Илюстрации
  Footnotes

  Илюстрации

  1. Господ Исус Христос

   Господ Исус Христос

   Картина от Хайнрих Хофман

  2. Пророкът Джозеф Смит

   Пророкът Джозеф Смит

   Картина от Алвин Гитинс

   Виж “Свидетелството на пророка Джозеф Смит”, стр. ⅸ–ⅹⅱ

  3. Лехий намира Лиахоната

   Лехий намира Лиахоната

   Картина от Арнолд Фрибърг

   Виж 1 Нефи 16, стр. 41–45

  4. Лехий и неговият народ пристигат в обетованата земя

   Лехий и неговият народ пристигат в обетованата земя

   Картина от Арнолд Фрибърг

   Виж 1 Нефи 18, стр. 51–54

  5. Алма кръщава във водите на Мормон

   Алма кръщава във водите на Мормон

   Картина от Арнолд Фрибърг

   Виж Мосия 18, стр. 224–228

  6. Самуил Ламанитът пророкува

   Самуил Ламанитът пророкува

   Картина от Арнолд Фрибърг

   Виж Еламан 16, стр. 512–514

  7. Исус Христос посещава американските земи

   Исус Христос посещава американските земи

   Картина от Джон Скот

   Виж 3 Нефи 11, стр. 541–545

  8. Мороний заравя нефитския летопис

   Мороний заравя нефитския летопис

   Картина от Том Лъвъл

   Виж Мормон 8, стр. 607–611