Pühakirjad
Moroni 10


10. peatükk

Tunnistus Mormoni Raamatust tuleb Püha Vaimu väel – Vaimu ande jagatakse usklikele – Vaimsed annid käivad alati usuga kaasas – Moroni sõnad kõnelevad põrmust – Tulge Kristuse juurde, saage täiustatud temas ja pühitsege oma hinged. Ligikaudu 421 pKr.

1 Nüüd, mina, Moroni, kirjutan veidi, nagu mulle tundub hea olevat; ja ma kirjutan oma vendadele alaamanlastele; ja ma tahan, et nad teaksid, et rohkem kui nelisada ja kakskümmend aastat on möödunud ajast, kui anti tunnustäht Kristuse tulemisest.

2 Ja ma apitseerin kinni need ülestähendused pärast seda, kui ma olen rääkinud teile õhutusena mõned sõnad.

3 Vaata, ma tahan teid õhutada, et kui te loete neid asju, juhul kui te vastavalt Jumala tarkusele neid lugeda saate, et te peaksite meeles, kui halastav on Issand olnud inimlaste vastu Aadama loomisest kuni selle ajani välja, mil te need asjad saate, ja amõtiskleksite selle üle oma bsüdames.

4 Ja kui te saate need asjad, tahan ma teid õhutada, et te aküsiksite Jumalalt, Igaveselt Isalt, Kristuse nimel, kas need asjad bei ole mitte õiged; ja kui te küsite csiira südamega, dtõsise kavatsusega, euskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta filmsiks gtõe Püha Vaimu väel.

5 Ja Püha Vaimu väel võite te ateada btõde kõige kohta.

6 Ja mis iganes on hea, see on õige ja tõde; mispärast, miski, mis on hea, ei eita Kristust, vaid kinnitab, et ta on olemas.

7 Ja Püha Vaimu väel võite te teada, et ta on olemas; mispärast, ma tahan teid õhutada, et te ei eitaks Jumala väge; sest tema töötab väe kaudu avastavalt inimlaste usule samal moel täna ja homme ja igavesti.

8 Ja taas, ma õhutan teid, mu vennad, et te ei eitaks Jumala aande, sest neid on palju; ja need tulevad samalt Jumalalt. Ja neid ande antakse berineval moel; aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõigis; ja need on antud inimestele Jumala Vaimu ilmsikstegemiste kaudu, et neile kasu tuua.

9 Sest vaata, aühele on antud Jumala Vaimu kaudu, et ta võib bõpetada tarkuse sõna;

10 ja teisele sama Vaimu kaudu, et ta võib õpetada teadmise sõna;

11 ja teisele ülimalt suur ausk; ja teisele btervekstegemise annid sama Vaimu kaudu;

12 ja taas teisele, et ta võib teha vägevaid aimesid;

13 ja taas teisele, et ta võib prohvetlikult kuulutada kõikide asjade kohta;

14 ja taas teisele võime näha ingleid ja teenivaid vaime;

15 ja taas teisele võime kõnelda kõiksugu keeli;

16 ja taas teisele kõiksugu kõne ja erinevate akeelte tõlkimise;

17 ja kõik need annid tulevad Kristuse Vaimu kaudu ja need tulevad igale inimesele eraldi tema tahtmist mööda.

18 Ja ma tahan teid õhutada, mu armsad vennad, et te peaksite meeles, et aiga hea and tuleb Kristuselt.

19 Ja ma tahan teid õhutada, mu armsad vennad, et te peaksite meeles, et tema on aseesama eile, täna ja igavesti ja et kõik need annid, millest ma olen rääkinud, mis on vaimsed, ei kao kunagi, niikaua kuni maailm püsib, välja arvatud inimlaste buskmatuse pärast.

20 Mispärast, peab olema ausk; ja kui peab olema usk, siis peab olema ka lootus; ja kui peab olema lootus, siis peab olema ka ligimesearmastus.

21 Ja kui teil ei ole aligimesearmastust, ei saa te mingil juhul pääseda Jumala kuningriiki; ka ei saa te pääseda Jumala kuningriiki, kui teil ei ole usku; ka siis mitte, kui teil ei ole lootust.

22 Ja kui teil ei ole lootust, peate te paratamatult olema meeleheitel; ja meeleheide tuleb süütegudest.

23 Ja Kristus tõepoolest ütles meie isadele: aKui teil on usku, saate te teha kõike, mis on mulle otstarbekas.

24 Ja nüüd, ma räägin kõikide maa äärteni välja – et kui saabub päev, mil Jumala vägi ja annid kaovad teie seast, siis on see teie auskmatuse bpärast.

25 Ja häda inimlastele, kui asi nii on; sest siis ei ole teie seas akedagi, kes teeb head, ei, mitte ühtegi. Sest kui teie seas oleks ükski, kes teeb head, siis teeks ta seda Jumala väe ja andide kaudu.

26 Ja häda neile, kes jätavad need asjad tegemata ja surevad, sest nad asurevad oma bpattudes ja neid ei saa päästa Jumala kuningriiki; ja ma räägin seda vastavalt Kristuse sõnadele; ja ma ei valeta.

27 Ja ma õhutan teid neid asju meeles pidama; sest kiiresti tuleb aeg, mil te saate teada, et ma ei valeta, sest te näete mind Jumala kohtulaua ees; ja Issand Jumal ütleb teile: Kas ma mitte ei kuulutanud teile oma asõnu, mis see mees on kirja pannud, nagu bhüüaks keegi surnute seast, jah, just nagu kõneleks keegi cpõrmust?

28 Ma kuulutan neid asju prohvetlike kuulutuste täitumiseks. Ja vaata, need lähtuvad igavikulise Jumala suust ja tema sõna akostub puhanguna põlvest põlve.

29 Ja Jumal näitab teile, et see, mida ma olen kirjutanud, on õige.

30 Ja taas, ma tahan teid õhutada, et te atuleksite Kristuse juurde ja hoiaksite kinni igast heast annist bega puudutaks halba andi ega midagi, mis pole puhas.

31 Ja aärka ning tõuse põrmust, oo Jeruusalemm; jah, ja pane selga oma ilusad riided, oo bSiioni tütar; ja ctugevda oma dvaiu ja avarda oma piire igaveseks, et sa eei oleks enam segaduses, et Igavese Isa lepingud, mida ta on teinud sinuga, oo Iisraeli koda, võiksid saada täidetud!

32 Jah, atulge Kristuse juurde ja saage btäiuslikuks temas ja keelake endale kõik jumalatu; ja kui te keelate endale kõike jumalatut ja carmastate Jumalat kõigest oma väest, meelest ja jõust, siis on tema arm teile küllaldane, et tema armu kaudu te võite saada täiuslikuks Kristuses; ja kui te olete Jumala darmu kaudu Kristuses täiuslikud, ei saa te mingil juhul eitada Jumala väge.

33 Ja taas, kui te olete Jumala armu kaudu Kristuses täiuslikud ega eita tema väge, siis apühitsetakse teid Jumala armust Kristuses Kristuse bvere valamise kaudu, mis on Isa lepingus teie pattude candekssaamiseks, et te saaksite dpühaks, ilma plekita.

34 Ja nüüd, ma jätan kõigiga hüvasti. Ma lähen varsti apuhkama Jumala bparadiisi, kuni mu cvaim ja keha taas dühinevad ja mind tuuakse võidukalt esile läbi eõhu, et kohata teid suure fJehoova, nii elavate kui ka surnute Igavese gKohtumõistja hmeeldiva kohtujärje ees. Aamen.

Lõpp