Helamana 15
  Footnotes

  15. nodaļa

  Tas Kungs pārmāca nefijiešus, tāpēc ka Viņš mīl tos. Pievērstie lamanieši ir stingri un nelokāmi ticībā. Tas Kungs būs žēlīgs pret lamaniešiem pēdējās dienās. Apmēram 6 g. pr. Kr.

  1 Un tagad, mani mīļotie brāļi, lūk, es pasludinu jums, ka, ja vien jūs nenožēlosit grēkus, jūsu nami tiks jums atstāti apostā.

  2 Jā, ja vien jūs nenožēlosit grēkus, jūsu sievām būs liels iemesls sērot tanī dienā, kad viņas zīdīs ar krūti; jo jūs mēģināsit bēgt un tur nebūs nevienas vietas kur patverties; jā, un ak vai tām, kas ir aar bērnu, jo viņas būs grūtas un nevarēs aizbēgt; tādēļ viņas tiks samītas un pamestas, lai ietu bojā.

  3 Jā, ak vai tiem ļaudīm, kas tiek saukti par Nefija tautu, ja vien viņi nenožēlos grēkus, kad tie redzēs visas šīs zīmes un brīnumus, kas tiks tiem rādīti; jo lūk, viņi ir Tā Kunga izraudzīta tauta; jā, Nefija tautu Viņš mīl, un Viņš arī to apārmāca; jā, viņu nekrietnības dienās Viņš tos ir pārmācījis, tāpēc ka viņš mīl tos.

  4 Bet lūk, mani brāļi, lamaniešus Viņš neieredz dēļ viņu darbiem, kas nemitīgi ir ļauni, un tas dēļ viņu tēvu aparažu nekrietnībām. Bet lūk, glābšana nāk pie tiem caur nefijiešu sludināšanu; un ar tādu nolūku Tas Kungs ir bpagarinājis viņu dienas.

  5 Un es gribu, lai jūs redzētu, ka alielākā daļa no tiem ir uz savu pienākumu takas un viņi piesardzīgi staigā Dieva priekšā, un viņi cenšas turēt Viņa pavēles un Viņa likumus, un Viņa spriedumus saskaņā ar Mozus likumu.

  6 Jā, es saku jums, ka lielākā daļa no viņiem to dara, un tie pūlas ar nenogurstošu centību, lai viņi varētu atvest atlikušos savus brāļus pie patiesības atziņas; tādēļ tur ir daudzi, kas papildina viņu skaitu ik dienas.

  7 Un lūk, jūs zināt paši, jo jūs to liecinājāt, ka tie, kas tiek atvesti pie patiesības atziņas un zina par savu tēvu ļaunajām un negantajām paražām, un tiek pārliecināti ticēt Svētajiem Rakstiem, jā, svēto praviešu pravietojumiem, kas ir rakstīti, kas ved tos pie ticības Tam Kungam un pie grēku nožēlošanas, šī ticība un grēku nožēlošana izraisa apārmaiņu sirdī—

  8 tādēļ, cik pie tā nonāk, jūs zināt paši, ir astingri un nelokāmi ticībā un tajā, ar ko tie ir darīti brīvi.

  9 Un jūs zināt arī, ka viņi ir aaprakuši savus kara ieročus, un viņi baidās tos ņemt, lai kaut kādā veidā nesagrēkotu; jā, jūs varat redzēt, ka viņi baidās grēkot—jo lūk, viņi drīzāk ļaus saviem ienaidniekiem sevi samīt un nokaut, un nepacels savus zobenus pret tiem, un tas dēļ viņu ticības Kristum.

  10 Un tad, dēļ viņu nelokāmības, kad viņi tic tam, kam viņi tic, jo dēļ viņu stingrības, kad viņi vienreiz ir tikuši apgaismoti, lūk, Tas Kungs svētīs tos un pagarinās viņu dienas, neskatoties uz viņu nekrietnību—

  11 jā, pat ja viņi kritīs neticībā, Tas Kungs apagarinās viņu dienas līdz pienāks tas laiks, par kuru runāja mūsu tēvi un arī pravietis bZēnoss, un daudzi citi pravieši, par mūsu brāļu lamaniešu catjaunošanu atkal patiesības atziņā—

  12 jā, es saku jums, ka vēlākos laikos Tā Kunga asolījumi tiks attiecināti uz mūsu brāļiem lamaniešiem; un, neskatoties uz tām daudzajām ciešanām, kas tiem būs, un neskatoties uz to, ka viņi tiks bdzenāti turp un šurp pa zemes virsu, un tiks vajāti, un tiks satriekti un visur izkaisīti, un tiem nebūs patvēruma vietas, Tas Kungs būs cžēlīgs pret tiem.

  13 Un tas ir saskaņā ar pravietojumu, ka viņi atkal tiks avesti pie patiesības atziņas, kas ir zināšanas par viņu Pestītāju un viņu diženo un patieso bGanu, un tiks ieskaitīti starp Viņa avīm.

  14 Tādēļ es saku jums, ka viņiem būs alabāk nekā jums, ja vien jūs nenožēlosit grēkus.

  15 Jo lūk, aja viņiem būtu bijuši rādīti visi šie varenie darbi, kas ir rādīti jums, jā, tiem, kas krita neticībā dēļ savu tēvu paražām, jūs varat paši redzēt, ka viņi vairs nebūtu krituši neticībā.

  16 Tādēļ tā saka Tas Kungs: Es pilnīgi neiznīcināšu viņus, bet Es darīšu tā, lai Manas gudrības dienā viņi atkal atgrieztos pie Manis, saka Tas Kungs.

  17 Un tad lūk, saka Tas Kungs par nefijiešu tautu: Ja viņi nenožēlos grēkus un necentīsies darīt Manu gribu, Es pilnīgi tos aiznīcināšu, saka Tas Kungs, dēļ viņu neticības, neskatoties uz tiem daudzajiem varenajiem darbiem, ko Es esmu darījis viņu vidū; un, tāpat kā Tas Kungs dzīvo, tas tā notiks, saka Tas Kungs.