Mga Banal na Kasulatan
Moroni 2
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Kabanata 2

Ibinigay ni Jesus sa labindalawang disipulong Nephita ang kapangyarihan ng paggagawad ng kaloob na Espiritu Santo. Mga A.D. 401–421.

1 Ang mga salita ni Cristo, na winika niya sa kanyang mga adisipulo, sa labindalawang kanyang pinili, habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanila—

2 At kanya silang tinawag sa pangalan, sinasabing: Kayo ay mananawagan sa Ama sa aking pangalan, sa mataimtim na panalangin; at matapos na inyong gawin ito, magkakaroon kayo ng akapangyarihan na sa kanya na inyong papatungan ng inyong mga bkamay, ay ipagkakaloob cninyo ang Espiritu Santo; at sa aking pangalan ibibigay ninyo iyon, sapagkat gayon ang ginagawa ng aking mga apostol.

3 Ngayon, winika ni Cristo ang mga salitang ito sa kanila sa panahon ng kanyang unang pagpapakita; at hindi ito narinig ng maraming tao, subalit ang mga disipulo ay narinig yaon; at kasindami ng kanilang apinatungan ng kanilang mga kamay, ay binabaan ng Espiritu Santo.