Mga Hanbuk at Tungkulin
Pangkalahatang Hanbuk: Paglilingkod sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw
Mga Footnote

Hide Footnotes

Theme