Taetol Pej
fastaem nekis

Buk blong Momon

Wan Narafala Testeman blong
Jisas Kraes

Buk ia,
Jos Ia blong Jisas Kraes blong Ol Lata-dei Sent
i pablisim

Sol Lek Siti, Yuta, YSA

Fastaem we oli printim buk long Inglis hem i long
Palmaera, Niu Yok, YSA, long yia 1830