Izibhalo Ezingcwele
Efana Kanye 3


Efana Kanye Evela kwiNcwadi ka-Abraham

Nomb. 3

Umfanekiso

Inkcazo

Umf. 1. UAbraham ehleli phezu kwetrone kaFaro, ngenkcubeko kakumkani, enesithsaba phezu kwentloko yakhe, esimele uBubingeleli, ngokomfuziselo woBumongameli obukhulu eZulwini; enentonga yobukhosi yobulungisa nokugweba esandleni sakhe.

Umf. 2. UKumkani uFaro, ogama linikwe ngezimo ezingentla kwentloko yakhe.

Umf. 3. Ubonisa uAbraham eYiputa njengoko kanjalo eboniswe kuMfanekiso 10 weZifana kanye Nom. 1.

Umf. 4. Inkosana Faro, uKumkani waseYiputa, njengoko kubhalwe ngentla kwesandla.

Umf. 5. UShulem, omnye wabakhonzi abaziintloko bakakumkani, njengoko eboniswa ngezimo ezingentla kwesandla sakhe.

Umf. 6. UOlimla, ikhoboka eliyinkosana.

UAbraham uqiqa phezu kwemigaqo yobunzulu-lwazi ngeenkwenkwezi, entendelezweni kakumkani.