tan-awa, si Satanas nagtentar sa iya, nga nagasiling: Moises, anak sang tawo, simbaha ako.

13 Kag natabo ini nga nagtulok si Moises kay Satanas kag nagsiling: Sin-o ka? Kay tan-awa, anak ako sang Dios, nga kaangay sa iya Bugtong nga Anak; kag diin ang imo himaya, nga simbahon ko ikaw?

14 Kay tan-awa, indi ako makatulok sa Dios, luwas nga mangin yara sa akon ang iya himaya, kag nagbalhin ang dagway ko sa iya atubang. Apang matulok ko ikaw sa akon tawhanon nga lawas. Indi bala, sa pagkamatuod?

15 Dayawon ang ngalan sang akon Dios, kay ang iya Espiritu wala lubos nga nagbiya sa akon, indi gani diin ang imo himaya, kay kadulom ini sa akon? Kag nakahibalo ako sang kinalain sang Dios sa imo; kay nagsiling ang Dios sa akon: Magsimba sa Dios, kay sa iya lamang ikaw mag-alagad.

16 Palayo ka, Satanas; indi ako pagpatalanga; kay nagsiling ang Dios sa akon: Kaangay ka sa akon Bugtong nga Anak.

17 Kag ginhatagan man niya ako sang mga kasugoan sang nagpanawag sia sa akon halin sa nagadabadaba nga sapinit, nga nagasiling: Magpanawag sa Dios sa ngalan sang akon Bugtong nga Anak, kag magsimba sa akon.

18 Kag sa liwat si Moises nagsiling: Indi ako mag-untat sa pagpanawag sa Dios, may iban pa ako nga mga ipamangkot sa iya: kay ang iya himaya nangin yara sa akon, gani nakahibalo ako sang kinalain niya sa imo. Palayo ka, Satanas.

19 Kag karon, sang nahambal ni Moises ining mga pulong, nagsinggit si Satanas sa mabaskog nga tingug, kag nagpangakig sa ibabaw sang duta, kag nagsugo nga nagasiling: Ako ang Bugtong nga Anak, simbaha ako.

20 Kag natabo ini nga nagsugod nga mahadlok sing tuman si Moises; kag sang pagsugod niya nga mahadlok, nakita niya ang kapait sang impiyerno. Apang, sang nagpanawag sia sa Dios, nakabaton sia sang kusog, kag nagsugo sia, nga nagasiling: Palayo ka sa akon, Satanas, kay ining nagaisahanon nga Dios lang ang akon simbahon, nga amo ang Dios sang himaya.

21 Kag karon si Satanas nagsugod sa pagkurog, kag ang duta nag-uyog; kag nakabaton si Moises sang kusog, kag nagpanawag sa Dios nga nagasiling: Sa ngalan sang Bugtong nga Anak, palayo ka, Satanas.

22 Kag natabo ini nga nagsinggit si Satanas sa mabaskog nga tingug, nga may hinibi, kag pagnguyngoy, kag pagbagrot sang mga ngipon; kag nagpalayo sia, bisan pa sa presensya ni Moises, nga wala na niya sia nakita.

23 Kag karon, sa sining butang si Moises nagpamatuod; apang bangod sang kalainan wala ini mahangpan sang mga anak sang katawhan.

24 Kag natabo ini nga sang nagpalayo si Satanas sa presensya ni Moises, nagtangla si Moises sa langit, nga napuno sang Balaan nga Espiritu, nga nagapamatuod sa Amay kag sa Anak;

25 Kag nga nagapanawag sa ngalan sang Dios, nakita niya liwat ang iya himaya, kay nangin yara ini sa iya; kag nakabati sia sang tingug nga nagasiling: Bulahan ka, Moises, kay ako nga Makagagahum, nagpili sa imo, kag pagahimuon ka nga mas mabaskog pa sangsa madamo nga mga tubig; kay magatuman sila tanan sang imo sugo nga daw Dios ka.

26 Kag yari karon, ako kaupod mo sa gihapon, bisan pa tubtob sa katapusan sang imo nga mga adlaw; kay luwason mo ang akon katawhan halin sa pagkaulipon, bisan pa ang Israel nga akon pinili.

27 Kag natabo ini, nga samtang nagahambal pa ang tingug, nagtulok si Moises sa palibot kag nakita ang kalibutan, huo, bisan pa ang kabug-osan sini; kag wala sing bisan diutay nga bahin sini nga wala niya makita, nga natungkad ini paagi sa Espiritu sang Dios.

28 Kag nakita man niya ang mga pumuluyo sini, kag wala sing bisan isa ka kalag nga wala niya makita; kag nakita niya sila paagi sa Espiritu sang Dios; kag tuman ang ila kadamuon, bisan indi maisip pareho sang balas sa baybayon.

29 Kag nakita niya ang madamo nga mga pungsod; kag ang tagsa ka pungsod ginatawag nga duta, kag may mga pumuluyo sa ibabaw sang mga ini.

30 Kag natabo ini nga si Moises nagtawag sa Dios nga nagasiling: Sugiri ako, ginaampo ko sa imo, sang rason ngaa amo sini, kag paano mo gintuga ang mga ini?

31 Kag tan-awa, nangin yara kay Moises ang himaya sang Dios, sa bagay nga si Moises nagtindog sa presensya sang Dios, kag nagsugilanon upod sa iya sing atubangay. Kag ang Ginuong Dios nagsiling kay Moises: Para sa akon kaugalingon nga katuyoan gintuga ko ining mga butang. Yari ang kaalam kag magapabilin ini sa akon.

32 Kag paagi sa akon pulong nga gamhanan, gintuga ko ang mga ini, nga amo ang akon Bugtong nga Anak, nga puno sang grasya kag kamatuoran.

33 Kag mga kalibutan nga di-maisip ang akon gintuga; kag akon man gintuga ang mga ini para sa akon kaugalingon nga katuyoan; kag paagi sa Anak gintuga ko ang mga ini, nga amo ang akon Bugtong nga Anak.

34 Kag ang pinakauna sa tanan nga tawo gintawag ko nga Adan, nga madamo.

35 Apang ang kasaysayan sang sini lang nga kalibutan, kag sang mga pumuluyo sini, ang ginahatag ko sa imo. Kay tan-awa, may madamo nga mga kalibutan nga nagtaliwan paagi sa akon pulong nga gamhanan. Kag may madamo nga nagapadayon pa subong kag indi maisip ang mga ini sang tawo; apang ang tanan naisip ko, kay akon ang mga ini kag nahibaloan ko ang mga ini.

36 Kag natabo ini nga naghambal si Moises sa Ginuo, nga nagasiling: Kaluoyi ang imo alagad, O Dios, kag sugiri ako parte sining duta, kag sang mga pumuluyo sini, kag amo man sang kalangitan, kag dayon mangin kontento ang imo alagad.

37 Kag naghambal ang Ginuong Dios kay Moises nga nagasiling: Ang kalangitan, madamo ang mga ini, kag indi maisip sang tawo; apang maisip ko, kay akon ang mga ini.

38 Kag kon magtaliwan ang isa ka kalibutan, kag ang kalangitan sini, sa amo man ang isa pa gid magatuhaw; kag wala sing katapusan ang akon mga binuhatan, kag amo man ang akon mga pulong.

39 Kay tan-awa, ini ang akon buluhaton kag akon himaya—ang ipahanabo ang pagkawala’y kamatayon kag kabuhi nga wala’y katapusan sang tawo.

40 Kag karon, Moises, anak ko, mahambal ako sa imo parte sining kalibutan nga imo ginatindogan; kag isulat mo ang mga butang nga ihambal ko.

41 Kag sa adlaw nga kabigon sang mga anak sang tawo nga wala’y pulos ang akon mga pulong kag kuhaon ang madamo sang mga ini halin sa libro nga imo isulat, tan-awa, magabangon ako sang isa pa nga pareho sa imo; kag maagom liwat ang mga ini sa tunga sang mga anak sang katawhan—sa tunga sang tanan nga magapati.

42 (Ining mga pulong ginhambal kay Moises sa bukid, ang ngalan sini indi mahibaloan sang mga anak sang tawo. Kag karon ginahambal ang mga ini sa imo. Indi ang mga ini pag-ipakita bisan kay sin-o luwas sa sinang mga nagapati. Kag gani amo sini. Amen.)