Helamana 4
  Footnotes

  4. nodaļa

  Nefijiešu atkritēji un lamanieši apvieno spēkus un ieņem Zarahemlas zemi. Nefijiešu sakāves nāk dēļ viņu bezdievības. Baznīca panīkst un ļaudis kļūst vāji, līdzīgi lamaniešiem. Apmēram 38–30 g. pr. Kr.

  1 Un notika piecdesmit un ceturtajā gadā, ka tur bija daudzas domstarpības baznīcā, un tur bija arī astrīds starp ļaudīm, tiktāl ka tur bija liela asinsizliešana.

  2 Un tā daļa, kas sacēlās, tika slepkavota un padzīta no tās zemes, un tie gāja pie lamaniešu ķēniņa.

  3 Un notika, ka tie centās uzkūdīt lamaniešus karam pret nefijiešiem; bet lūk, lamanieši bija ārkārtīgi nobijušies, tā ka viņi negribēja klausīties šo atkritēju vārdos.

  4 Bet notika piecdesmit un sestajā soģu valdīšanas gadā, ka tur bija aatkritēji, kas nāca no nefijiešiem pie lamaniešiem; un viņiem izdevās kopā ar tiem otriem uzkūdīt tos dusmās pret nefijiešiem; un viņi visi tajā gadā gatavojās karam.

  5 Un piecdesmit un septītajā gadā viņi nāca pret nefijiešiem cīnīties, un tie sāka nāves darbu; jā, tā ka piecdesmit un astotajā soģu valdīšanas gadā tiem izdevās sagrābt valdījumā Zarahemlas zemi; jā, un arī visas zemes līdz pat tai zemei, kas bija blakus Pārpilnības zemei.

  6 Un nefijieši un Moronihasa karapulki tika iedzīti Pārpilnības zemē;

  7 un tur viņi nostiprinājās pret lamaniešiem no rietumu līdz austrumu jūrai; tas bija dienas gājums nefijietim pa to robežu, ko viņi bija nostiprinājuši un kur bija izvietojuši savus karapulkus, lai aizstāvētu savu ziemeļu zemi.

  8 Un tā šie nefijiešu atkritēji ar daudzskaitlīgo lamaniešu karapulku palīdzību bija sagrābuši visus nefijiešu īpašumus, kas bija tai zemē uz dienvidiem. Un viss tas notika piecdesmit un astotajā un devītajā soģu valdīšanas gadā.

  9 Un notika, ka sešdesmitajā soģu valdīšanas gadā Moronihass ar saviem karapulkiem guva panākumus, ieņemot daudzas zemes daļas; jā, viņi atguva daudzas pilsētas, kas bija kritušas lamaniešu rokās.

  10 Un notika, ka sešdesmit un pirmajā soģu valdīšanas gadā tiem izdevās atgūt pat pusi no visiem saviem īpašumiem.

  11 Tad nu šie lielie zaudējumi starp nefijiešiem un lielā slepkavošana, kas bija viņu starpā, nebūtu notikusi, ja tas nebūtu bijis viņu bezdievības un viņu negantības dēļ, kas bija starp tiem; jā, un tā bija starp visiem tiem, kas teicās piederam pie Dieva baznīcas.

  12 Un tas bija dēļ viņu asiržu lepnības par viņu ārkārtīgajām bbagātībām, jā, tas bija dēļ viņu cnabago apspiešanas, dēļ viņu uztura nedošanas izsalkušajam, apģērba nedošanas kailajam, un dēļ viņu pazemīgo brāļu sišanas pa vaigiem, dēļ tā izsmiešanas, kas ir svēts, dēļ pravietojuma un atklāsmes gara noliegšanas, slepkavošanas, laupīšanas, melošanas, zagšanas, netiklības piekopšanas, dēļ lielu strīdu izraisīšanas un aiziešanas Nefija zemē starp lamaniešiem—

  13 un dēļ viņu lielās bezdievības, un dēļ alielīšanās ar savu pašu spēku, viņi tika atstāti paši savā spēkā, tādēļ viņiem neveicās, bet viņi tika mocīti un sisti, un dzīti lamaniešu priekšā, līdz viņi bija zaudējuši gandrīz visas savas zemes.

  14 Bet lūk, Moronihass sludināja daudzas lietas ļaudīm dēļ viņu nekrietnības, un arī aNefijs un Lehijs, kas bija Helamana dēli, sludināja daudzas lietas ļaudīm, jā, un pravietoja daudzas lietas tiem par viņu nekrietnībām, un kas ar viņiem būs, ja viņi nenožēlos savus grēkus.

  15 Un notika, ka viņi nožēloja grēkus, un, kā viņi nožēloja, tā viņiem sāka veikties.

  16 Jo, kad Moronihass redzēja, ka viņi ir nožēlojuši grēkus, viņš uzdrošinājās vest tos no vietas uz vietu un no pilsētas uz pilsētu, līdz viņi bija atguvuši pusi no sava īpašuma un pusi no visām savām zemēm.

  17 Un tā beidzās sešdesmit un pirmais soģu valdīšanas gads.

  18 Un notika, sešdesmit un otrajā soģu valdīšanas gadā, ka Moronihass nevarēja iegūt vairāk īpašumu no lamaniešiem.

  19 Tādēļ viņi atmeta savu vēlmi iegūt savas atlikušās zemes, jo lamaniešu bija tik daudz pēc skaita, ka nefijiešiem kļuva neiespējams iegūt vairāk varas pār tiem; tādēļ Moronihass nodarbināja visus savus karapulkus to daļu aizsardzībai, kuras viņš bija ieņēmis.

  20 Un notika, ka lamaniešu milzīgā skaita dēļ nefijieši bija lielās bailēs, ka tik viņi netiktu uzvarēti un samīdīti, un nokauti, un iznīcināti.

  21 Jā, viņi sāka atcerēties Almas pravietojumus, un arī Mosijas vārdus; un tie redzēja, ka viņi bija bijuši stūrgalvīgi ļaudis, un ka viņi bija nievājuši Dieva baušļus;

  22 un ka viņi bija izmainījuši un samīdījuši zem savām kājām aMosijas likumus, jeb to, ko Tas Kungs viņam bija pavēlējis dot tautai; un tie redzēja, ka viņu likumi bija kļuvuši samaitāti un ka viņi bija kļuvuši par ļaunu tautu, tā ka viņi bija tikpat ļauni kā lamanieši.

  23 Un dēļ viņu nekrietnības baznīca bija sākusi apanīkt, un viņi pārstāja ticēt pravietojuma garam un atklāsmes garam; un Dieva sodi jau kļuva tiem acīmredzami.

  24 Un viņi redzēja, ka viņi bija kļuvuši avāji, līdzīgi saviem brāļiem lamaniešiem, un ka Tā Kunga Gars vairs tos neaizsargāja; jā, tas bija pametis tos tāpēc, ka b Kunga Gars nemīt cnešķīstos tempļos—

  25 tādēļ Tas Kungs pārstāja aizsargāt viņus ar Savu brīnumaino un nepārspējamo spēku, jo viņi bija krituši aneticībā un drausmīgā bezdievībā; un tie redzēja, ka lamaniešu bija daudz vairāk nekā viņu, un, ja vien viņi bnepieķersies Tam Kungam, savam Dievam, tiem neizbēgami vajadzēs iet bojā.

  26 Jo lūk, viņi redzēja, ka lamaniešu spēks bija tikpat liels kā viņu spēks, tieši vīrs pret vīru. Un tā viņi bija krituši šajā lielajā pārkāpumā; jā, tā viņi bija kļuvuši vāji dēļ saviem pārkāpumiem, anedaudzu gadu garumā.