Mga Banal na Kasulatan
Moroni 8
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Kabanata 8

Ang pagbibinyag sa maliliit na bata ay isang masamang karumal-dumal na gawain—Ang maliliit na bata ay buhay kay Cristo dahil sa Pagbabayad-sala—Pananampalataya, pagsisisi, kaamuan at mapagpakumbabang puso, pagtanggap ng Espiritu Santo, at pagtitiis hanggang wakas ang nag-aakay tungo sa kaligtasan. Mga A.D. 401–421.

1 Ang liham ng aking aamang si Mormon, na isinulat sa akin, si Moroni; at iyon ay isinulat sa akin kaagad pagkatapos ng pagkatawag sa akin sa ministeryo. At sa ganitong paraan siya sumulat sa akin, sinasabing:

2 Minamahal kong anak, Moroni, ako ay labis na nagagalak na ang Panginoong Jesucristo ay naging maalalahanin sa iyo, at tinawag ka sa kanyang ministeryo, at sa kanyang banal na gawain.

3 Lagi kitang naaalaala sa aking mga panalangin, patuloy na dumadalangin sa Diyos Ama sa pangalan ng kanyang Banal na Anak, na si Jesus, na siya, sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang akabutihan at bbiyaya, ay ingatan ka sa pamamagitan ng tatag ng pananampalataya sa kanyang pangalan hanggang wakas.

4 At ngayon, anak ko, ako ay nangungusap sa iyo hinggil doon sa labis na nakapagpapadalamhati sa akin; sapagkat nakapagpapadalamhati sa akin na may mga apagtatalong lumilitaw sa inyo.

5 Sapagkat, kung nalaman ko ang katotohanan, na nagkaroon ng mga pagtatalo sa inyo hinggil sa pagbibinyag sa maliliit na anak ninyo.

6 At ngayon, anak ko, nais ko na ikaw ay masigasig na magpagal, upang ang malaking kamaliang ito ay maalis sa inyo; sapagkat, sa ganitong layunin sinulat ko ang liham na ito.

7 Sapagkat kapagdaka, matapos na aking malaman ang mga bagay na ito mula sa iyo, ako ay nagtanong sa Panginoon hinggil sa bagay na iyon. At ang asalita ng Panginoon ay nagpahayag sa akin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinasabing:

8 Makinig sa mga salita ni Cristo, na iyong Manunubos, na iyong Panginoon at iyong Diyos. Masdan, ako ay pumarito sa daigdig hindi upang tawagin ang mabubuti kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi; ang mga awalang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi sila na maykaramdaman; kaya nga, ang maliliit na bbata ay cbuo, sapagkat wala silang kakayahang gumawa ng dkasalanan; dahil dito, ang sumpa kay eAdan ay kinuha mula sa kanila dahil sa akin, kung kaya’t iyon ay walang kapangyarihan sa kanila; at ang batas ng fpagtutuli ay natapos na sa akin.

9 At sa ganitong pamamaraan ipinaalam ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos sa akin; dahil dito, minamahal kong anak, alam ko na isang malubhang pangungutya sa harapan ng Diyos, na inyong binyagan ang maliliit na bata.

10 Masdan, sinasabi ko sa iyo na ituro mo ang bagay na ito—pagsisisi at pagbibinyag sa mga yaong may apananagutan at may kakayahang gumawa ng kasalanan; oo, turuan ang mga magulang na sila ay kinakailangang magsisi at magpabinyag, at magpakumbaba ng kanilang sarili katulad ng kanilang maliliit na banak, at silang lahat ay maliligtas kasama ng kanilang maliliit na anak.

11 At ang kanilang maliliit na aanak ay hindi nangangailangan ng pagsisisi, ni ng binyag. Masdan, ang binyag ay tungo sa pagsisisi sa katuparan ng mga kautusan para sa bkapatawaran ng mga kasalanan.

12 Subalit ang maliliit na abata ay buhay kay Cristo, maging mula pa sa pagkakatatag ng daigdig; kung hindi gayon, ang Diyos ay isang may pagkiling na Diyos, at isa ring pabagu-bagong Diyos, at may bpagtatangi sa mga tao; sapagkat kayraming maliit na bata ang mga nangamatay nang walang binyag!

13 Samakatwid, kung ang maliliit na bata ay hindi maliligtas kung walang binyag, sila ay tiyak na matutungo sa isang walang katapusang impiyerno.

14 Masdan, sinasabi ko sa inyo, siya na nag-aakala na ang maliliit na bata ay nangangailangan ng binyag ay nasa sukdulan ng kapaitan at nasa mga gapos ng kasamaan; sapagkat siya ay wala ni apananampalataya, pag-asa, o pag-ibig sa kapwa-tao; anupa’t kung siya ay mahihiwalay habang nasa ganoong pag-iisip, siya ay kinakailangang bumaba sa impiyerno.

15 Sapagkat kakila-kilabot na kasamaan ang akalaing iniligtas ng Diyos ang isang bata dahil sa binyag, at ang isa ay kinakailangang masawi dahil sa wala siyang binyag.

16 Sa aba nila na magliligaw sa mga landas ng Panginoon sa ganitong pamamaraan, sapagkat sila ay masasawi maliban kung sila ay magsisisi. Masdan, ako ay nangungusap nang buong tapang, sapagkat may akarapatan mula sa Diyos; at hindi ako natatakot kung anuman ang magagawa ng tao; sapagkat ang ganap na bpag-ibig ay cnagwawaksi ng lahat ng takot.

17 At ako ay puspos ng apag-ibig sa kapwa-tao, ang walang hanggang pag-ibig; anupa’t ang maliliit na bata ay magkakatulad sa akin; kaya nga, mahal ko ang maliliit na bbata nang ganap na pag-ibig; at silang lahat ay magkakatulad at mga kabahagi sa kaligtasan.

18 Sapagkat nalalaman ko na ang Diyos ay hindi isang Diyos na may pagkiling, ni isang pabagu-bagong katauhan; kundi siya ay ahindi pabagu-bago mula sa blahat ng kawalang-hanggan hanggang sa lahat ng kawalang-hanggan.

19 Ang maliliit na abata ay hindi makapagsisisi; kaya nga, kakila-kilabot na kasamaan ang itatwa ang mga dalisay na awa ng Diyos sa kanila, sapagkat sila ay buhay na lahat sa kanya dahil sa kanyang bawa.

20 At siya na nagsasabi na ang maliliit na bata ay nangangailangan ng binyag ay itinatatwa ang mga awa ni Cristo, at pinawawalang-kabuluhan ang kanyang apagbabayad-sala at ang kapangyarihan ng kanyang pagtubos.

21 Sa aba sa gayon, sapagkat sila ay nanganganib sa kamatayan, aimpiyerno, at isang bwalang katapusang pagdurusa. Buong tapang kong sinasabi ito; Diyos ang nag-utos sa akin. Makinig sa mga iyon at sumunod, o ang mga iyon ay sasaksi laban sa iyo sa chukumang-luklukan ni Cristo.

22 Sapagkat masdan, ang lahat ng maliit na bata ay abuhay kay Cristo, at gayundin sa kanilang lahat na wala ang bbatas. Sapagkat ang kapangyarihan ng cpagtubos ay mapapasakanilang lahat na wala ang batas; kaya nga, siya na hindi isinumpa, o siya na hindi napasaiilalim ng sumpa, ay hindi makapagsisisi; at sa mga gayon ang binyag ay walang pakinabang—

23 Kundi iyon ay panunuya sa harapan ng Diyos, itinatatwa ang mga awa ni Cristo, at ang kapangyarihan ng kanyang Banal na Espiritu, at nagtitiwala sa mga awalang kabuluhang gawa.

24 Masdan, anak ko, ang bagay na ito ay hindi nararapat mangyari; sapagkat ang apagsisisi ay para sa kanila na nasa ilalim ng kahatulan at ilalim ng sumpa ng nilabag na batas.

25 At ang mga unang bunga ng apagsisisi ay bbinyag; at ang binyag ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikatutupad ng mga kautusan; at ang pagtupad sa mga kautusan ay nagdadala ng ckapatawaran ng mga kasalanan;

26 At ang kapatawaran ng mga kasalanan ay nagdadala ng akaamuan, at mapagpakumbabang puso; at dahil sa kaamuan at mapagpakumbabang puso ay dumarating ang pagdalaw ng bEspiritu Santo, kung aling cMang-aaliw ay pumupuno ng dpag-asa at ganap na epag-ibig, kung aling pag-ibig ay tumatatag sa pamamagitan ng fmatiyagang gpanalangin, hanggang sa dumating ang wakas, kung kailan ang lahat ng hbanal ay mananahanan kasama ng Diyos.

27 Masdan, anak ko, ako ay susulat na muli sa iyo kung ako ay hindi kaagad hahayo laban sa mga Lamanita. Masdan, ang akapalaluan ng bansang ito, o ng mga tao ng mga Nephita, ang magpapatunay sa kanilang pagkalipol maliban kung sila ay magsisisi.

28 Ipanalangin mo sila, anak ko, upang ang pagsisisi ay dumating sa kanila. Ngunit masdan, ako ay natatakot na baka ang Espiritu ay tumigil na sa apamamatnubay sa kanila; at sa bahaging ito ng lupain ay kanila ring hinahangad na ibagsak ang lahat ng kapangyarihan at karapatang nagmumula sa Diyos; at kanilang bitinatatwa ang Espiritu Santo.

29 At matapos na tanggihan ang gayong kalaking kaalaman, anak ko, sila ay kinakailangang masawi kaagad, sa ikatutupad ng mga propesiyang winika ng mga propeta, gayon din ang mga salita ng ating Tagapagligtas.

30 Paalam anak ko, hanggang sa ako ay muling makasulat sa iyo, o sa pagkikita nating muli. Amen.