Institute
Վերականգնման հիմքերը Ուսանողի ընթերցարան
հաջորդ

Վերականգնման հիմքերը Ուսանողի ընթերցարան

Նշում. Պարտադիր չէ կարդալ առաջարկված այն նյութերը, որոնք առկա չեն ձեր լեզվով:

Դաս

Վերնագիր

Ընթերցանության նյութեր

1

Զարմանալիք և զարմանք

2

Առաջին Տեսիլքը

3

Մորմոնի Գրքի ստեղծումը

4

Մորմոնի Գիրքը` մեր կրոնի պորտաքարը

5

Քահանայության վերականգնումը

6

Եկեղեցու կազմավորումը

7

Հայտարարեք հավիտենական ավետարանը

8

Վերջին Օրերի Իսրայելի հավաքումը

9

Հետևեք ապրող Մարգարեին

10

Փնտրեք ճշմարտությունը

11

Տիրոջ ձայնը Վարդապետություն և Ուխտերում

12

Լրացուցիչ սուրբ գրություններ մեր օրերում

13

«Տեսիլքը»

14

Կիրթլենդի տաճարը և Քահանայության բանալիները

15

Ուժ ընդդիմության մեջ

16

Մահացածների փրկությունը

17

Ավետարանի ուսմունքները Նավու քաղաքում

18

Սփոփող Միությունը և Եկեղեցին

19

Հավերժական ամուսնության և ընտանիքի վարդապետությունը

20

Բազմակնություն

21

Ջոզեֆ Սմիթի մարգարեական առաքելությունը

22

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի նահատակությունը

23

Հաջորդականությունը Նախագահությունում

24

Նավուից հեռանալը և գաղթը արևելք

25

Յուտայի պատերազմը և Մաունթ Մեդոուսի ջարդերը

  • “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints,” Gospel Topics, lds.org/topics.

26

Հայտնություն քահանայության վերաբերյալ

27

Նախապատրաստել աշխարհը Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին

28

Արագացնել փրկության աշխատանքը