2015
Naisia Johanneksen evankeliumissa
Maaliskuu 2015


VAPAHTAJA OSOITTI ARVOSTUSTA naisia KOHTAAN

Kirjoittajat asuvat Utahissa Yhdysvalloissa.

Tutkimalla Johanneksen evankeliumista Kristuksen ja naisten välistä vuorovaikutusta voimme ymmärtää paremmin, millainen oma suhteemme Häneen voi olla.

Aikana, jolloin naisia kohdeltiin yleisesti vähempiarvoisina, Johanneksen evankeliumista käy ilmi, että Jeesus Kristus kohteli naisia myötätuntoisesti ja arvostaen ja että kuten vanhin James E. Talmage (1862–1933) kahdentoista apostolin koorumista on sanonut, ”maailman suurin naisen ja naissukupuolen puolustaja on Jeesus Kristus”1.

Tämä artikkeli keskittyy seuraaviin naisiin, joista kerrotaan Johanneksen evankeliumissa: 1) Maria, Jeesuksen äiti (ks. Joh. 2:1–11; 19:25–27), 2) samarialainen nainen kaivolla (ks. Joh. 4:4–30, 39–42), 3) aviorikoksesta tavattu nainen (ks. Joh. 8:1–11) ja 4) Magdalan Maria (ks. Joh. 20:1–18). Vaikka näiden naisten elämänkokemukset ovat hyvin erilaisia, Johannes tähdentää, että Vapahtaja ymmärsi heidän elämänsä vaihtelevia olosuhteita, ja kirjoittaa siunauksista, joita kukin nainen sai, koska uskoi Jeesukseen Kristukseen.

Marian usko edelsi ensimmäistä julkista ihmetekoa

Kuva
illustration of a biblical man and woman

Marian. Johanneksen kertomus Jeesuksen Kristuksen ensimmäisestä julkisesta ihmeteosta Kaanan häissä sisältää kunnianosoituksen Marialle hänen uskostaan.

Marian tehtävä häissä oli todennäköisesti vastuullinen.2 Kun vieraat halusivat viiniä ja se ”loppui kesken, – – äiti sanoi Jeesukselle: ’Heillä ei ole viiniä’” (Joh. 2:3). Tämä jae antaa ymmärtää, että kun Maria kääntyi pyytämään apua Jeesukselta Kristukselta, hän on saattanut kunnioittavasti odottaa ihmettä.3

Jeesus Kristus vastasi sanoen: ”Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” (Joh. 2:4.) Joseph Smithin innoitetussa käännöksessä tästä jakeesta Vapahtaja kysyy Marialta, mitä Maria haluaa Hänen tekevän, ja lupaa tehdä sen.4 Nimitys nainen voi kuulostaa nykyajan lukijasta tylyltä ja epäkunnioittavalta, vaikka sen, että Vapahtaja käytti sitä tässä tilanteessa, oli todennäköisesti tarkoitus välittää aivan päinvastaista.5 Eräs oppinut selittää: ”Puhuttelusanana ’nainen’ tai paremminkin ’rouva’ osoittaa kreikan kielessä arvostusta, ja sitä käytetään jopa puhuteltaessa kuningattaria.”6 Oli kuin Vapahtaja olisi sanonut äidilleen: ”Arvoisa rouva, mitä sitten minulta pyydätkin uskossa, sen minä sinulle suon.” Tämä kertomus osoittaa, että Vapahtaja oli kiinnostunut niistä jokapäiväisistä paineista, joita naisilla oli. Jeesus Kristus kunnioitti äitiään tarjoutumalla auttamaan tätä kuormien ja tehtävien hoidossa.

Sitten Johannes kertoo, kuinka Maria osoitti edelleen uskoaan ohjatessaan palvelijoita tottelemaan Jeesusta Kristusta: ”Mitä hän teille sanookin, tehkää se” (Joh. 2:5). Vesiastiat täytettiin, ja Vapahtaja muutti veden viiniksi vastauksena Marian pyyntöön auttaa häävieraiden kestitsemisessä. Miten kauniin opetuksen me saammekaan Marialta: kun tarvitset apua, etsi Jeesusta Kristusta ja luota Häneen, sillä Hänellä on kaikki valta. Marian tavoin myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naiset voivat nykyään luottaa uskossa Jeesukseen Kristukseen, kun he tuntevat tehtävänsä ylivoimaisiksi.

Tämä lyhyt kertomus paitsi opettaa Marian uskon voimaa myös vahvistaa Jeesuksen Kristuksen olevan todella Jumalan Poika Hänen tehdessään ensimmäisen julkisen ihmetekonsa. Seuraava nainen, jonka Johannes esittelee lukijalle, on samarialainen nainen.

Jeesus Kristus osoitti arvostavansa samarialaista naista

Kuva
illustration of biblical woman with jug

Kertomus luvussa Joh. 4 osoittaa Jeesuksen Kristuksen arvonantoa kaikkia naisia kohtaan heidän kansallisuudestaan tai uskonnollisesta taustastaan riippumatta. Jotkut juutalaiset pitivät samarialaisia saastaisempina kuin mihinkään muuhun kansallisuuteen kuuluvia pakanoita7 ja karttoivat vuorovaikutusta heidän kanssaan. Jeesus Kristus ei välittänyt ajan perinteistä. Lisäksi vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on tuonut esiin, millaista kunnioitusta Vapahtaja osoitti tätä naista kohtaan: ”Kun Herra ensimmäisen kerran myönsi olevansa Kristus, Hän sanoi sen samarialaiselle naiselle Jaakobin kaivolla.”8

Matkattuaan päivän helteessä Jeesus Kristus pysähtyi lepäämään ja juomaan. Vapahtaja aloitti keskustelun kaivolla olleen samarialaisen naisen kanssa pyytämällä juotavaa. Vähitellen keskustelun kuluessa nainen sai todistuksen Hänen jumalallisuudestaan. Johannes kirjoittaa, että ensin nainen puhutteli Jeesusta juutalaiseksi, sitten Herraksi, sitten profeetaksi ja viimein ”Messiaaksi” (ks. Joh. 4:9–29). Se, että naisen valitsema puhuttelu muuttui yhä kunnioittavammaksi, osoittaa, että hänessä kasvoi usko Jeesukseen Kristukseen ja hän koki kääntymyksen.

Vapahtaja opetti naiselle, että Hänellä oli ”elävää vettä” (Joh. 4:10) ja että ne, jotka joisivat sitä, eivät olisi enää koskaan janoissaan. Hämmentyneenä nainen kyseli lisää. Silloin Jeesus Kristus ilmaisi samarialaisen naisen menneisyyden ja tämän senhetkisen synnillisen suhteen. Vaikka nainen on kenties ollut häpeissään, ehkäpä hän on myös tuntenut, että Jeesus Kristus puhui arvostaen, koska hän vastasi mietteliäänä: ”Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta” (Joh. 4:19). Koska naisen synnit oli jo tuotu esiin eikä hänellä ollut enää mitään peiteltävää, hän osoitti uskoa Jeesukseen Kristukseen Herran opettaessa häntä. Yksi Herran vastauksista voi olla avain pelastuksen saamiseen: ”Usko minua, nainen [tai arvoisa rouva]” (Joh. 4:21).

Uskonsa ansiosta samarialainen nainen sai todistuksen Hengeltä ja halusi todistaa, että Jeesus on Kristus, luvattu Messias. Hän jätti vesiruukkunsa (vertauskuvana maallisesta omaisuudestaan), meni kaupunkiin ja julisti: ”Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?” (Joh. 4:29.) Kun samarialaisesta naisesta tuli väline Jumalan käsissä, hänen uskonsa ja lähetystyöintonsa pehmensivät osaltaan muiden sydämen ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen.

Kertomalla tämän kokemuksen Johannes osoittaa, että Vapahtaja on tietoinen naisista ja tuntee heidän elämänsä yksityiskohdat. Lisäksi Hän arvostaa kaikkia naisia heidän taustastaan riippumatta. Niille naisille, joista tuntuu, ettei heillä ole suhdetta Kristukseen tai että he ovat oman yhteisönsä hyljeksimiä, tämä kertomus osoittaa, että Jeesus Kristus tuntee kunkin naisen haasteet ja voi hyväksyä hänet ja kohottaa häntä. Johanneksen evankeliumi tähdentää tätä seikkaa opettamalla, kuinka myötätuntoinen Kristus oli aviorikoksesta tavattua naista kohtaan.

Jeesus Kristus osoitti myötätuntoa aviorikoksesta tavattua naista kohtaan

Kuva
illustration of woman in red biblical dress

Luvussa Joh. 8 verrataan sitä, miten armottomasti fariseukset kohtelivat tätä naista ja miten lempeää arvonantoa ja myötätuntoa Jeesus Kristus osoitti häntä kohtaan. Ehkäpä yrityksessään auttaa fariseuksia oivaltamaan, miten tylysti he kohtelivat naista, ja saamaan heidät tulemaan toisiin ajatuksiin, Vapahtaja ”kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan” (Joh. 8:6) aivan kuin ei olisi kuullut heitä. ”Maahan kirjoittaminen oli entisinä aikoina hyvin tunnettu vertauskuvallinen teko, joka merkitsi haluttomuutta selvittää käsillä oleva asia.”9

Siitä huolimatta lainopettajat ja fariseukset jatkoivat Jeesuksen Kristuksen kiusaamista ja naisen nolaamista. Myötätunnosta naista kohtaan Jeesus ”suoristautui ja sanoi: ’Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.’ Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan.” (Joh. 8:7–8.) Syyttelijät, jotka olivat paljastuneet ja tuomitsivat itsensä, lähtivät häpeissään yksi toisensa jälkeen pois, ja Jeesuksen eteen jäi vain aviorikoksen tehnyt nainen.

Naisen ansioksi on laskettava, että hän jäi Jeesuksen Kristuksen vierelle eikä paennut. Se arvostus, jolla Jeesus häntä kohteli, on todennäköisesti kohottanut ja vahvistanut häntä. Jeesus kysyi: ”’Nainen [tai arvoisa rouva], missä ne kaikki [syyttelijäsi] ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?’ ’Ei, herra’, nainen vastasi. Jeesus sanoi: ’En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.’” (Joh. 8:10–11).10

Johanneksen evankeliumi todistaa jälleen, että Jeesus Kristus kohteli naisia myötätuntoisesti ja arvostaen riippumatta heidän synneistään. Koska me kaikki olemme tehneet syntiä, voimme saada suurta toivoa tämän naisen esimerkistä hänen osoittaessaan uskoa Jeesukseen Kristukseen. Aivan kuten Vapahtaja osoitti myötätuntoa tälle naiselle vaikeissa ja ahdistavissa olosuhteissa, Hän lohdutti Magdalan Mariaa löytäessään tämän itkemästä puutarhahaudan luota.

Magdalan Maria valittiin todistamaan ylösnousseesta Kristuksesta

Kuva
illustration of Mary at the tomb

Johannes on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka kertoo, kuka ensimmäisenä näki ylösnousseen Herran. Hän osoittaa näin, että uskolliset ja kyvykkäät naiset voivat saada suuria hengellisiä ilmestyksiä. Johannes kirjoittaa: ”Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois” (Joh. 20:1). Nähdessään, että kivi oli siirretty pois, Maria juoksi hakemaan apua ja kertomaan apostoleille, että Jeesuksen ruumis oli poissa. Hän löysi Pietarin ja Johanneksen, jotka kiiruhtivat haudalle ja löysivät vain käärinliinat, joissa Jeesus oli haudattu. Sitten nämä kaksi apostolia lähtivät, ja Maria jäi yksin puutarhahaudan luo.

Maria itki puutarhassa haudan luona: ajatus siitä, ettei hän tiennyt, mitä Herran ruumiille oli tapahtunut, on saattanut olla hänestä musertava. Vaikka Vapahtaja ilmestyi ja puhui hänelle, hän ei alkuun tunnistanut Vapahtajaa. Mutta sitten ”Jeesus sanoi hänelle: ’Maria’” (Joh. 20:16). Jokin sai Marian ymmärtämään, että siinä oli hänen Vapahtajansa. ”Tunnistaminen tapahtui heti. Hänen kyynelvirrastaan tuli ilon meri. Se on Hän. Hän on noussut kuolleista. Hän elää.”11 Kun Maria oli nähnyt ylösnousseen Herran, häntä pyydettiin todistamaan apostoleille, että Herra oli elossa.

Vaikka opetuslapset olivat alkuun epäileviä (ks. Luuk. 24:11), Marian todistuksella on varmasti ollut jonkinlainen vaikutus. Myöhemmin kun opetuslapset olivat kokoontuneet keskustelemaan päivän tapahtumista pohtien todennäköisesti Marian todistusta, ”Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: ’Rauha teille!’” (Joh. 20:19.)

Tämä kokemus tähdentää sitä, kuinka suuresti Jeesus Kristus arvostaa naisia, koska Magdalan Maria valittiin ensimmäiseksi henkilöksi, joka näki ylösnousseen Vapahtajan ja sai sitten tehtävän todistaa Hänestä. Herra luottaa edelleen meidän aikanamme siihen, että naiset todistavat Hänestä. Vanhin M. Russell Ballard on julistanut: ”Meidänkään taloudenhoitokautemme ei ole vailla sankarittaria. Lukemattomat naiset jokaisella mantereella ja kaikilla elämän eri alueilla ovat merkittävästi myötävaikuttaneet Kristuksen asiaan. – – Kysymykseni kuuluu: ’Oletko sinä yksi näistä naisista? Ja vastaatteko te miehet, jotka olette pappeudenhaltijoita, samaan kutsuun?’”12

Me voimme noudattaa heidän esimerkkiään

Uskomalla Jeesukseen Kristukseen me voimme noudattaa näiden Johanneksen kirjoituksissa esiintyvien naisten esimerkkiä. Voimme luottaa siihen, että Vapahtaja ymmärtää jokapäiväisen elämämme paineet ja voi auttaa meitä kantamaan kuormamme. Voimme uskoa siihen, että Jeesus Kristus kohottaa meitä rikkomuksistamme huolimatta. Lisäksi voimme tietää, että Kristus voi auttaa meitä syvimmässä surussamme, kärsimyksessämme ja ahdistuksessamme.

Viitteet

 1. James E. Talmage, Jeesus Kristus, 1982, s. 332.

 2. Ks. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, 1965–1973, osa 1, s. 135.

 3. Ks. Jeesus Kristus, s. 101–102.

 4. Ks. JST, John 2:4 (kohdassa John 2:4, alaviite a).

 5. Ks. Jeesus Kristus, s. 101.

 6. Julkaisussa A Commentary on the Holy Bible, toim. J. R. Dummelow, 1909, s. 778.

 7. Jeesus Kristus, s. 122.

 8. M. Russell Ballard, ”Vanhurskaita naisia”, Liahona, joulukuu 2002, s. 34.

 9. Julkaisussa A Commentary on the Holy Bible, s. 788–789.

 10. Joseph Smithin raamatunkäännös lisää, että tuosta hetkestä alkaen nainen ylisti Jumalaa ja uskoi Häneen (ks. JST, John 8:11).

 11. Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 4 osaa, 1979–1981, osa 4, s. 263.

 12. Ks. ”Vanhurskaita naisia”, s. 38–39.