พระคัมภีร์
อีเธอร์ 5
ก่อนหน้า ถัดไป


บทที่ ๕

พยานสามคนและงานโดยตัวมันเองจะยืนเป็นประจักษ์พยานแห่งความเป็นจริงของพระคัมภีร์มอรมอน.

และบัดนี้ข้าพเจ้า, โมโรไน, เขียนถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าได้รับพระบัญชา, ตามความจำของข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าบอกท่านแล้วถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าผนึกไว้; ฉะนั้นอย่าแตะต้องมันเพื่อท่านจะแปล; เพราะท่านถูกห้ามจากสิ่งนั้น, เว้นแต่ในเวลาที่จะเป็นไปโดยปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้า.

และดูเถิด, ท่านจะได้รับอภิสิทธิ์เพื่อจะแสดงแผ่นจารึกแก่คนที่จะช่วยนำงานนี้ออกมา;

และจะแสดงแก่คนสามคนโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า; ดังนั้นพวกเขาจะรู้แน่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จริง.

และด้วยปากของพยานสามคนจะสถาปนาสิ่งเหล่านี้; และประจักษ์พยานของคนสามคน, และงานนี้, ซึ่งในนี้จะแสดงให้เห็นถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและพระวจนะของพระองค์ด้วย, อันเป็นสิ่งซึ่งพระบิดา, และพระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยาน—และทั้งหมดนี้จะอยู่เป็นประจักษ์พยานต่อโลกในวันสุดท้าย.

และหากเป็นไปว่าพวกเขากลับใจและมาเฝ้าพระบิดาในพระนามของพระเยซู, พระองค์จะทรงรับพวกเขาเข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

และบัดนี้, หากข้าพเจ้าไม่มีอำนาจในสิ่งเหล่านี้แล้ว, ท่านจงตัดสินเถิด; เพราะท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้ามีอำนาจเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้า, และเราจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้าย. เอเมน.