Mga Banal na Kasulatan
Moroni 3
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Kabanata 3

Inoordenan ng mga Elder ang mga saserdote at guro sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Mga A.D. 401–421.

1 Ang pamamaraan kung paano ang mga disipulo na tinatawag na mga aelder ng simbahan, ay bnag-oorden ng mga saserdote at guro—

2 Matapos na sila ay manalangin sa Ama sa pangalan ni Cristo, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila, at sinabing:

3 Sa pangalan ni Jesucristo, inoordenan kitang maging isang saserdote (o, kung siya ay magiging isang guro) inoordenan kitang maging isang guro, upang mangaral ng pagsisisi at akapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng pagpapakatatag ng pananampalataya sa kanyang pangalan hanggang sa wakas. Amen.

4 At alinsunod sa ganitong pamamaraan, kanilang ainordenan ang mga saserdote at guro, alinsunod sa mga bkaloob at panawagan ng Diyos sa mga tao; at kanilang inordenan sila sa pamamagitan ng ckapangyarihan ng Espiritu Santo, na nasa kanila.