paj tit
  Footnotes

  Liv
  Mòmon
  An

  Yon
  Lòt
  Temwayaj
  Konsènan Jezikri

  Piblikasyon:
  Legliz Jezikri Pou
  sen Dènye Jou yo

  Salt Lake City, Utah, Etazini Damerik