Studiewijzers
BJS, Genesis 15


BJS, Genesis 15:9–12. Vergelijk Genesis 15:1–6

Abraham neemt kennis van de opstanding en ziet een visioen van Jezus’ bediening op aarde.

9 En Abram zei: Here God, hoe zult U mij dit land als eeuwigdurend erfgoed geven?

10 En de Heer zei: Al was u dood, ben Ik toch niet in staat het u te geven?

11 En ook al sterft u, toch zult u het bezitten, want de dag komt dat de Zoon des Mensen zal leven; maar hoe kan Hij leven als Hij niet dood is? Hij moet eerst levend worden gemaakt.

12 En het geschiedde dat Abram vooruitkeek en de dagen van de Zoon des Mensen zag en verblijd was, en zijn ziel vond rust en hij geloofde in de Heer en de Heer rekende het hem toe als gerechtigheid.