Dikwalo tse di Boitshepo
tsebe ya setlhogo
ga pele latelang


Buka
ya ga
Momone

Bosupi jo
Bongwe
Ka ga
Jesu Keresete

Kgatiso le kanamiso ka
Kereke ya ga Jeso Keresete ya Baitshepi
ba Malatsi a Bofelo

Salt Lake City, Utah, USA