1. Nefi 15

15. peatükk

Lehhi seeme saab viimsel ajal evangeeliumi paganatelt. Iisraeli kogunemist võrreldakse õlipuuga, millele poogitakse uuesti külge loomulikud oksad. Nefi tõlgendab nägemust elupuust ja räägib Jumala õiglusest paheliste lahutamisel õigemeelsetest. Ligikaudu 600–592 eKr.

1 Ja sündis, et pärast seda, kui mina, Nefi, olin olnud vaimus ära viidud ja näinud kõiki neid asju, läksin ma tagasi oma isa telki.

2 Ja sündis, et ma nägin oma vendi ja nad vaidlesid üksteisega asjade üle, mida minu isa oli neile rääkinud.

3 Sest ta rääkis neile tõepoolest palju tähtsaid asju, mis on raskesti amõistetavad, kui mitte küsida Issandalt; ja kuna nende süda oli kõva, seepärast ei vaadanud nad Issanda poole, nagu oleksid pidanud.

4 Ja nüüd, mina, Nefi, olin kurb nende kõvasüdamelisuse pärast ja samuti asjade pärast, mida ma olin näinud, ja teadsin, et need peavad möödapääsmatult sündima inimlaste suure pahelisuse pärast.

5 Ja sündis, et mu kannatused võtsid mind oma võimusesse, sest ma tundsin, et mu akannatused on kõigist suuremad minu rahva bhävituse pärast, sest ma olin näinud nende langemist.

6 Ja sündis, et pärast seda, kui ma olin saanud ajõudu, rääkisin ma oma vendadega, soovides neilt teada saada nende sõnavahetuse põhjust.

7 Ja nad ütlesid: Vaata, me ei suuda mõista neid sõnu, mida meie isa on rääkinud õlipuu loomulikest okstest ja samuti paganatest.

8 Ja ma ütlesin neile: Kas te olete aküsinud Issandalt?

9 Ja nad ütlesid mulle: Ei ole, sest Issand ei tee meile sellist asja teatavaks.

10 Vaata, mina ütlesin neile: Kuidas on nõnda, et te ei pea kinni Issanda käskudest? Kuidas on nõnda, et te hukkute oma akõvasüdamelisuse pärast?

11 Kas te ei mäleta, mida Issand on öelnud? – Kui te ei tee oma südant kõvaks ja apalute minult usus, uskudes, et te saate, pidades usinalt kinni minu käskudest, tehakse need asjad teile kindlasti teatavaks.

12 Vaata, ma ütlen teile, et Issanda Vaim, kes oli meie isas, võrdles Iisraeli koda õlipuuga; ja vaata, kas meid ei ole mitte ära murtud Iisraeli kojast ja kas me ei ole mitte Iisraeli koja aoks?

13 Ja nüüd, see, mida meie isa peab silmas loomulike okste külgepookimisega paganate täiuse kaudu, on see, et viimsel ajal, kui meie seeme on akaldunud uskmatusse, jah, mitmeid aastaid ja mitu põlvkonda pärast seda, kui bMessias tehakse kehas ilmsiks inimlastele, siis tuleb Messia cevangeeliumi täius paganatele ja dpaganatelt meie seemne jäägile –

14 ja sel päeval saab meie aseemne jääk teada, et nad on Iisraeli kojast ja et nad on Issanda blepingurahvas; ja siis nad saavad teada ja tulevad teadmisele oma esiisadest ja ka cteadmisele oma Lunastaja evangeeliumist, mida ta nende isadele kuulutas; mispärast, nad saavad teadmise oma Lunastajast ja tema õpetuse täpsetest üksikasjadest, et nad teaksid, kuidas tulla tema juurde ja saada päästetud.

15 Ja kas nad siis sel päeval ei rõõmusta ega ülista oma igavikulist Jumalat, oma akaljut ja oma päästet? Jah, kas nad siis sel päeval ei saa jõudu ja kosutust tõelisest bviinapuust? Jah, kas nad ei tule siis Jumala õigesse lambatarasse?

16 Vaata, ma ütlen teile: Jah, neid peetakse taas meeles koos Iisraeli kojaga; nad apoogitakse õlipuu loomuliku oksana tõelise õlipuu külge.

17 Ja see on see, mida meie isa silmas peab; ja ta peab silmas, et see ei sünni mitte enne, kui paganad on nad hajutanud; ja ta peab silmas, et see tuleb paganate vahendusel, et Issand võiks näidata oma väge paganatele just sel põhjusel, et juudid ehk Iisraeli koda ta ahülgavad.

18 Mispärast, meie isa ei rääkinud mitte ainult meie seemnest, vaid ka kogu Iisraeli kojast, viidates lepingule, mis peab täituma viimsel ajal; millise lepingu tegi Issand meie isa Aabrahamiga, öeldes: Sinu aseemne kaudu saavad õnnistatud kõik maa suguharud.

19 Ja sündis, et mina, Nefi, rääkisin neile palju neist asjust; jah, ma rääkisin neile juutide ataastamisest viimsel ajal.

20 Ja ma selgitasin neile aJesaja sõnu, kes rääkis juutide ehk Iisraeli koja taastamisest; ja pärast seda, kui nad on taastatud, ei aeta neid enam segadusse ega hajutata taas. Ja sündis, et ma rääkisin oma vendadele palju sõnu, nii et nad rahunesid ja balandasid end Issanda ees.

21 Ja sündis, et nad rääkisid mulle taas, öeldes: Mida tähendab see asi, mida meie isa nägi unenäos? Mida tähendab see apuu, mida ta nägi?

22 Ja ma ütlesin neile: See kujutab aelupuud.

23 Ja nad ütlesid mulle: Mida tähendab see araudkäsipuu, mida meie isa nägi, mis viis puu juurde?

24 Ja ma ütlesin neile, et see on Jumala asõna, ja kes iganes Jumala sõna kuulda võtavad ja sellest tugevalt bkinni peavad, need ei hävi kunagi; ka ei suuda ckiusatused ega dvastase tulised enooled nende üle võimust võtta, et neid pimedaks teha selleks, et neid hävingusse juhtida.

25 Mispärast, mina, Nefi, õhutasin neid pöörama atähelepanu Issanda sõnadele; jah, ma õhutasin neid kogu oma hinge jõuga ja kõigi oma võimetega, mis mul olid, et nad pööraksid tähelepanu Jumala sõnale ja hoiaksid alati meeles pidada kõiges kinni tema käskudest.

26 Ja nad ütlesid mulle: Mida tähendab see aveejõgi, mida meie isa nägi?

27 Ja ma ütlesin neile, et avesi, mida mu isa nägi, on broojasus; ja tema meel oli sedavõrd neelatud teistest asjadest, et ta ei pannud tähele vee roojasust.

28 Ja ma ütlesin neile, et hirmus akuristik lahutab pahelised elupuust ja ka Jumala pühadest.

29 Ja ma ütlesin neile, et see kujutab seda hirmsat apõrgut, mis – nagu ingel mulle ütles – on valmistatud pahelistele.

30 Ja ma ütlesin neile, et meie isa nägi samuti, et Jumala aõiglus eraldas pahelised õigemeelsetest ja selle sära sarnanes leegitseva tule säraga, mis tõuseb üles Jumala poole igavesest ajast igavesti, ja sel ei ole lõppu.

31 Ja nad ütlesid mulle: Kas see tähendab keha piinu aprooviaja päevil või tähendab see hinge lõplikku seisundit pärast ajaliku keha bsurma või räägib see asjadest, mis on ajalikud?

32 Ja sündis, et ma ütlesin neile, et see kujutab nii ajalikke kui ka vaimseid asju, sest saabub päev, mil nende üle mõistetakse kohut nende ategude põhjal; jah, nimelt tegude põhjal, mida nende ajalik keha on teinud nende prooviaja päevil.

33 Mispärast, kui nad peaksid asurema oma pahelisuses, peavad nad saama kõrvale bheidetud vastavalt vaimsetele asjadele, mis puutuvad õigemeelsusesse; mispärast, nad tuleb viia seisma Jumala ette ckohtumõistmiseks nende dtegude järgi; ja kui nende teod on olnud roojasus, siis on nemadki paratamatult eroojased; ja kui nad on roojased, siis on paratamatu, et nad ei saa felada Jumala kuningriigis; kui nõnda, siis peaks ka Jumala kuningriik olema roojane.

34 Aga vaata, ma ütlen teile, Jumala kuningriik ei ole aroojane, ja miski, mis pole puhas, ei saa siseneda Jumala kuningriiki; mispärast peab olema paratamatult valmistatud roojasuse koht selle jaoks, mis on roojane.

35 Ja selline koht on valmistatud, jah, nimelt see hirmuäratav apõrgu, millest ma olen rääkinud, ja selle rajaja on bkurat; mispärast inimhingede lõplik seisund on elada Jumala kuningriigis või olla välja heidetud vastavalt sellele cõiglusele, millest ma olen rääkinud.

36 Mispärast, pahelised on eraldatud õigemeelsetest ja samuti ka sellest aelupuust, mille vili on kõige hinnalisem ja bihaldusväärsem kõikidest teistest viljadest; jah, ja see on csuurim kõikidest Jumala dandidest. Ja nõnda ma rääkisin oma vendadele. Aamen.