Mga Banal na Kasulatan
Moroni 4
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote
Theme

Kabanata 4

Kung paano pinangangasiwaan ng mga elder at saserdote ang pansakramentong tinapay ay ipinaliwanag. Mga A.D. 401–421.

1 Ang apamamaraan ng kanilang mga belder at saserdote sa pangangasiwa ng laman at dugo ni Cristo sa simbahan; at kanilang cpinangasiwaan ito alinsunod sa mga kautusan ni Cristo; kaya nga, alam namin na ang pamamaraan ay totoo; at ang elder o saserdote ang nagsilbi niyon.

2 At sila ay lumuhod kasama ng simbahan, at nanalangin sa Ama sa pangalan ni Cristo, sinasabing:

3 O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, kami ay humihiling sa inyo sa pangalan ng inyong Anak, na si Jesucristo, na basbasan at gawing banal ang atinapay na ito sa mga kaluluwa ng lahat nilang kakain nito; nang sila ay makakain bilang bpag-alaala sa katawan ng inyong Anak, at patunayan sa inyo, O Diyos, ang Amang Walang Hanggan, na sila ay pumapayag na taglayin sa kanilang sarili ang cpangalan ng inyong Anak, at lagi siyang aalalahanin, at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa kanila, nang sa tuwina ay mapasakanila ang kanyang dEspiritu upang makasama nila. Amen.