Svētie Raksti
Moronija 10


10. nodaļa

Liecība par Mormona Grāmatu nāk ar Svētā Gara spēku. Gara dāvanas tiek dotas uzticīgajiem. Garīgās dāvanas vienmēr pavada ticību. Moronija vārdi runā no pīšļiem. Nāciet pie Kristus, topiet pilnveidoti Viņā un svētījiet savas dvēseles. Apmēram 421. g. pēc Kr.

1 Tagad es, Moronijs, rakstu nedaudz to, kas man šķiet labs; un es rakstu saviem brāļiem alamaniešiem; un es gribu, lai viņi zinātu, ka vairāk nekā četri simti un divdesmit gadu bija pagājuši, kopš tika dota zīme par Kristus atnākšanu.

2 Un es aaizzīmogoju šos pierakstus pēc tam, kad es esmu runājis dažus vārdus jūsu pārliecināšanai.

3 Lūk, es gribētu jūs pārliecināt, lai tad, kad jūs lasīsit šos pierakstus, ja tā būs gudrība Dievā, ka jūs tos lasīsit, jūs atcerētos, cik žēlīgs Tas Kungs ir bijis pret cilvēku bērniem kopš Ādama radīšanas un līdz pat tam laikam, kad jūs saņemsit šos pierakstus un apārdomāsit to savās bsirdīs.

4 Un, kad jūs saņemsit šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs avaicātu Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārdā, vai šie pieraksti bir patiesi; un, ja jūs vaicāsit csirsnīgi, ar dpatiesu nolūku, būdami ar eticību Kristū, Viņš fpasludinās jums gpatiesību par tiem ar Svētā Gara spēku.

5 Un ar Svētā Gara spēku jūs varēsit azināt bpatiesību par visu.

6 Un viss, kas ir labs, ir taisnīgs un patiess; tādējādi nekas, kas ir labs, nenoliedz Kristu, bet atzīst, ka Viņš ir.

7 Un jūs varat zināt, ka Viņš ir, ar Svētā Gara spēku; tādēļ es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs nenoliegtu Dieva spēku; jo Viņš darbojas ar spēku, aatbilstoši cilvēku bērnu ticībai, tāpat šodien un rīt, un mūžīgi.

8 Un vēl, es saku jums, mani brāļi, lai jūs nenoliegtu Dieva adāvanas, jo to ir daudz; un tās nāk no tā paša Dieva. Un ir bdažādi ceļi, kā šīs dāvanas tiek dotas; bet tas ir tas pats Dievs, kas darbojas visur un visā; un tās tiek dotas cilvēkiem ar Dieva Gara izpausmi, lai nestu tiem labumu.

9 Jo lūk, avienam tiek dots ar Dieva Garu, lai viņš varētu bmācīt gudrības vārdu;

10 un citam, lai viņš varētu mācīt atziņas vārdu ar to pašu Garu;

11 un citam ļoti liela aticība; un citam bdziedināšanas dāvanas ar to pašu Garu;

12 un vēl citam, lai viņš varētu veikt varenus abrīnumus;

13 un vēl citam, lai viņš varētu pravietot par visu;

14 un vēl citam redzēt eņģeļus un garus, kas kalpo;

15 un vēl citam runāt visādās mēlēs;

16 un vēl citam valodu un dažādu amēļu tulkošana.

17 Un visas šīs dāvanas nāk ar Kristus Garu; un tās nāk pie katra cilvēka atsevišķi, atbilstoši Viņa gribai.

18 Un es gribētu pārliecināt jūs, mani mīļotie brāļi, lai jūs atcerētos, ka akatra laba dāvana nāk no Kristus.

19 Un es gribētu jūs pārliecināt, mani mīļotie brāļi, lai jūs atcerētos, ka Viņš ir atas pats vakar, šodien un mūžīgi un ka visas šīs dāvanas, par kurām es esmu runājis un kuras ir garīgas, nekad nebeigsies, patiesi tik ilgi, kamēr vien pasaule pastāvēs, ja nu vienīgi tikai cilvēku bērnu bneticības dēļ.

20 Tādēļ ir jābūt aticībai; un, ja ir jābūt ticībai, tad ir jābūt arī cerībai; un, ja ir jābūt cerībai, ir jābūt arī žēlsirdībai.

21 Un, ja vien jums nav ažēlsirdības, jūs nekādi nevarat tapt izglābti Dieva valstībā; jūs arī nevarat tapt izglābti Dieva valstībā, ja jums nav ticības nedz arī ja jums nav cerības.

22 Un, ja jums nav cerības, jums ir jābūt izmisumā; un izmisums nāk nekrietnības dēļ.

23 Un Kristus patiesi teica mūsu tēviem: aJa jums ir ticība, jūs varat darīt visu, kas ir noderīgs Man.

24 Un tagad es runāju uz visiem zemes galiem—ja pienāks diena, kad Dieva spēks un dāvanas beigsies jūsu starpā, tad tas būs aneticības bdēļ.

25 Un ak vai būs cilvēku bērniem, ja tas tā notiks; jo nebūs aneviena, kas dara labu starp jums, neviena paša. Jo, ja būs kaut viens jūsu starpā, kas darīs labu, viņš darīs to ar Dieva spēku un dāvanām.

26 Un ak vai tiem, kas atmetīs šīs lietas un nomirs, jo tie anomirs savos bgrēkos, un tie nevar tapt izglābti Dieva valstībā; un es runāju to saskaņā ar Kristus vārdiem; un es nemeloju.

27 Un es saku jums, lai jūs atcerētos šīs lietas; jo laiks ātri nāk, kad jūs zināsit, ka es nemeloju, jo jūs redzēsit mani Dieva tiesā; un Dievs Tas Kungs sacīs uz jums: Vai Es nepaziņoju jums Savus avārdus, ko rakstīja šis vīrs, kā kāds, kas bbrēc no mirušajiem, jā, patiesi kā kāds, kas runā no cpīšļiem?

28 Es paziņoju šīs lietas, lai piepildītu pravietojumus. Un lūk, tie turpinās nākt no Mūžīgā Dieva mutes; un Viņa vārds aizskanēs no paaudzes paaudzē.

29 Un Dievs jums parādīs, ka tas, ko es esmu rakstījis, ir patiess.

30 Un vēl es gribētu jūs pārliecināt, lai jūs anāktu pie Kristus un turētos pie katras labas dāvanas, un bnepieskartos nedz ļaunai dāvanai, nedz nešķīstai lietai.

31 Un amosties un celies no pīšļiem, ak, Jeruzāleme; jā, un tērpies savās skaistajās drānās, ak, bCiānas meita; un cnostiprini savus dstabus un paplašini savas robežas mūžīgi, lai tu evairs netiktu sajaukta, lai Mūžīgā Tēva derības, kuras Viņš ir slēdzis ar tevi, ak, Israēla nams, tiktu piepildītas.

32 Jā, anāciet pie Kristus un topiet bpilnveidoti Viņā, un noraidiet jebkādu bezdievību; un, ja jūs noraidīsit jebkādu bezdievību un cmīlēsit Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi, tad Viņa labvēlība ir pietiekama jums, lai ar Viņa labvēlību jūs būtu pilnīgi Kristū; un, ja ar Dieva dlabvēlību jūs esat pilnīgi Kristū, jūs nekādi nevarat noraidīt Dieva spēku.

33 Un vēl, ja jūs ar Dieva labvēlību esat pilnīgi Kristū un nenoraidāt Viņa spēku, tad jūs esat asvētīti Kristū ar Dieva labvēlību, caur Kristus basins izliešanu, kas ir Tēva derībā, lai cpiedotu jūsu grēkus, tad jūs kļūstat dsvēti, neaptraipīti.

34 Un tagad es saku visiem ardievu! Es drīz došos aatpūsties Dieva bparadīzē, līdz mans cgars un ķermenis atkal dsavienosies un es līksmojot tikšu nests pa egaisu, lai sastaptu jūs Diženā fJehovas, gan dzīvo, gan mirušo Mūžīgā gSoģa, hiepriecinošās tiesas priekšā. Āmen.

Beigas