Ether 8
  Footnotes
  Theme

  8. Fejezet

  Versengés és viszálykodás van a királyságot illetően – Ákis titkos összeesküvést szervez, ahol esküvel fogadják, hogy megölik a királyt – A titkos összeesküvések az ördögtől valók, és nemzetek pusztulását eredményezik – A mai nemzsidókat óvják a titkos összeesküvésektől, melyek minden föld, nemzet és ország szabadságának megdöntésére törekednek.

  1 És lőn, hogy ő Ómert nemzette, és Ómer uralkodott a helyén. És Ómer nemzette Járedet, és Járed is nemzett fiakat és leányokat.

  2 És Járed fellázadt atyja ellen, és elment és Hét földjén telepedett le. És lőn, hogy sok embernek hízelgett csalárd szavaival, mígnem megszerezte a királyság felét.

  3 És miután a fél királyságot megszerezte, megütközött atyjával, és fogságba hurcolta az atyját, és a fogságban szolgálatra fogta őt;

  4 És most, Ómer uralkodása napjainak felét fogságban töltötte. És lőn, hogy nemzett fiakat és leányokat, akik között volt Esrom és Koriántumr;

  5 És ezek rendkívül haragosak voltak Járed fivérük tettei miatt, olyannyira, hogy sereget állítottak és megütköztek Járeddel. És lőn, hogy éjszaka ütköztek meg vele.

  6 És lőn, hogy miután Járed seregét megölték, már azon voltak, hogy őt is megölik; de ő könyörgött nekik, hogy ne öljék meg, és akkor átadja atyjának a királyságot. És lőn, hogy megkímélték az életét.

  7 És most, Járed rendkívül el volt keseredve a királyság elvesztése miatt, mert szívét a királyságra és a világ dicsőségére helyezte.

  8 Most, Járed lánya, aki rendkívül fondorlatos volt, és látta atyja keserűségét, arra gondolt, hogy kieszel egy tervet, melyen keresztül visszaadhatja atyjának a királyságot.

  9 Most, Járed leánya rendkívül szép volt. És lőn, hogy beszélt atyjával és azt mondta neki: Ugyan miért van ily nagy keserűsége atyámnak? Nem olvasta-e a feljegyzést, melyet atyáink hoztak át a nagy mélységen? Íme, nincs-e abban beszámoló a régiekről, hogy atitkos terveik által szereztek királyságokat és nagy dicsőséget?

  10 Most tehát küldessen atyám Ákisért, Kimnor fiáért; és íme, én szép vagyok, és atáncolni fogok előtte, és kedvében járok, hogy feleségének akar majd engem; amikor tehát azt kéri tőled, hogy adjál hozzá feleségül engem, akkor ezt mondd: Odaadom őt, ha elhozod nekem atyámnak, a királynak a fejét.

  11 És most, Ómer barátja volt Ákisnak; miután tehát Járed elküldött Ákisért, Járed leánya táncolt előtte, és kedvében járt, olyannyira, hogy feleségének akarta őt. És lőn, hogy így szólt Járedhez: Add nekem feleségül!

  12 És Járed azt mondta neki: Neked adom, ha elhozod nekem atyámnak, a királynak a fejét.

  13 És lőn, hogy Ákis Járed házába gyűjtötte egész rokonságát, és így szólt hozzájuk: Megesküsztök-e nekem, hogy hűségesek lesztek hozzám abban a dologban, amit kérni fogok tőletek?

  14 És lőn, hogy azok mind amegesküdtek neki a mennyek Istenére, és a mennyekre is, valamint a földre és a fejükre, hogy aki eltér az Ákis által kért segítségtől, az el fogja veszíteni a fejét; és aki felfedi azokat a dolgokat, melyeket Ákis tudat velük, az el fogja veszíteni az életét.

  15 És lőn, hogy így megegyeztek Ákissal. És Ákis azokat az aesküket adta meg nekik, melyek a régiektől származtak, akik szintén hatalomra törekedtek, és amelyek egészen bKáintól lettek továbbadva, aki kezdettől fogva gyilkos volt.

  16 És az ördög hatalma tartja fenn ezen eskük átadását a népnek azért, hogy sötétségben tartsa őket, hogy a hatalomra vágyókat hozzásegítse ahhoz, hogy hatalmat szerezzenek, és öljenek, és fosztogassanak, és hazudjanak, és mindenféle gonoszságot és paráznaságot kövessenek el.

  17 És Járed leánya volt az, aki szívébe ültette ezen régi dolgok felkutatásának vágyát, és Járed Ákis szívébe ültette ezt; Ákis tehát átadta a rokonainak és a barátainak, és szép ígéretekkel rávette őket arra, hogy minden olyan dolgot megtegyenek, amit ő kér.

  18 És lőn, hogy atitkos összeesküvést alkottak, éppen úgy, mint a régiek; mely összeesküvések mindennél utálatosabbak és gonoszabbak Isten szemében.

  19 Mert az Úr nem dolgozik titkos összesküvésben, és azt sem akarja, hogy vért ontson az ember, hanem minden dologban megtiltotta ezt, az ember létének kezdete óta.

  20 És most én, Moróni, nem írom le esküik és szövetségeik módját, mert tudomásomra jutott, hogy ezek mind megvannak minden nép között, és megvannak a lámániták között.

  21 És ezek okozták ennek a népnek a apusztulását, melyről most beszélek, és Nefi népének a pusztulását is.

  22 És amelyik nemzet hatalomszerzés és nyerészkedés céljából mindaddig fenntartja az ilyen titkos összeesküvéseket, amíg be nem hálózzák a nemzetet, az íme, el fog pusztulni; mert az Úr nem fogja megengedni, hogy szentjeinek avére, mely általuk ontatott, mindig bbosszúért fohászkodjon hozzá a földről, és ő ne bosszulja meg őket.

  23 Ezért, Ó ti nemzsidók, Isten bölcsessége azt kívánja, hogy mutassuk meg nektek ezeket a dolgokat, hogy ezáltal megbánhassátok a bűneiteket, és ne engedjétek, hogy elhatalmasodjanak rajtatok ezek a gyilkos összeesküvések, melyek ahatalomszerzés és nyerészkedés céljából lettek felállítva – és utolérjen benneteket a munka, igen, méghozzá a pusztítás munkája; igen, méghozzá az Örök Isten igazságának kardja sújtson le rátok, hogy megsemmisítsen és elpusztítson, ha megengeditek ezen dolgok létezését.

  24 Az Úr tehát azt parancsolja nektek, amikor látjátok, hogy közétek férkőznek ezek a dolgok, hogy ébredjetek rá annak felismerésére, hogy rettenetes a helyzetetek, mivel közöttetek van ez a titkos összeesküvés; vagy jaj lesz annak, a megöltek vére miatt, mert bosszúért fohászkodnak ellene a porból, és azok ellen is, akik azt felállították.

  25 Mert lészen, hogy aki felállította, az minden föld, nemzet és ország aszabadságának megdöntésére törekszik; és ez véghezviszi minden nép pusztulását, mert az ördög állította fel ezt, aki minden hazugság atyja; ugyanaz a hazug, aki első szüleinket bmegtévesztette, igen, méghozzá ugyanaz a hazug, aki kezdettől fogva gyilkosság elkövetésére vette rá az embert; aki megkeményítette az emberek szívét, és így azok kezdettől fogva megölték a prófétákat, és megkövezték őket és kiűzték őket.

  26 Tehát én, Moróni, azt a parancsot kaptam, hogy írjam le ezeket a dolgokat, hogy el lehessen vetni a gonoszságot, és hogy eljöhessen annak ideje, amikor a Sátánnak anem lehet hatalma az emberek gyermekeinek szívén, hanem bmeg lehessen győzni őket arról, hogy szüntelenül jót cselekedjenek, és így eljöhessenek minden igazlelkűség forrásához, és megszabaduljanak.