Mormon 9
  Footnotes
  Theme

  9. Fejezet

  Moróni azokat szólítja fel, akik nem hisznek Krisztusban, hogy tartsanak bűnbánatot – A csodák Istenéről beszél, aki kinyilatkoztatásokat ad, és ajándékokkal, valamint jelekkel árasztja el a hithűeket – A csodák a hitetlenség miatt szűnnek meg – Jelek követik azokat, akik hisznek – Az embereket arra biztatják, hogy legyenek bölcsek és tartsák be a parancsolatokat. Mintegy Kr.u. 401–421.

  1 És most, azokat illetően is szólok, akik nem hisznek Krisztusban.

  2 Íme, hisztek-e majd meglátogatásotok napján – amikor íme, eljön az Úr, igen, méghozzá azon a anagy napon, amikor a bföld fölgöngyölődik, mint egy tekercs, és a forró hőségben cmegolvadnak az elemek. Igen, azon a nagy napon, amikor odaállítanak titeket Isten Báránya elé – mondjátok-e majd akkor, hogy nincs Isten?

  3 Fogjátok-e még továbbra is tagadni a Krisztust, vagy látjátok-e majd Isten Bárányát? Azt gondoljátok, hogy ismerve saját bűnötöket vele lakhattok majd? Azt gondoljátok, hogy boldogok lehetnétek, együtt lakni ezzel a szent Lénnyel, amikor lelketeket bűnötök tudata kínozza, mivel mindig visszaéltetek a törvényeivel?

  4 Íme, azt mondom nektek, nyomorultabbak lennétek, ha úgy laknátok együtt egy szent és igazságos Istennel, hogy ismeritek előtte való szennyességeteket, mintha az aelkárhozott lelkekkel laknátok a bpokolban.

  5 Mert íme, amikor odajuttok, hogy látjátok amezítelenségeteket Isten előtt, és Isten dicsőségét is, valamint Jézus Krisztus szentségét, akkor az majd kiolthatatlan tűz lángját gyújtja meg rajtatok.

  6 Ó ti ahitetlenek, bforduljatok az Úrhoz; fohászkodjatok buzgón Jézus nevében az Atyához, hogy szeplőtelennek, ctisztának, szépnek és fehérnek találtassatok azon a nagy és utolsó napon, mivel a dBárány vére megtisztított benneteket.

  7 És még ezt is nektek mondom, akik atagadjátok Isten kinyilatkoztatásait, és azt mondjátok, hogy már megszűntek ezek, hogy nincsenek kinyilatkoztatások, sem próféciák, sem gyógyítás, sem nyelveken szólás vagy bnyelvek tolmácsolása;

  8 Íme, azt mondom nektek, hogy nem ismeri Krisztus aevangéliumát az, aki tagadja ezeket a dolgokat; bizony, nem olvasta a szentírásokat; de ha igen, akkor nem bérti azokat.

  9 Mert nem olvassuk-e azt, hogy Isten augyanaz tegnap, ma és mindörökké, és hogy nincs benne változás, sem a változásnak árnyéka?

  10 És most, ha egy olyan istent képzeltetek el magatoknak, aki változik, és akiben ott van a változásnak árnyéka, akkor egy olyan istent képzeltetek el magatoknak, aki nem a csodák Istene.

  11 De íme, én meg fogom mutatni nektek a csodák Istenét, méghozzá Ábrahám Istenét, és Izsák Istenét, és Jákób Istenét; és ez ugyanaz az aIsten, aki az egeket és a földet teremtette, és minden dolgot, ami azokon van.

  12 Íme, ő teremtette Ádámot, és aÁdám által jött el az ember bbukása. És az ember bukása miatt jött el Jézus Krisztus, méghozzá az Atya és a Fiú; és Jézus Krisztus miatt jött el az cember megváltása.

  13 És az ember megváltása miatt, mely Jézus Krisztus által jött el, visszavitetnek az Úr színe elé; igen, ez az, ahogyan minden ember megváltatik, mivel Krisztus halála véghezviszi a afeltámadást, mely véghezvisz egy megváltást a végtelen bálomból, mely álomból minden embert felébreszt majd Isten hatalma, amikor megszólal a harsona; és előjönnek, a kicsik és a nagyok is, és mindenki odaáll az ő törvényszéke elé, megváltatván és feloldozván a halál ezen cörök kötelékéből, mely halál egy időleges halál.

  14 És akkor jön el rájuk a Szent aítélete; és akkor jön el az idő, amikor aki btisztátalan, az még mindig tisztátalan lesz; és aki igazlelkű, az még mindig igazlelkű lesz; aki boldog, az még mindig boldog lesz; és aki boldogtalan, az még mindig boldogtalan lesz.

  15 És most, Ó ti mind, akik egy olyan istent képzeltetek el magatoknak, aki anem képes csodákat tenni, azt kérdezem tőletek, hogy elmúltak-e ezek a dolgok, melyekről szóltam? Eljött-e már a vég? Íme, azt mondom nektek, hogy nem; és Isten nem szűnt meg a csodák Istene lenni.

  16 Íme, nem bámulatosak-e szemetekben azok a dolgok, melyeket Isten vitt véghez? Igen, és ki képes megérteni aIsten bámulatos cselekedeteit?

  17 Ki nem mondja csodának azt, hogy aszava által lett az ég és a föld; és szavának hatalma által bteremtetett meg az ember a cföld porából; és szavának hatalma által történtek csodák?

  18 És ki mondja azt, hogy Jézus Krisztus nem tett sok hatalmas acsodát? És az apostolok keze által is sok hatalmas csoda történt.

  19 És ha akkor történtek acsodák, akkor miért szűnt volna meg Isten a csodák Istene lenni, és lenne mégis olyan Lény, aki nem változik? És íme, azt mondom nektek, hogy ő nem változik; mert ha így tenne, akkor megszűnne Isten lenni; de ő nem szűnik meg Isten lenni, és ő igenis a csodák Istene.

  20 És ha megszűnik acsodákat tenni az emberek gyermekei között, az azért van, mert hitetlenségbe süllyednek, és letérnek a helyes útról, és nem ismerik Istent, akiben bbízniuk kellene.

  21 Íme, azt mondom nektek, hogy aki hisz Krisztusban, semmiben nem kételkedve, akkor az aamely dolgot Krisztus nevében kér az Atyától, az megadatik neki; és ez az ígéret mindenkinek szól, egészen a föld széleiig.

  22 Mert íme, azt mondta Jézus Krisztus, Isten Fia, a tanítványainak, akik maradtak, igen, és minden tanítványának, a sokaság hallatára: aMenjetek el az egész világba, és minden teremtménynek prédikáljátok az evangéliumot.

  23 És aki hisz és megkeresztelkedik, az megszabadul, de aki nem hisz, az aelkárhozik;

  24 És ezek a ajelek követik azokat, akik hisznek – bördögöket űznek ki az én nevemben; új nyelveken szólnak; kígyókat vesznek fel; és ha bármi halálos dolgot isznak, az nem árt nekik; ráteszik ckezeiket a betegekre, és azok meggyógyulnak;

  25 És aki hisz az én nevemben, semmiben nem kételkedve, annak minden szavamat meg fogom aerősíteni, egészen a föld széleiig.

  26 És most íme, ki szállhat hát szembe az Úr műveivel? aKi tagadhatja szavait? Ki fog felemelkedni az Úr mindenható hatalma ellen? Ki fogja megvetni az Úr műveit? Ki fogja megvetni Krisztus gyermekeit? Íme, ti, akik bmegvetői vagytok az Úr műveinek, mind csodálkozni fogtok és elvesztek.

  27 Ó, akkor hát ne vessétek meg és ne csodálkozzatok, inkább hallgassatok az Úr szavaira, és Jézus nevében kérjétek az Atyától azokat a dolgokat, amikre szükségetek van. Ne kételkedjetek, inkább higgyetek, és induljatok el, miként a régiek, és ajöjjetek az Úrhoz teljes bszívetekkel, és őelőtte félelemmel és reszketve cmunkálkodjatok saját szabadulásotokon.

  28 Legyetek abölcsek, próbatételetek napjaiban, vessetek le magatokról minden tisztátalanságot; ne azt kérjétek, amit bvágyaitok nyelnének el, inkább azt kérjétek rendíthetetlen szilárdsággal, hogy semmilyen kísértésnek ne engedjetek, hanem az cigaz és élő Istent szolgáljátok.

  29 Vigyázzatok, nehogy améltatlanul kereszteljenek meg benneteket; vigyázzatok, nehogy bméltatlanul vegyetek Krisztus úrvacsorájából; és vigyázzatok, hogy minden dolgot cérdemesen tegyetek, és Jézus Krisztus, az élő Isten Fiának nevében tegyétek ezt; és ha ezt megteszitek, és mindvégig kitartotok, akkor semmiképpen nem űznek ki benneteket.

  30 Íme, úgy beszélek hozzátok, mintha ahalottaimból szólnék; mivel tudom, hogy meglesznek nektek a szavaim.

  31 Ne kárhoztassatok majd afogyatékosságomért, és atyámat se az ő fogyatékosságáért, és azokat se, akik ő előtte írtak; hanem inkább adjatok hálát az Istennek, hogy kinyilvánította nektek a fogyatékosságainkat, hogy megtanuljatok bölcsebbnek lenni annál, amilyenek mi voltunk.

  32 És most íme, saját tudásunk szerint írtuk ezt a feljegyzést, azokkal a jelekkel, melyeket mi magunk amegújított egyiptominak nevezünk, és ezeket mi adtuk tovább és változtattuk meg beszédünk módja szerint.

  33 És ha lemezeink elég nagyok lettek volna, akkor héberül írtunk volna; bár mi a hébert is megváltoztattuk; és ha héberül írhattunk volna, akkor íme, nem leltetek volna fogyatékosságot a feljegyzésünkben.

  34 Ám az Úr tudja, milyen dolgokat írtunk le, és azt is, hogy egyetlen másik nép sem ismeri a nyelvünket; és mivel egyetlen más nép sem ismeri a nyelvünket, aeszközöket készített tehát annak tolmácsolására.

  35 És ezek a dolgok azért lettek leírva, hogy ruházatunkat megtisztíthassuk testvéreink vérétől, akik ahitetlenségbe süllyedtek.

  36 És íme, ezek a dolgok, melyeket testvéreinket illetően akívántunk, igen, méghozzá azt, hogy visszaállíttassanak Krisztus ismeretéhez, ezek mindazon szentek imái szerint valók, akik lakták ezt a földet.

  37 És bár adná az Úr, Jézus Krisztus, hogy hitük szerint kapjanak választ az imáikra; és bár emlékezne Isten, az Atya az Izráel házával kötött szövetségre; és áldaná meg őket örökké, Jézus Krisztus nevébe vetett hitük által. Ámen.