Mosiah 15
  Footnotes
  Theme

  Kabanata 15

  Kung paano naging kapwa Ama at Anak si Cristo—Siya ay mamamagitan at papasanin ang mga kasalanan ng kanyang mga tao—Sila at ang lahat ng banal na propeta ay kabilang sa kanyang binhi—Kanyang papapangyarihin ang Pagkabuhay na mag-uli—Ang maliliit na bata ay may buhay na walang hanggan. Mga 148 B.C.

  1 At ngayon sinabi ni Abinadi sa kanila: Ninanais kong inyong maunawaan na ang aDiyos din ay bababa sa mga anak ng tao, at btutubusin ang kanyang mga tao.

  2 At dahil sa anagkatawang-tao siya, tatawagin siyang Anak ng Diyos, at ipinasakop ang laman sa kalooban ng bAma, naging ang Ama at ang Anak—

  3 Ang Ama, adahil sa bipinaglihi siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos; at ang Anak, dahil sa laman; sa gayon naging Ama at Anak—

  4 At sila ay aisang Diyos, oo, ang siya ring bWalang Hanggang cAma ng langit at ng lupa.

  5 At sa gayon ang laman ay napasakop sa Espiritu, o ang Anak sa Ama, na isang Diyos, adumanas ng tukso, at hindi nagpadaig sa tukso, kundi pinahintulutan ang kanyang sariling kutyain, at bpahirapan, at ipagtabuyan, at citakwil ng kanyang sariling mga tao.

  6 At matapos ang lahat ng ito, matapos gumawa ng maraming makapangyarihang himala sa mga anak ng tao, dadalhin siya, oo, maging tulad ng sinabi ni aIsaias, tulad ng tupa sa harapan ng manggugupit ay pipi, kaya’t hindi niya bibinuka ang kanyang bibig.

  7 Oo, gayon pa man siya ay dadalhin, aipapako sa krus, at papatayin, ang laman ay mapasasakop maging sa kamatayan, ang bkalooban ng Anak ay mapasasakop sa kalooban ng Ama.

  8 At sa gayon nalagot ng Diyos ang mga agapos ng kamatayan, nakamtan ang btagumpay sa kamatayan; binibigyan ang Anak ng kapangyarihan na cmamagitan para sa mga anak ng tao—

  9 Matapos makaakyat sa langit, may sisidlan ng awa; napupuspos ng habag sa mga anak ng tao; tumayo sa pagitan nila at sa katarungan; matapos makalagan ang mga gapos ng kamatayan, inako aniya ang kanilang kasamaan at kanilang mga kasalanan, matapos silang tubusin, at btugunin ang mga hinihingi ng katarungan.

  10 At ngayon sinasabi ko sa inyo, sino ang magpapahayag ng kanyang salinlahi? Masdan, sinasabi ko sa inyo, na matapos magawang pinakahandog ang kanyang kaluluwa para sa kasalanan ay makikita niya ang kanyang abinhi. At ngayon, ano ang masasabi ninyo? At sino ang kanyang magiging binhi?

  11 Masdan, sinasabi ko sa inyo, na kung sino man ang makikinig ng mga salita ng mga apropeta, oo, lahat ng banal na propeta na nagpropesiya hinggil sa pagparito ng Panginoon—sinasabi ko sa inyo, na lahat ng yaong makikinig sa kanilang mga salita, at maniniwalang tutubusin ng Panginoon ang kanyang mga tao, at umaasa sa araw na yaon para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sinasabi ko sa inyo, na sila ang kanyang binhi, o sila ang mga tagapagmana ng bkaharian ng Diyos.

  12 Sapagkat sila yaong ang mga kasalanan ay akanyang pinasan; sa kanila niya inialay ang kanyang buhay upang matubos sila mula sa kanilang mga kasalanan. At ngayon, hindi ba’t sila ang kanyang binhi?

  13 Oo, at hindi ba’t ang mga propeta, bawat isa na nagbuka ng kanyang bibig upang magpropesiya, na hindi nangahulog sa paglabag, ang ibig kong sabihin ay lahat ng banal na propeta magmula sa simula ng daigdig? Sinasabi ko sa inyo na sila ay kanyang binhi.

  14 At sila ang mga yaong anagpahayag ng kapayapaan, na nagdala ng mabuting balita ng kabutihan, na nagpahayag ng kaligtasan; at nagsabi sa Sion: Ang inyong Diyos ay naghahari!

  15 At O kayganda ng kanilang mga paa sa mga bundok!

  16 At muli, kayganda sa mga bundok ang mga paa nila na mga naghahayag pa rin ng kapayapaan!

  17 At muli, kayganda sa mga bundok ang mga paa nila na mga maghahayag mula ngayon ng kapayapaan, oo, magmula sa panahong ito at magpakailanman!

  18 At masdan, sinasabi ko sa inyo, hindi lamang ito. Sapagkat O kayganda sa mga bundok ang mga apaa niya na nagdadala ng mabuting balita, na tagapagtatag ng bkapayapaan, oo, maging ang Panginoon, na tumubos sa kanyang mga tao; oo, siya na nagkaloob ng kaligtasan sa kanyang mga tao;

  19 Sapagkat kung hindi dahil sa pagtubos na ginawa niya para sa kanyang mga tao, na inihanda mula pa sa apagkakatatag ng daigdig, sinasabi ko sa inyo, kung hindi dahil dito, ang buong sangkatauhan ay bnangasawi na sana.

  20 Subalit masdan, ang mga gapos ng kamatayan ay makakalag, at ang Anak ay maghahari, at magkakaroon ng kapangyarihan sa kamatayan; anupa’t kanyang papapangyarihin ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay.

  21 At magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli, maging ng aunang pagkabuhay na mag-uli; oo, maging ng pagkabuhay na mag-uli nila noon, at nila ngayon, at nila na darating, maging hanggang sa pagkabuhay na mag-uli ni Cristo—sapagkat gayon siya tatawagin.

  22 At ngayon, ang pagkabuhay na mag-uli ng lahat ng propeta, at lahat ng yaong naniwala sa kanilang mga salita, o lahat ng yaong sumunod sa mga kautusan ng Diyos, ay magbabangon sa unang pagkabuhay na mag-uli; anupa’t sila ang unang mangabubuhay na mag-uli.

  23 Sila ay ibabangon upang amanahanang kasama ng Diyos na siyang tumubos sa kanila; sa gayon sila ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo, na siyang bkumalag sa mga gapos ng kamatayan.

  24 At sila ang mga yaong may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli; at sila ang mga yaong namatay bago pumarito si Cristo, sa kanilang kawalang-malay, hindi naipahayag ang akaligtasan sa kanila. At sa ganito papapangyarihin ng Panginoon ang pagpapanumbalik nila; at may bahagi sila sa unang pagkabuhay na mag-uli, o may buhay na walang hanggan, matapos tubusin ng Panginoon.

  25 At ang maliliit na abata ay may buhay na walang hanggan din.

  26 Subalit masdan, at amatakot, at manginig sa harapan ng Diyos, sapagkat dapat kayong manginig; sapagkat walang tinubos ang Panginoon na bnaghihimagsik laban sa kanya at cnamatay sa kanilang mga kasalanan; oo, maging lahat ng yaong nangamatay sa kanilang mga kasalanan mula pa sa simula ng mundo, na sadyang naghimagsik laban sa Diyos, na nakaaalam sa mga kautusan ng Diyos at ayaw sundin ang mga ito; dsila ang mga yaong ewalang bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli.

  27 Kaya nga, hindi ba’t kayo ay dapat na manginig? Sapagkat hindi mapapasa mga gayon ang kaligtasan; sapagkat walang gayong tutubusin ang Panginoon; oo, ni hindi kayang tubusin ng Panginoon ang gayon; sapagkat hindi niya pasisinungalingan ang kanyang sarili; sapagkat hindi niya matatanggihan ang akatarungan kapag mayroon itong karapatan.

  28 At ngayon sinasabi ko sa inyo na darating ang panahon na ang kaligtasan ng Panginoon ay aipahahayag sa bawat bansa, lahi, wika, at tao.

  29 Oo, Panginoon, ang inyong mga atagabantay ay magtataas ng kanilang mga tinig; sa pamamagitan ng magkakasamang tinig sila ay aawit, sapagkat kanilang makikita nang mata sa mata kung kailan ibabalik na muli ng Panginoon ang Sion.

  30 Magpakagalak, magsiawit nang magkakasama, kayong mga nawasak na dako ng Jerusalem; sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang mga tao, tinubos niya ang Jerusalem.

  31 Ipinakita ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa paningin ng lahat ng bansa; at lahat ng dulo ng mundo ay makikita ang kaligtasan ng ating Diyos.