Igama Lephepha
  Footnotes

  IPerile
  yeXabiso eliKhulu

  Okukhethiweyo Kwizityhilelo,
  uGuqulelo, neeMbali zika
  Joseph Smith
  uMprofeti woKuqala, iMboni, noMtyhili
  weBandla likaYesu Krestu
  labaNgcwele beMihla yokuGqibela

  Ipapashwa
  LiBandla likaYesu Krestu labaNgcwele beMihla yokuGqibela

  Salt Lake City, Utah, MMA