Liahona, Tīsema 2008
  Footnotes

  Liahona, Tīsema 2008

  ʻI hoʻo kumi ʻa e foʻi mama FKT faka-Potukali ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení, fakakaukau ki he founga ʻe lava ke ke fili ai ki he totonú ʻaki haʻo fakahā ʻa e ʻofa ki ho fāmilí.

  ʻI he takafí

  Ko e ʻAloʻí, tā ʻe Jon McNaughton.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Polokalama Efiafi Kimuʻa he Kilisimasí, tā ʻe Margie Seager-Olsen.