Izibhalo Ezingcwele
IGama lePhepha


IPerile
yeXabiso eliKhulu

Okukhethiweyo Kwizityhilelo,
uGuqulelo, neeMbali zika
Joseph Smith
uMprofeti woKuqala, iMboni, noMtyhili
weBandla likaYesu Krestu
labaNgcwele beMihla yokuGqibela

Ipapashwa
LiBandla likaYesu Krestu labaNgcwele beMihla yokuGqibela

Salt Lake City, Utah, MMA