Skrifterne
Almas Bog 7


Almas ord, som han fremførte for folket i Gideon ifølge hans egen optegnelse.

Omfatter kapitel 7.

Kapitel 7

Kristus skal blive født af Maria – Han vil løse dødens bånd og bære sit folks synder – De, der omvender sig, bliver døbt og holder befalingerne, skal få evigt liv – Tilsølethed kan ikke arve Guds rige – Der kræves ydmyghed, tro, håb og næstekærlighed. Omkring 83 f.Kr.

1 Se, mine elskede brødre, eftersom det er blevet mig tilladt at komme til jer, vil jeg derfor forsøge at tale til jer på mit eget sprog, ja, med min egen mund, eftersom det er første gang, at jeg har talt til jer med min munds ord, idet jeg har været fuldstændigt bundet til dommersædet, da jeg har haft så mange sager, at jeg ikke har kunnet komme til jer.

2 Og jeg kunne heller ikke være kommet nu på dette tidspunkt, hvis det ikke var fordi, dommersædet var blevet givet til en anden, der skal regere i mit sted, og Herren i sin store barmhjertighed har tilstedt, at jeg skulle komme til jer.

3 Og se, jeg er kommet med store forhåbninger og et stort ønske om, at jeg måtte finde, at I havde ydmyget jer for Gud, og at I var fortsat i anråbelsen af hans nåde, og at jeg måtte finde, at I var ulastelige for ham, og at jeg måtte finde, at I ikke var i den forfærdelige knibe, som vore brødre var i ved Zarahemla.

4 Men velsignet være Guds navn, fordi han har ladet mig vide, ja, har givet mig den overordentlig store glæde at vide, at de igen er grundfæstet på hans retfærdigheds vej.

5 Og jeg har i overensstemmelse med Guds Ånd, som er i mig, tiltro til, at jeg også skal glæde mig over jer; alligevel ønsker jeg ikke, at min glæde over jer skal komme som følge af så megen trængsel og sorg, som jeg har haft for brødrene ved Zarahemla, for se, min glæde over dem kommer efter at have vadet gennem megen trængsel og sorg.

6 Men se, jeg har tiltro til, at I ikke er i en tilstand af så stor vantro, som jeres brødre var; jeg har tiltro til, at I ikke er indbildske i hjertets stolthed; ja, jeg har tiltro til, at I ikke har ladet hjertet blive optaget af rigdom og af verdens tomme ting, ja, jeg har tiltro til, at I ikke tilbeder afguder, men at I tilbeder den sande og levende Gud, og at I med en evigtvarende tro ser frem til den syndsforladelse, som skal finde sted.

7 For se, jeg siger jer, at meget skal finde sted, og se, der er ét, der er af større vigtighed end alt andet – for se, tiden er ikke langt borte, da Forløseren lever og kommer blandt sit folk.

8 Se, jeg siger ikke, at han kommer blandt os, mens han bor i sin dødelige bolig; for se, Ånden har ikke sagt til mig, at dette vil være tilfældet. Se, med hensyn til dette ved jeg intet; men så meget ved jeg, at Gud Herren har magt til at gøre alt det, der er i overensstemmelse med hans ord.

9 Men se, så meget har Ånden sagt til mig: Råb til dette folk og sig: Omvend jer, og bered Herrens vej, og vandr på hans stier, som er rette; for se, Himmeriget er for hånden, og Guds Søn kommer til jordens overflade.

10 Og se, han skal blive født af Maria ved Jerusalem, som er vore forfædres land, og hun er en jomfru, et dyrebart og udvalgt redskab, som skal blive overskygget og undfange ved Helligåndens kraft og føde en søn, ja, selveste Guds Søn.

11 Og han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art; og dette for at det ord må blive opfyldt, som lyder: Han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme.

12 Og han vil påtage sig døden, så han kan løse dødens bånd, som binder hans folk; og han vil påtage sig deres skrøbeligheder, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed, hvad angår kødet, så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder.

13 Se, Ånden ved alt; alligevel lider Guds Søn, hvad angår kødet, så han kan påtage sig sit folks synder, så han kan slette deres overtrædelser i overensstemmelse med sin magt til at udfri; og se nu, det er det vidnesbyrd, som er i mig.

14 Se, jeg siger jer, at I må omvende jer og blive født på ny; for Ånden siger, at hvis I ikke bliver født på ny, kan I ikke arve Himmeriget; kom derfor og bliv døbt til omvendelse, så I kan blive vasket rene for jeres synder, så I kan have tro på Guds lam, som borttager verdens synder, og som er mægtig til at frelse og til at rense for al uretfærdighed.

15 Ja, jeg siger jer: Kom, og frygt ikke, og aflæg enhver synd, som let omklamrer jer, og som binder jer, så I lider undergang; ja, kom, og gå frem, og vis jeres Gud, at I er villige til at omvende jer fra jeres synder og indgå en pagt med ham om at holde hans befalinger, og bevidn det for ham i dag ved at gå ned i dåbens vande.

16 Og hver den, der gør dette og holder Guds befalinger fra da af, han vil huske på, at jeg siger til ham, ja, han vil huske på, at jeg har sagt til ham, at han vil få evigt liv ifølge vidnesbyrdet fra den hellige Ånd, som vidner i mig.

17 Og se, mine elskede brødre, tror I på dette? Se, jeg siger jer: Ja, jeg ved, at I tror på det; og den måde, hvorpå jeg ved, at I tror på det, er ved tilkendegivelsen fra den Ånd, som er i mig. Og se, da jeres tro er stærk angående det, ja, angående dette, som jeg har talt om, så er min glæde stor.

18 For som jeg sagde til jer i begyndelsen, at jeg havde et stort ønske om, at I ikke var i den samme tilstand af knibe som jeres brødre, ja, så har jeg fundet, at disse mine ønsker er blevet opfyldt.

19 For jeg fornemmer, at I er på retfærdighedens stier; jeg fornemmer, at I er på den sti, der fører til Guds rige; ja, jeg fornemmer, at I gør hans stier rette.

20 Jeg fornemmer, at det er blevet kundgjort for jer ved hans ords vidnesbyrd, at han ikke kan vandre på krogede stier; ej heller afviger han fra det, som han har sagt; ej heller findes der hos ham skygge af omskiftelse fra højre til venstre eller fra det, der er ret, til det, der er forkert; derfor er Herrens vej ét evigt kredsløb.

21 Og han bor ikke i vanhellige templer; ej heller kan tilsølethed eller noget, der er urent, blive modtaget i Guds rige; derfor siger jeg jer, at tiden skal komme, ja, og det skal ske på den yderste dag, at den, der er tilsølet, skal forblive i sin tilsølethed.

22 Og se, mine elskede brødre, jeg har sagt dette til jer, så jeg kunne vække jer til en erkendelse af jeres pligt mod Gud, så I kan vandre ulasteligt for ham, så I kan vandre efter Guds hellige orden, ved hvilken I er blevet modtaget.

23 Og se, jeg ønsker, at I skal være ydmyge og være underdanige og blide, beredvillige, fulde af tålmodighed og langmodighed, være mådeholdne i alt, være flittige til på alle tidspunkter at holde Guds befalinger, bede om hvad som helst som I står i behov for, både åndeligt og timeligt, og altid give Gud tak for, hvad I end modtager.

24 Og se til, at I har tro, håb og næstekærlighed, og da vil I altid være rige på gode gerninger.

25 Og måtte Herren velsigne jer og holde jeres klæder uplettede, så I til sidst måtte få lov at sætte jer ned sammen med Abraham, Isak og Jakob og de hellige profeter, der har været lige siden verden begyndte, i Himmeriget for ikke mere at forlade det, idet jeres klæder er uplettede, ligesom deres klæder er uplettede.

26 Og nu, mine elskede brødre, jeg har talt disse ord til jer i overensstemmelse med den Ånd, som vidner i mig, og min sjæl fryder sig overordentligt på grund af den overordentlig store flid og agtpågivenhed, som I har vist mine ord.

27 Og se, måtte Guds fred hvile over jer og over jeres huse og jorder og over jeres flokke og hjorde og alt, hvad I besidder, jeres kvinder og jeres børn i overensstemmelse med jeres tro og gode gerninger fra dette tidspunkt af og for evigt. Og således har jeg talt. Amen.