พระคัมภีร์
อีเธอร์ 11
ก่อนหน้า ถัดไป


บทที่ ๑๑

สงคราม, การแตกแยก, และความชั่วร้ายครอบงำชีวิตของชาวเจเร็ด—ศาสดาพยากรณ์ทำนายความพินาศสิ้นของชาวเจเร็ดเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ—ผู้คนปฏิเสธถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์.

และในวันเวลาของคอมมีศาสดาพยากรณ์บังเกิดขึ้นหลายคน, และพยากรณ์ถึงความพินาศของผู้คนที่ยิ่งใหญ่นั้นเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ, และหันไปหาพระเจ้า, และละทิ้งการฆาตกรรมและความชั่วร้ายของตน.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือผู้คนปฏิเสธศาสดาพยากรณ์, และพวกท่านหลบหนีไปหาคอมเพื่อการคุ้มครอง, เพราะผู้คนหมายมั่นจะทำลายพวกท่าน.

และพวกท่านพยากรณ์หลายเรื่องกับคอม; และเขาได้รับพรตลอดวันเวลาที่เหลืออยู่ของเขา.

และเขามีชีวิตอยู่จนเข้าวัยชรา, และให้กำเนิดชิบลัม; และชิบลัมปกครองแทนเขา. และพี่ชายของชิบลัมกบฏต่อเขา, และเริ่มมีมหาสงครามครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินชิบลัม.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพี่ชายของชิบลัมให้ประหารศาสดาพยากรณ์ทุกคนที่พยากรณ์ถึงความพินาศของผู้คน;

และมีหายนะอันใหญ่หลวงทั่วแผ่นดิน, เพราะพวกท่านเป็นพยานว่าคำสาปแช่งร้ายแรงจะมาถึงแผ่นดิน, และถึงผู้คนด้วย, และว่าจะมีความพินาศใหญ่หลวงในบรรดาพวกเขา, อย่างที่ไม่เคยมีมาเลยบนพื้นพิภพ, และกระดูกของพวกเขาจะกลับกลายเป็นดังกองดินอยู่บนผืนแผ่นดินเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจากความชั่วร้ายของตน.

และพวกเขาหาสดับฟังสุรเสียงของพระเจ้าไม่, เพราะการมั่วสุมอันชั่วร้ายของพวกเขา; ดังนั้น, จึงเริ่มมีสงครามและความขัดแย้งทั่วแผ่นดิน, และมีความอดอยากและโรคระบาดมากมายด้วย, ถึงขนาดที่มีความพินาศใหญ่หลวง, ถึงขนาดที่ไม่เคยพบเห็นมาบนพื้นพิภพ; และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันเวลาของชิบลัม.

และผู้คนเริ่มกลับใจจากความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา; และตราบเท่าที่พวกเขากลับใจพระเจ้าได้ทรงมีพระเมตตาต่อพวกเขา.

และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือชิบลัมถูกสังหาร, และเสธถูกนำไปเป็นเชลย, และได้พำนักอยู่ในการเป็นเชลยตลอดวันเวลาของเขา.

๑๐ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอฮาห์, บุตรของเขา, ได้อาณาจักร; และเขาได้ปกครองเหนือผู้คนตลอดวันเวลาของเขา. และเขาทำความชั่วช้าสามานย์นานัปการในวันเวลาของเขา, ซึ่งในการนี้เขาทำให้เกิดการหลั่งเลือดอย่างมาก; และวันเวลาของเขาสั้น.

๑๑ และอีเธ็ม, โดยที่เป็นผู้สืบตระกูลของเอฮาห์, ได้อาณาจักร; และเขาทำสิ่งชั่วร้ายในวันเวลาของเขาเช่นกัน.

๑๒ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือในวันเวลาของอีเธ็มมีศาสดาพยากรณ์หลายคนบังเกิดขึ้น, และพยากรณ์กับผู้คนอีก; แท้จริงแล้ว, พวกท่านพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะทรงทำลายพวกเขาให้สิ้นไปจากพื้นพิภพเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจากความชั่วช้าสามานย์ของตน.

๑๓ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือผู้คนทำใจตนแข็งกระด้าง, และไม่สดับฟังถ้อยคำของพวกท่าน; และศาสดาพยากรณ์โศกเศร้าและออกไปจากบรรดาผู้คน.

๑๔ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคืออีเธ็มดำเนินการพิพากษาด้วยความชั่วร้ายตลอดวันเวลาของเขา; และเขาให้กำเนิดโมรอน. และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโมรอนปกครองแทนเขา; และโมรอนทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อพระพักตร์พระเจ้า.

๑๕ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเกิดกบฏขึ้นในบรรดาผู้คน, เพราะการมั่วสุมลับนั้นซึ่งสร้างขึ้นเพื่อหาอำนาจและผลประโยชน์; และเกิดมีชายผู้หนึ่งที่เก่งกล้าในความชั่วช้าสามานย์ในบรรดาพวกเขา, และสู้รบกับโมรอน, ซึ่งในการนั้นเขาได้ล้มล้างอาณาจักรกึ่งหนึ่ง; และเขารักษาอาณาจักรกึ่งหนึ่งนั้นไว้หลายปี.

๑๖ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโมรอนล้มล้างเขา, และได้อาณาจักรอีกครั้ง.

๑๗ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเกิดมีชายผู้เก่งกล้าอีกคนหนึ่ง; และเขาเป็นผู้สืบตระกูลของพี่ชายของเจเร็ด.

๑๘ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเขาล้มล้างโมรอนและได้อาณาจักร; ดังนั้น, โมรอนจึงพำนักอยู่ในการเป็นเชลยตลอดวันเวลาที่เหลือของเขา; และเขาให้กำเนิดโคริแอนเทอร์.

๑๙ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโคริแอนเทอร์พำนักอยู่ในการเป็นเชลยตลอดวันเวลาของเขา.

๒๐ และในวันเวลาของโคริแอนเทอร์มีศาสดาพยากรณ์บังเกิดขึ้นหลายคน, และพยากรณ์เรื่องสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์ด้วย, และป่าวร้องการกลับใจแก่ผู้คน, และเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงดำเนินการพิพากษาลงโทษพวกเขาจนถึงความพินาศสิ้นของพวกเขา;

๒๑ และว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งหรือนำผู้คนอื่นมาครอบครองแผ่นดิน, โดยเดชานุภาพของพระองค์, ตามวิธีซึ่งโดยวิธีนั้นพระองค์ทรงนำบรรพบุรุษของพวกเขามาแล้ว.

๒๒ และพวกเขาปฏิเสธถ้อยคำทั้งหมดของศาสดาพยากรณ์, เพราะสังคมลับและความน่าชิงชังอันชั่วร้ายของพวกเขา.

๒๓ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโคริแอนเทอร์ให้กำเนิดอีเธอร์, และเขาตาย, โดยพำนักอยู่ในการเป็นเชลยตลอดวันเวลาของเขา.