Studiewijzers
BJS, Genesis 21


BJS, Genesis 21:31–32. Vergelijk Genesis 21:32–34

Abraham aanbidt de eeuwige God.

31 Toen stonden Abimelech en Pichol, de hoofdaanvoerder van zijn legermachten, op, en zij plantten een bosje in Berseba, en riepen daar de naam van de Heer aan; en zij keerden terug naar het land van de Filistijnen.

32 En Abraham aanbad de eeuwige God, en vertoefde vele dagen in het land van de Filistijnen.