Helamana 14
  Footnotes

  14. nodaļa

  Samuēls pareģo gaismu naktī un jaunu zvaigzni, dzimstot Kristum. Kristus atpestī cilvēkus no laicīgās un garīgās nāves. Viņa nāves zīmes ietver trīs dienas tumsu, klinšu plīšanu gabalos un lielas novirzes dabā. Apmēram 6 g. pr. Kr.

  1 Un tad notika, ka aSamuēls-lamanietis pravietoja daudz ko vairāk, ko nevar uzrakstīt.

  2 Un redzi, viņš sacīja uz tiem: Lūk, es dodu jums zīmi; jo vēl paiet pieci gadi un lūk, tad nāk Dieva Dēls, lai atpestītu visus tos, kas ticēs Viņa Vārdam.

  3 Un lūk, šo es došu jums par azīmi tai Viņa atnākšanas laikā; jo lūk, būs liela gaisma debesīs, tā ka naktī, pirms Viņš nāks, nebūs tumsas, tā ka cilvēkam liksies, it kā tā būtu diena.

  4 Tādēļ, tur būs viena diena un nakts, un diena, it kā tā būtu viena diena un nebūtu nakts; un tas būs jums par zīmi; jo jūs zināsit, ka saule uzlec un arī, ka tā noriet; tādēļ būs droši zināms, ka jābūt divām dienām un naktij; tomēr nakts nebūs tumša; un tā būs nakts pirms aViņa piedzimšanas.

  5 Un lūk, tur būs parādījusies jauna azvaigzne, tāda, kādu jūs nekad nebūsit redzējuši; un tā arī būs par zīmi jums.

  6 Un lūk, tas vēl nav viss, tur būs daudzas zīmes un brīnumi debesīs.

  7 Un notiks, ka jūs būsit pārsteigti un izbrīnīti tiktāl, ka jūs akritīsit pie zemes.

  8 Un notiks, ka katram, kas aticēs Dieva Dēlam, tam būs mūžīgā dzīvība.

  9 Un lūk, tā Tas Kungs ir man pavēlējis caur Savu eņģeli, lai es nāktu un pastāstītu šīs lietas jums; jā, Viņš ir pavēlējis man, lai es pravietotu šīs lietas jums; jā, Viņš teica man: Sauc uz šiem ļaudīm—nožēlojiet grēkus un sataisiet Tā Kunga ceļu!

  10 Un tagad tāpēc, ka es esmu lamanietis un runāju uz jums tos vārdus, ko Tas Kungs man pavēlēja, un tāpēc, ka tie bija smagi pret jums, jūs esat nikni uz mani un meklējat mani nogalināt, un esat apadzinuši mani no sava vidus.

  11 Un jūs dzirdēsit manus vārdus, jo šajā nolūkā es esmu uzrāpies uz šīs pilsētas sienām, lai jūs varētu dzirdēt un zināt tos Dieva sodus, kas jūs gaida jūsu nekrietnību dēļ, un arī, lai jūs varētu zināt grēku nožēlošanas nosacījumus;

  12 un arī, lai jūs varētu zināt par Jēzus Kristus, Dieva Dēla, aDebesu un Zemes Tēva, visa Radītāju no paša sākuma, atnākšanu; un lai jūs varētu zināt Viņa atnākšanas zīmes, ar nolūku, lai jūs varētu ticēt Viņa Vārdam.

  13 Un, ja jūs aticat Viņa Vārdam, jūs nožēlosit visus savus grēkus, lai tādējādi jūs varētu saņemt to piedošanu caur Viņa bnopelniem.

  14 Un lūk, vēl vienu zīmi es dodu jums, jā, zīmi par Viņa nāvi.

  15 Jo lūk, Viņam noteikti jāmirst, lai aglābšana varētu nākt; jā, tas Viņam pienākas un ir nepieciešams, lai viņš mirtu, lai īstenotu mirušo baugšāmcelšanos, lai tādējādi cilvēki varētu tikt vesti Dieva priekšā.

  16 Jā, lūk, Viņa nāve īsteno augšāmcelšanos un aatpestī visu cilvēci no pirmās nāves—garīgās nāves; jo visa cilvēce dēļ bĀdama Krišanas, būdama cpadzīta no Tā Kunga vaiga, tiek uzskatīta par dmirušu attiecībā gan uz laicīgām, gan garīgām lietām.

  17 Bet lūk, Kristus augšāmcelšanās aatpestī cilvēci, jā, patiesi visu cilvēci un atved to atpakaļ Tā Kunga vaiga priekšā.

  18 Jā, un tā nodibina grēku nožēlošanas nosacījumus, tā ka katrs, kas nožēlo grēkus, tas netiek nocirsts un iemests ugunī; bet katrs, kas nenožēlo grēkus, tiek nocirsts un iemests ugunī; un tur pār tiem atkal nāk garīgā nāve, jā, otrā nāve, jo viņi tiek atkal padzīti no visa tā, kas piederas taisnīgumam.

  19 Tādēļ nožēlojiet jūs, nožēlojiet jūs grēkus, lai, zinādami šīs lietas un nedarīdami tās, jūs neļautu sev nonākt zem nosodījuma un jūs netiktu novesti līdz šai otrajai nāvei.

  20 Bet lūk, kā es jau teicu jums par citu zīmi, par Viņa nāves azīmi, lūk, tanī dienā, kad Viņš mirs, saule baptumšosies un atteiks dot savu gaismu jums; un arī mēness un zvaigznes, un tur nebūs gaismas uz visas šīs zemes virsas, tieši no tā brīža, kad Viņš mirs, ctrīs dienu garumā līdz brīdim, kad Viņš atkal uzcelsies no miroņiem.

  21 Jā, tanī brīdī, kad Viņš izlaidīs garu, būs apērkoni un zibeņi daudzu stundu garumā, un zeme drebēs un trīcēs; un klintis, kas ir uz zemes virsas, kas ir gan virs zemes, gan zem tās, kuras jūs zināt, ka tagad ir nesašķeltas, jeb lielākā daļa no tām ir viena nesašķelta masa, tiks bsašķeltas;

  22 jā, tās sašķelsies uz pusēm un pēc tam tiks aatrastas saplaisājušas un sasprēgājušas, un salauztos gabalos pa visu zemes virsu, jā, gan virs zemes, gan zem tās.

  23 Un lūk, tur būs lielas vētras, un daudzi kalni tiks nolīdzināti kā ielejas, un būs daudzas vietas, kas tagad tiek sauktas par ielejām, kas kļūs par kalniem, kuru augstums ir liels.

  24 Un daudzi lielceļi tiks sabojāti, un daudzas apilsētas izpostītas.

  25 Un daudzi akapi atvērsies un atdos savus mirušos; un daudzi svētie parādīsies daudziem.

  26 Un lūk, to aeņģelis runāja uz mani; jo viņš teica man, ka tur būs pērkoni un zibeņi daudzu stundu garumā.

  27 Un viņš teica man, kamēr pērkons un zibens, un vētra turpināsies, ka šīs lietas notiks un ka atumsa pārklās visu zemi trīs dienu garumā.

  28 Un eņģelis teica man, ka daudzi redzēs lielākas lietas nekā šīs, ar nolūku, lai viņi varētu ticēt, ka ašīs zīmes un šie brīnumi nāks pār visu zemes virsu, ar nolūku, lai nebūtu iemesla neticībai starp cilvēku bērniem—

  29 un tas ir ar nolūku, lai katrs, kas ticēs, varētu tikt izglābts, un pār katru, kas neticēs, taisnīgs asods varētu nākt pār to; un arī, ja viņi tiek nosodīti, viņi paši izraisa savu nosodīšanu.

  30 Un tad atcerieties, atcerieties, mani brāļi, ka katrs, kas iet bojā, iet bojā pats sevis dēļ; un katrs, kas dara nekrietnību, dara to sev pašam; jo lūk, jūs esat abrīvi, jums ir ļauts rīkoties pašiem; jo lūk, Dievs ir devis jums bzināšanas un Viņš ir darījis jūs brīvus.

  31 Viņš ir devis jums, lai jūs varētu aatšķirt labu no ļauna, un Viņš ir devis jums, lai jūs varētu bizvēlēties dzīvību vai nāvi; un jūs varat darīt labu un tikt catjaunoti tam, kas ir labs, jeb tas, kas ir labs, varētu tikt atjaunots jums; vai jūs varat darīt ļaunu un tas, kas ir ļauns, tiks atjaunots jums.