Skriftene
Innledning


Innledning

Mormons bok er en hellig skrift som kan sammenlignes med Bibelen. Den er en opptegnelse om Guds handlemåte med mennesker som bodde på det amerikanske kontinent i fordums tid, og inneholder fylden av det evige evangelium.

Boken ble skrevet ved profetiens og åpenbaringens ånd av mange profeter i fordums tid. Deres ord, skrevet på gullplater, ble sitert og forkortet av en profet og historieskriver ved navn Mormon. Opptegnelsen er en beretning om to store sivilisasjoner. Den ene kom fra Jerusalem i år 600 f.Kr. og delte seg senere i to nasjoner, kjent som nephitter og lamanitter. Den andre kom mye tidligere, da Herren forvirret språkene ved Babels tårn. Denne gruppen er kjent under navnet jareditter. Etter mange tusen år ble de alle drept, bortsett fra lamanittene, og de er blant forfedrene til de amerikanske indianerne.

Den største begivenhet Mormons bok forteller om, er at Herren, Jesus Kristus, personlig virket blant nephittene kort tid etter sin oppstandelse. Boken forklarer evangeliets lære, frelsesplanen beskrives, og menneskene får vite hva de må gjøre for å oppnå fred i dette liv og evig frelse i det neste.

Etter at Mormon var ferdig med sitt skrivearbeide, overleverte han beretningen til sin sønn Moroni, som skrev noen få ord selv og skjulte platene i Cumorah-høyden. Den 21. september 1823 viste den samme Moroni seg, men nå som et forherliget og oppstandent vesen, for profeten Joseph Smith, og han fortalte ham om den gamle opptegnelsen og at den ville bli oversatt til engelsk.

Da tiden var inne, ble platene overlevert til Joseph Smith, som oversatte dem ved Guds gave og kraft. Opptegnelsen er nå utgitt på mange språk som et nytt og ytterligere vitne om at Jesus Kristus er Sønn av den levende Gud, og at alle som vil komme til ham og adlyde lovene og ordinansene i hans evangelium, kan bli frelst.

Om denne opptegnelsen sa profeten Joseph Smith: “Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok.”

I tillegg til Joseph Smith lot Herren også elleve andre personlig se gullplatene for å være spesielle vitner om Mormons boks sannhet og guddommelighet. Deres nedskrevne vitnesbyrd er tatt inn her i boken som “De tre vitners vitnesbyrd” og “De åtte vitners vitnesbyrd”.

Vi innbyr alle mennesker overalt i verden til å lese Mormons bok, til å fordype seg i det budskap den inneholder, og til deretter å spørre Gud, Den Evige Fader, i Kristi navn om verket er sant. De som følger denne fremgangsmåten og ber i tro, vil, ved Den hellige ånds kraft få et vitnesbyrd om at den er sann og guddommelig. (se Moroni 10:3–5.)

De som mottar dette guddommelige vitnesbyrd fra Den hellige ånd, vil ved den samme kraft også få vite at Jesus Kristus er verdens Frelser, at Joseph Smith er Hans åpenbarer og profet i disse siste dager, og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens rike som enda en gang er opprettet på jorden for å forberede Messias’ annet komme.