Studiewijzers
Inleiding


Selecties uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith

De volgende passages zijn geselecteerde gedeelten uit Joseph Smiths bewerking van de King Jamesbijbel (BJS). De Heer inspireerde de profeet Joseph Smith om in de bijbeltekst waarheden terug te plaatsen die verloren waren gegaan of veranderd waren sinds de oorspronkelijke woorden geschreven werden. Deze herstelde waarheden verduidelijkten de leer en vergrootten het schriftuurlijke inzicht.

Omdat de Heer aan Joseph bepaalde waarheden heeft geopenbaard die de oorspronkelijke auteurs eens te boek hadden gesteld, wijkt de Bijbelvertaling van Joseph Smith af van alle andere bijbelvertalingen ter wereld. In die zin heeft het woord vertaling een andere en ruimere betekenis dan gewoonlijk, omdat Josephs vertaling eerder openbaring was dan letterlijke vertaling van de ene taal in de andere.

Verschillende afdelingen van de Leer en Verbonden (zoals de afdelingen 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 en 132) houden verband met, of verwijzen naar, de Bijbelvertaling van Joseph Smith. Ook het Boek van Mozes en Mattheüs naar Joseph Smith maken deel uit van de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

Raadpleeg ‘Bijbelvertaling van Joseph Smith (BJS)’ in de Gids bij de Schriften voor meer informatie over de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

Hier volgt een voorbeeld van een selectie uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith:

Afbeelding
voorbeeld

BJS, Mattheüs 4:1, 5–6, 8–9. Vergelijk Mattheüs 4:1, 5–6, 8–9; vergelijkbare wijzigingen zijn in Lukas 4:2, 5–11 aangebracht

Jezus wordt door de Geest geleid, niet door Satan.

1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om bij God te zijn.

5 Toen werd Jezus meegenomen naar de heilige stad en de Geest stelde Hem op het hoogste gedeelte van de tempel.

6 Toen kwam de duivel tot Hem en zei: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Hij zal zijn engelen opdracht geven aangaande U; en in hun handen zullen zij U opvangen, opdat U uw voet nooit aan een steen zult stoten.

8 En voorts, Jezus was in de Geest, en deze neemt Hem mee naar een zeer hoge berg en toont Hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid.

9 En de duivel kwam wederom tot Hem en zei: Dit alles zal ik aan U geven, als U Zich neerwerpt en mij aanbidt.

Deze vetgedrukte verwijzing is de passage in Joseph Smiths vertaling van de King Jamesbijbel. Omdat hij in zijn vertaling woorden in de bijbeltekst heeft hersteld, wijkt de versindeling soms af van die in uw eigen Bijbel.

Deze doorverwijzing geeft de Schrifttekst in uw Bijbel aan die u met de Bijbelvertaling van Joseph Smith kunt vergelijken.

Deze vermelding geeft aan welke leerstelling Joseph Smith met zijn vertaling heeft verduidelijkt.

Dit is de tekst zoals Joseph Smith die heeft vertaald. (De cursivering geeft de verschillen met de King Jamesbijbel aan.)