Mga Banal na Kasulatan
Moroni 1
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Ang Aklat ni Moroni

Kabanata 1

Si Moroni ay sumusulat para sa kapakanan ng mga Lamanita—Ang mga Nephita na hindi nagtatatwa kay Cristo ay pinapatay. Mga A.D. 401–421.

1 Ngayon ako, si aMoroni, matapos na magawa ang pagpapaikli ng ulat ng mga tao ni Jared, na inakala kong hindi na makasusulat pa, ngunit ako ay hindi pa nasasawi; at ako ay hindi nagpapakita sa mga Lamanita at baka patayin nila ako.

2 Sapagkat masdan, ang kanilang mga adigmaan ay lubhang malupit sa kanilang sarili; at dahil sa kanilang pagkapoot ay bpinagpapapatay nila ang bawat Nephita na hindi nagtatatwa kay Cristo.

3 At ako, si Moroni, ay hindi aitatatwa ang Cristo; kaya nga, ako ay gumagala sa kung saan mang dako maaari para sa kaligtasan ng sarili kong buhay.

4 Samakatwid, ako ay susulat pa ng ilang bagay, salungat doon sa yaong aking inakala; sapagkat inakala kong hindi na ako makasusulat pa; ngunit ako ay susulat ng ilan pang bagay, na marahil ang mga yaon ay magiging mahalaga sa aking mga kapatid, na mga Lamanita, sa mga darating na araw, alinsunod sa kalooban ng Panginoon.