Taetol Pej
Ol Daonlod
Ful Buk (PDF)
Futnot

Hide Footnotes

Stamba Toktok

Buk blong Momon

Wan Narafala Testeman blong
Jisas Kraes

Buk ia,
Jos Ia blong Jisas Kraes blong Ol Lata-dei Sent
i pablisim

Sol Lek Siti, Yuta, YSA

Fastaem we oli printim buk long Inglis hem i long
Palmaera, Niu Yok, YSA, long yia 1830