Generální konference
Vítejte na generální konferenci

Vítejte na generální konferenci

Vítejte na generální konferenci, při níž budeme mít výsadu naslouchat hlasu Páně.

Moji drazí bratři, drahé sestry a přátelé z celého světa, rád bych vás osobně přivítal na této generální konferenci. Shromažďujeme se jako jedna velká celosvětová rodina s touhou uctívat našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Děkuji vám, že jste se k nám připojili.

Uplynulý rok byl v mnoha ohledech velmi neobvyklý. Každý z nás se bezpochyby naučil něčemu novému. Některé poznání, které jsem měl už předtím, se mi do srdce zapsalo novými a poučnými způsoby.

Například s jistotou vím, že Pán řídí záležitosti své Církve. Řekl: „Ukáži [vám], že jsem schopen vykonati své vlastní dílo.“1

Často jsme s mými rádci s dojetím sledovali, jak zakročil ve velmi obtížných situacích poté, co jsme my udělali to nejlepší, čeho jsme byli schopni a co bylo v našich silách. Skutečně jsme naplněni úžasem.

Také nyní lépe rozumím tomu, co měl Pán na mysli, když řekl: „Vizte, urychlím dílo své v čase jeho.“2 Znovu a znovu se raduji z toho, jak vede a urychluje své dílo – dokonce i během celosvětové pandemie.

Drazí bratři a drahé sestry, síla Církve spočívá v úsilí a stále rostoucím svědectví jejích členů. Svědectví se nejlépe rozvíjí v domově. Během uplynulého roku mnozí z vás výrazně posílili studium evangelia ve svém domově. Já vám děkuji a vaše děti vám také poděkují.

Nadále pokračuje monumentální projekt renovace chrámu Salt Lake. Ze své kanceláře vidím práci, která probíhá na Chrámovém náměstí, jako na dlani.

Když jsem sledoval dělníky, jak vykopávají staré kořeny stromů, potrubí, kabely a porouchanou fontánu, přemýšlel jsem nad potřebou každého z nás odstranit ze svého života se Spasitelovou pomocí staré sutiny.

Evangelium Ježíše Krista je evangeliem pokání.3 Evangelium nás díky Spasitelovu Usmíření vybízí, abychom se neustále měnili, rostli a stávali se čistšími. Je to evangelium naděje, uzdravení a pokroku. Evangelium je tedy poselstvím radosti! Náš duch se raduje z každého malého krůčku kupředu, který učiníme.

Součástí shromažďování Izraele – velmi důležitou součástí – je pokyn pro nás jakožto pro lid, abychom byli způsobilíochotní pomoci připravit svět na Pánův Druhý příchod.

Zatímco budeme naslouchat poselstvím, která si pro nás naši vedoucí pod vedením Ducha Svatého pečlivě připravili, vyzývám vás, abyste se modlili se záměrem rozpoznat sutiny, které máte ze svého života odstranit, abyste se mohli stát způsobilejšími.

Mám vás rád, drazí bratři a drahé sestry, a svědčím o tom, že náš Nebeský Otec a Jeho Milovaný Syn vás osobně znají a milují. Jsou vždy připraveni vám pomoci na každém kroku vpřed, který učiníte. Vítejte na generální konferenci, při níž budeme mít výsadu naslouchat hlasu Páně. Ve jménu Ježíše Krista, amen.