Заключителни бележки
  Footnotes
  Theme

  Заключителни бележки

  Личното достойнство изисква пълно обръщане на ума и сърцето, за да бъдем по-подобни на Господ.

  Мои възлюбени братя и сестри, в края на тази историческа конференция благодарим на Господ за вдъхновяващите послания и музиката, от които се поучихме. Наистина се насладихме на духовно угощение.

  Знаем, че възстановеното Евангелие на Исус Христос носи надежда и радост на хората, които чуват Неговите учения и се вслушват в тях. Също така знаем, че всеки дом може да се превърне в истинско убежище на вярата, където царят мир, любов и Духът Господен.

  Разбира се, най-ценната част от Възстановяването е светият храм. Свещените обреди и завети в него имат съществено значение в подготовката на народ, който ще бъде готов да посрещне Спасителя при Неговото Второ пришествие. Сега имаме 166 осветени храма и очакваме още.

  Отворени врати ще се провеждат преди освещаването на всеки нов или обновен храм. Много приятели не от нашата вяра ще участват в обиколки на тези храмове и ще научат нещо за храмовите благословии. А някои от тези посетители ще бъдат подтикнати да научат повече. Някои искрено ще попитат как могат да станат достойни за благословиите на храма.

  Като членове на Църквата, ние трябва да сме подготвени да отговаряме на въпросите им. Можем да обясняваме, че благословиите на храма са достъпни за всеки и всички, които се подготвят. Но преди да могат да влязат в осветен храм, е нужно да бъдат достойни. Господ желае всички Негови чеда да получат вечните благословии, достъпни в Неговия храм. Той е посочил какво трябва да прави всеки човек, за да стане достоен да влезе в Неговия свят дом.

  Добър начин да започнем да учим другите, е да насочим вниманието им към думите, написани на храма: „Свят Господу, Домът Господен“. Днес посланията на президент Хенри Б. Айринг и много други ни вдъхновиха да бъдем по-свети. Всеки храм е свято място, всеки посещаващ храма се стреми да бъде по-свят.

  Всички изисквания за влизане в храма са свързани с лична святост. За да се определи дали е подготвен, всеки човек, който желае да се радва на благословиите на храма, трябва да премине през две интервюта – първо с епископ, съветник в епископството или президент на клон, и второ с президент на кол или мисия, или някой от неговите съветници. По време на тези интервюта ще бъдат зададени няколко въпроса.

  Някои от тези въпроси наскоро са били променени, за да бъдат по-ясни. Сега бих искал да ги разгледам за вас:

  1. Вярвате ли в Бог, Вечния Отец, Неговия Син Исус Христос и Светия Дух, и имате ли свидетелство за Тях?

  2. Имате ли свидетелство за Единението на Исус Христос и за Неговата роля като ваш Спасител и Изкупител?

  3. Имате ли свидетелство за Възстановяването на Евангелието на Исус Христос?

  4. Подкрепяте ли президента на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни като пророк, гледач и откровител и като единствения човек на земята, упълномощен да упражнява всички ключове на свещеничеството?

   Подкрепяте ли членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли като пророци, гледачи и откровители?

   Подкрепяте ли другите висши и местни ръководители на Църквата?

  5. Господ е казал, че всички неща следва да бъдат „вършени в чистота“ пред Него (Учение и завети 42:41).

   Стремите ли се да бъдете морално чисти в своите мисли и поведение?

   Спазвате ли закона за целомъдрието?

  6. Следвате ли ученията на Църквата на Исус Христос в личните и обществените си взаимоотношения с членовете на семейството ви и с други хора?

  7. Подкрепяте или популяризирате ли вярвания, практики или учения, противоречащи на тези на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни?

  8. Стремите ли се да освещавате Господния ден, както в дома си, така и в Църквата, да посещавате църковните събрания, да се подготвяте за причастието и да вземате достойно от него, а също и да живеете според законите и заповедите на Евангелието?

  9. Стремите ли се да бъдете честни във всичко, което правите?

  10. Плащате ли пълен десятък?

  11. Разбирате ли Словото на мъдростта и живеете ли според него?

  12. Имате ли финансови или други задължения към бивш брачен партньор или към деца?

   Ако да, редовно ли изпълнявате тези задължения?

  13. Спазвате ли заветите, които сте сключили в храма, включително да носите храмовите одежди, според както ви е било обяснено по време на надаряването?

  14. Има ли сериозни грехове в живота ви, които трябва да бъдат разрешени заедно със свещенически ръководител като част от вашето покаяние?

  15. Считате ли се за достойни да влезете в дома на Господ и да участвате в храмовите обреди?

  Утре тези променени въпроси за интервю за храмова препоръка ще бъдат разпратени до ръководителите на Църквата по целия свят.

  В допълнение към техните искрени отговори на тези въпроси, от всички посетили храма възрастни се очаква да носят свещените одежди на свещеничеството под обичайното облекло. Това символизира вътрешната решимост всеки ден да се стремим да ставаме по-подобни на Господ. Това също така ни напомня всеки ден да оставаме верни на сключените завети и всеки ден да вървим по заветната пътека по един по-висш и по-свят начин.

  Сега, само за момент бих желал да се обърна към младежите. Насърчавам ви да бъдете достойни за храмова препоръка за ограничено ползване. Докато се подготвяте за обредите на кръщение и потвърждаване чрез заместник, ще ви бъдат зададени само въпросите, които се отнасят за вас. Много сме благодарни за това, че сте достойни и за готовността ви да участвате в тази свята храмова работа. Благодарим ви!

  Личното достойнство за влизане в Господния дом изисква много лична духовна подготовка. Но с Божията помощ нищо не е невъзможно. В някои отношения е по-лесно да се построи храм, отколкото да се изгради народ, подготвен за храма. Личното достойнство изисква пълно обръщане на ума и сърцето, за да бъдем по-подобни на Господ, да бъдем честни граждани, да бъдем по-добър пример и по-свети хора.

  Свидетелствам, че усилията по подготовката носят неизброими благословии в този живот и невъобразими благословии в следващия, включително това семейната единица да се запази за вечността „в състояние на нескончаемо щастие“1.

  Сега бих искал да засегна една друга тема – плановете за следващата година. През пролетта на 2020 г. се навършват точно 200 години от божественото преживяване на Джозеф Смит, което познаваме като Първото видение. Това е явяването на Бог Отец и Неговият Син Исус Христос на Джозеф Смит, един 14-годишен младеж. Това събитие поставя началото на Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота, точно както е било предсказано в Святата Библия2.

  Следва поредица от посещения от небесни пратеници, включително Мороний, Йоан Кръстител и ранните апостоли Петър, Яков и Йоан. Следват и други посещения, включително от Моисей, Илияс и Илия. Всеки наново донася божествената власт за благославяне на Божиите чеда на земята.

  Чудодейно, също така сме получили Книгата на Мормон, още едно свидетелство за Исус Христос – Писание-спътник на Библията. Откровенията, публикувани в Учение и завети и Скъпоценен Бисер, също значително са обогатили разбирането ни за Божиите заповеди и вечните истини.

  Ключовете и сановете на свещеничеството са били възстановени, включително сановете апостол, седемдесетник, патриарх, висш свещеник, старейшина, епископ, свещеник, учител и дякон. А жените, които обичат Господ, служат доблестно в Обществото за взаимопомощ, Неделното училище за деца, Неделното училище и други призования в Църквата – всички те са важна част от Възстановяването на Евангелието на Исус Христос в неговата пълнота.

  И така, 2020 г. ще бъде определена като двестагодишнината. Общата конференция през април ще бъде по-различна от всички предишни конференции. Надявам се, че през следващите шест месеца всеки член и всяко семейството ще се подготвя за уникална конференция, която ще отбележи самото основаване на Възстановеното Евангелие.

  Може да решите да започнете подготовката си, като отново прочетете разказа на Джозеф Смит за Първото видение, както е записан в Скъпоценен Бисер. През следващата година като част от Следвайте Ме, елате с Мен ще изучаваме Книгата на Мормон. Може да искате да размишлявате върху важни въпроси като „Как би се променил животът ми, ако изведнъж ми бъде отнето полученото от Книгата на Мормон знание?“ или „Каква промяна са предизвикали събитията след Първото видение за мен и хората, които обичам?“. Също така, с излизането на видео клиповете за Книгата на Мормон, бихте могли да ги включвате в своето лично и семейно изучаване.

  Изберете свои собствени въпроси. Разработете свой собствен план. Потопете се в славната светлина на Възстановяването. Ако правите това, общата конференция следващия април ще бъде не просто запомняща се, тя ще бъде незабравима.

  Сега в заключение ви оставям своята любов и благословия всеки от вас да може да става по-щастлив и по-свят с всеки изминал ден. Междувременно ви уверявам, че в Църквата продължаваме да получаваме откровения и това ще продължава под Господното ръководство, „докато целите на Бог бъдат постигнати и великият Йехова каже, че делото е свършено“3.

  Благославям ви с това, като потвърждавам своята любов към вас и свидетелството си, че Бог е жив! Исус е Христос! Той е наш Бог и ние сме Негов народ. В святото име на Исус Христос, амин.