Mosiah 26
  Footnotes
  Theme

  Kabanata 26

  Marami sa mga kasapi ng Simbahan ang naakay sa pagkakasala ng mga hindi naniniwala—Si Alma ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan—Yaong mga nagsisi at nabinyagan ay nagtamo ng kapatawaran—Ang mga kasapi ng Simbahan na nagkasala na mga nagsisi at nagtapat kay Alma at sa Panginoon ay patatawarin; kung hindi, sila ay hindi ibibilang sa mga tao ng simbahan. Mga 120–100 B.C.

  1 Ngayon ito ay nangyari na, na marami sa mga bagong salinlahi ang hindi nakauunawa sa mga salita ni haring Benjamin, na maliliit na bata pa noong panahong siya ay nangusap sa kanyang mga tao; at hindi sila naniwala sa kaugalian ng kanilang mga ama.

  2 Hindi sila naniwala sa mga nasabi na hinggil sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ni hindi sila naniwala hinggil sa pagparito ni Cristo.

  3 At ngayon, dahil sa kanilang kawalang-paniniwala ay hindi nila amaunawaan ang salita ng Diyos; at ang kanilang mga puso ay matitigas.

  4 At sila ay tumangging magpabinyag; ni ang sumapi sila sa simbahan. At sila ay mga taong nahihiwalay ayon sa kanilang pananampalataya, at nanatili silang gayon, maging sa kanilang amakamundo at makasalanang kalagayan; sapagkat ayaw nilang manawagan sa Panginoon nilang Diyos.

  5 At ngayon, sa paghahari ni Mosias ay wala sa kalahati ang dami nila sa mga tao ng Diyos; subalit dahil sa mga apagtatalo sa mga kapatid sila ay naging higit na marami.

  6 Sapagkat ito ay nangyari na, na marami silang nalinlang dahil sa kanilang mahihibong salita, sa mga yaong nasa simbahan, at naging dahilan upang sila ay makagawa ng maraming kasalanan; anupa’t naging kinakailangan na yaong mga nakagawa ng kasalanan, na nasa simbahan, ay nararapat apaalalahanan ng simbahan.

  7 At ito ay nangyari na, na sila ay dinala sa harapan ng mga saserdote, at ibinigay sa mga saserdote ng mga guro; at dinala sila ng mga saserdote kay Alma, na siyang amataas na saserdote.

  8 Ngayon ibinigay ni haring Mosias kay Alma ang karapatan sa simbahan.

  9 At ito ay nangyari na, na hindi nalalaman ni Alma ang hinggil sa kanila; subalit maraming saksi laban sa kanila; oo, ang mga tao ay tumayo at nagpatotoo sa kanilang kasamaan na napakarami.

  10 Ngayon, wala pang nangyayaring gayong bagay sa simbahan; kaya nga, si Alma ay naligalig sa kanyang espiritu, at kanyang pinapangyari na sila ay dalhin sa harapan ng hari.

  11 At sinabi niya sa hari: Masdan, narito ang marami na aming dinala sa inyong harapan, na pinararatangan ng kanilang mga kapatid; oo, dinakip sila sa iba’t ibang kasalanan. At sila ay hindi nagsisisi ng kanilang mga kasamaan; kaya nga dinala namin sila sa inyong harapan, upang inyo silang hatulan alinsunod sa kanilang mabibigat na kasalanan.

  12 Subalit sinabi ni haring Mosias kay Alma: Masdan, hindi ko sila hahatulan; samakatwid aipinauubaya ko sila sa iyong mga kamay upang hatulan.

  13 At ngayon, ang espiritu ni Alma ay muling naligalig; at siya ay humayo at nagtanong sa Panginoon kung ano ang kanyang nararapat gawin hinggil sa bagay na ito, sapagkat siya ay natatakot na makagawa ng mali sa paningin ng Diyos.

  14 At ito ay nangyari na, na matapos niyang ibuhos ang kanyang buong kaluluwa sa Diyos, ang tinig ng Panginoon ay nangusap sa kanya, sinasabing:

  15 Pinagpala ka, Alma, at pinagpala sila na mga nabinyagan sa mga atubig ng Mormon. Pinagpala ka dahil sa iyong labis na bpananampalataya sa mga salita lamang ng aking tagapaglingkod na si Abinadi.

  16 At pinagpala sila dahil sa kanilang labis na pananampalataya sa mga salita lamang na iyong sinabi sa kanila.

  17 At pinagpala ka dahil sa nagtatag ka ng asimbahan sa mga taong ito; at sila ay kikilalanin, at sila ay magiging mga tao ko.

  18 Oo, pinagpala ang mga taong ito na nakahandang taglayin ang aking apangalan; sapagkat sa aking pangalan sila ay tatawagin; at sila ay akin.

  19 At sapagkat ikaw ay nagtanong sa akin hinggil sa nagkasala, ikaw ay pinagpala.

  20 Ikaw ay aking tagapaglingkod; at ako ay nakikipagtipan sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng abuhay na walang hanggan; at paglilingkuran mo ako at hahayo sa aking pangalan, at titipuning magkakasama ang aking mga tupa.

  21 At siya na makikinig sa aking tinig ay magiging aking atupa; at siya ay tatanggapin mo sa loob ng simbahan, at siya ay akin ding tatanggapin.

  22 Sapagkat masdan, ito ay aking simbahan; sinuman ang amabibinyagan ay mabibinyagan tungo sa pagsisisi. At sinuman ang iyong tatanggapin ay maniniwala sa aking pangalan; at malaya ko siyang bpatatawarin.

  23 Sapagkat ako ang amagdadala ng mga kasalanan ng sanlibutan; sapagkat ako ang siyang blumikha sa kanila; at ako ang magbibigay sa kanya na naniniwala hanggang sa katapusan, ng isang lugar sa aking kanang kamay.

  24 Sapagkat masdan, sa aking pangalan sila ay tinatawag; at kung anakikilala nila ako, sila ay magsisibangon, at magkakaroon ng lugar magpakailanman sa aking kanang kamay.

  25 At ito ay mangyayari na kapag ang aikalawang pakakak ay tumunog, sa panahong iyon, sila na hindi kailanman bnakakikilala sa akin ay babangon at titindig sa aking harapan.

  26 At pagkatapos kanilang makikilala na ako ang Panginoon nilang Diyos, na ako ang kanilang Manunubos; subalit sila ay hindi matutubos.

  27 At pagkatapos aking sasabihin sa kanila na kailanman ay hindi ko sila anakilala; at bmagsisilisan sila patungo sa cwalang hanggang apoy na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga anghel.

  28 Sa gayon sinasabi ko sa iyo, siya na hindi amakikinig sa aking tinig, ay siya ring hindi mo tatanggapin sa aking simbahan, sapagkat siya ay hindi ko tatanggapin sa huling araw.

  29 Sa gayon sinasabi ko sa iyo, Humayo; at kung sinuman ang lalabag sa akin, siya ay ahahatulan mo balinsunod sa mga kasalanang kanyang nagawa; at kung cmagtatapat siya ng kanyang mga kasalanan sa iyo at sa akin, at dmagsisisi nang taos sa kanyang puso, siya ay iyong epatatawarin, at akin din siyang patatawarin.

  30 Oo, at akasindalas na bmagsisisi ang aking mga tao ay akin silang patatawarin sa kanilang mga pagkakasala laban sa akin.

  31 At inyo ring apatatawarin ang mga pagkakasala ng isa’t isa; sapagkat katotohanang sinabi ko sa iyo, siya na hindi magpapatawad sa mga pagkakasala ng kanyang kapwa kapag sinasabing nagsisisi na siya, siya rin ang magdadala sa kanyang sarili sa ilalim ng kahatulan.

  32 Ngayon sinasabi ko sa iyo, Humayo; at kung sinuman ang hindi magsisisi ng kanyang mga kasalanan, siya rin ay hindi ibibilang sa aking mga tao; at ito ay susundin mula sa panahong ito.

  33 At ito ay nangyari na, nang marinig ni Alma ang mga salitang ito na kanyang isinulat ang mga ito upang mapasakanya ang mga ito, at upang kanyang mahatulan ang mga tao ng simbahang yaon alinsunod sa mga kautusan ng Diyos.

  34 At ito ay nangyari na, na humayo si Alma at hinatulan ang mga yaong nahuli sa kasamaan, alinsunod sa salita ng Panginoon.

  35 At sinuman ang nagsisi ng kanilang mga kasalanan at aipinagtapat ang mga ito, sila ay kanyang ibinilang sa mga tao ng simbahan;

  36 At ang mga yaong hindi nagtapat ng kanilang mga kasalanan at hindi nagsipagsisi ng kanilang kasamaan, sila rin ay hindi ibinilang sa mga tao ng simbahan, at abinura ang kanilang mga pangalan.

  37 At ito ay nangyari na, na pinamahalaan ni Alma ang lahat ng gawain ng simbahan; at sila ay nagsimulang muling magkaroon ng kapayapaan at umunlad nang labis sa mga gawain ng simbahan, maingat na lumalakad sa harapan ng Diyos, tumatanggap ng marami, at nagbibinyag ng marami.

  38 At ngayon, ang lahat ng bagay na ito ay ginawa ni Alma at ng kanyang kapwa manggagawa sa lahat ng nasa simbahan, lumalakad nang buong sigasig, nagtuturo ng salita ng Diyos sa lahat ng bagay, nagdurusa ng lahat ng uri ng paghihirap, pinag-uusig ng lahat ng yaong hindi kasapi sa simbahan ng Diyos.

  39 At pinaaalalahanan nila ang kanilang mga kapatid; at sila ay apinaaalalahanan din, bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alinsunod sa kanyang mga kasalanan, o sa mga kasalanang kanyang nagawa, na inutusan ng Diyos na bmanalangin nang walang tigil, at cmagbigay-pasalamat sa lahat ng bagay.